مهر ۸, ۱۳۹۹

پایان نامه درمورد مقایسه، پایه، پیشنهادی،

– شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۳-۳- قلم جدید…………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۴- معایب روش محتوا محور…………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۴-۱- کمبود محتوا……………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۴-۲- خصوصی سازی افزون…………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۴-۳- کاربر جدید………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
فصل ۴ : روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۴-۱- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۴-۲- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا……………………………………………………………………..۴۶
۴-۳- مقدمهای بر روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۴- روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۴-۱- پیش پردازش………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۴-۴-۱-۱- پیش پردازش بر روی پایگاه داده MovieLens………………………………………………..49
۴-۴-۱-۲- پیش پردازش بر روی پایگاه داده EachMovie………………………………………………..50
۴-۴-۲- وزندهی به اقلام…………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۴-۳- انتخابهمسایگی…………………………………………………………………………………………………………۵۳
۴-۴-۴- پیشبینی……………………………………………………………………………………………………………………۵۴
فصل ۵ : آزمایشها و نتایج……………………………………………………………………………………………………….۵۶
۵-۱- پایگاه دادههای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………..۵۷
۵-۲- نحوه اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده MovieLens……………………………………….57
۵-۳- نحوه اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده ٍEachMovie……………………………………….58
۵-۴- معیارهایارزیابی………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۵-۴-۱- میانگین خطای مطلق…………………………………………………………………………………………………۵۸
۵-۴-۲- دقت و فراخوانی………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۵-۴-۳- معیار ارزیابیF1…………………………………………………………………………………………………………60
۵-۵- ارزیابی روش پیشنهادی توسط معیارهای معرفی شده…………………………………………………..۶۱
فصل ۶ : بحث و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………….۶۶
۶-۱- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۶-۲- نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۶-۴- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
جدول شماره ۱ : نمونههایی از سیستمهای پیشنهادگر و اقلام پیشنهادی آنها…………………………۷
جدول شماره ۲ : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول شماره ۳ : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول شماره ۴ : مقایسه معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول شماره ۵ : مقایسه معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
EachMovie …………………………………………………………………………………………………………………………..62
جدول شماره ۶ : مقایسه معیار فراخوانی روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره ۷ : مقایسه معیار فراخوانی روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره ۸ : مقایسه معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره ۹ : مقایسه معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره ۱۰ : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پیشنهادی با روشهای[۱۹] و [۲۰]…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
فهرست تصاویر
عنوان و شماره صفحه
شکل شماره ۱: نمونههایی از موتورهای جستجوگر………………………………………………………………….۵
شکل شماره ۲ : نمونه صفحهای از سایت Movielens………………………………………………………….11
شکل شماره ۳ : نمونه صفحه درخواست امتیازدهی Movielens از کاربر…………………………….۱۲
شکل شماره ۴ : نمونه صفحه فیلمهای پیشنهادی از سوی Movielens به کاربر………………۱۳
شکل شماره ۵ : نمونه ماتریس امتیازدهی کاربران – اقلام………………………………………………………۲۲
شکل شماره ۶: فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر اقلام………………………………………………………………..۲۵
شکل شماره ۷ : فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربران…………………………………………………………….۲۵
شکل شماره ۸ : روند تولید پیشنهاد در آمازون……………………………………………………………………….۳۴
شکل شماره ۹ : نمونه صفحهای از سایت آمازون…………………………………………………………………….۳۵
شکل شماره ۱۰ : ارائه پیشنهاد بر اساس کارت خرید مشتری……………………………………………….۳۵
شکل شماره ۱۱ : روند کار روش محتوا محور………………………………………………………………………….۳۸
شکل شماره ۱۲ : نمونه صفحهای از سایت آمازون…………………………………………………………………۴۰
شکل شماره ۱۳ :استفاده از روش محتوا محور در سایت آمازون…………………………………………..۴۱
شکل شماره ۱۴ : نمایش مفاهیم دقت و فراخوانی در حوزه بازیابی اطلاعات………………………..۵۹
شکل شماره ۱۵: رابطه معیار فراخوانی با معیار دقت……………………………………………………………..۶۰
شکل شماره ۱۶: مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………63شکل شماره ۱۷: مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………63
شکل شماره ۱۸: مقایسه معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie………………………………………………………………………………………………………………………64
شکل شماره ۱۹: مقایسه معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل اول
مقدمه
۱- مقدمه
۱-۱- پیشگفتار
پیدایش اینترنت و وب جهان