– شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………….42
3-3-3- قلم جدید…………………………………………………………………………………………………………………….43
3-4- معایب روش محتوا محور…………………………………………………………………………………………………43
3-4-1- کمبود محتوا……………………………………………………………………………………………………………….43
3-4-2- خصوصی سازی افزون…………………………………………………………………………………………………43
3-4-3- کاربر جدید………………………………………………………………………………………………………………….44
فصل 4 : روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………….45
4-1- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….46
4-2- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا……………………………………………………………………..46
4-3- مقدمهای بر روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………………..48
4-4- روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………48
4-4-1- پیش پردازش………………………………………………………………………………………………………………49
4-4-1-1- پیش پردازش بر روی پایگاه داده MovieLens………………………………………………..49
4-4-1-2- پیش پردازش بر روی پایگاه داده EachMovie………………………………………………..50
4-4-2- وزندهی به اقلام…………………………………………………………………………………………………………51
4-4-3- انتخابهمسایگی…………………………………………………………………………………………………………53
4-4-4- پیشبینی……………………………………………………………………………………………………………………54
فصل 5 : آزمایشها و نتایج……………………………………………………………………………………………………….56
5-1- پایگاه دادههای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………..57
5-2- نحوه اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده MovieLens……………………………………….57
5-3- نحوه اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده ٍEachMovie……………………………………….58
5-4- معیارهایارزیابی………………………………………………………………………………………………………………58
5-4-1- میانگین خطای مطلق…………………………………………………………………………………………………58
5-4-2- دقت و فراخوانی………………………………………………………………………………………………………….59
5-4-3- معیار ارزیابیF1…………………………………………………………………………………………………………60
5-5- ارزیابی روش پیشنهادی توسط معیارهای معرفی شده…………………………………………………..61
فصل 6 : بحث و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………….66
6-1- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………67
6-2- نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………..67
6-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….68
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
جدول شماره 1 : نمونههایی از سیستمهای پیشنهادگر و اقلام پیشنهادی آنها…………………………7
جدول شماره 2 : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول شماره 3 : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول شماره 4 : مقایسه معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول شماره 5 : مقایسه معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
EachMovie …………………………………………………………………………………………………………………………..62
جدول شماره 6 : مقایسه معیار فراخوانی روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره 7 : مقایسه معیار فراخوانی روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره 8 : مقایسه معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره 9 : مقایسه معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول شماره 10 : مقایسه میانگین خطای مطلق روش پیشنهادی با روشهای[19] و [20]…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
فهرست تصاویر
عنوان و شماره صفحه
شکل شماره 1: نمونههایی از موتورهای جستجوگر………………………………………………………………….5
شکل شماره 2 : نمونه صفحهای از سایت Movielens………………………………………………………….11
شکل شماره 3 : نمونه صفحه درخواست امتیازدهی Movielens از کاربر…………………………….12
شکل شماره 4 : نمونه صفحه فیلمهای پیشنهادی از سوی Movielens به کاربر………………13
شکل شماره 5 : نمونه ماتریس امتیازدهی کاربران – اقلام………………………………………………………22
شکل شماره 6: فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر اقلام………………………………………………………………..25
شکل شماره 7 : فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربران…………………………………………………………….25
شکل شماره 8 : روند تولید پیشنهاد در آمازون……………………………………………………………………….34
شکل شماره 9 : نمونه صفحهای از سایت آمازون…………………………………………………………………….35
شکل شماره 10 : ارائه پیشنهاد بر اساس کارت خرید مشتری……………………………………………….35
شکل شماره 11 : روند کار روش محتوا محور………………………………………………………………………….38
شکل شماره 12 : نمونه صفحهای از سایت آمازون…………………………………………………………………40
شکل شماره 13 :استفاده از روش محتوا محور در سایت آمازون…………………………………………..41
شکل شماره 14 : نمایش مفاهیم دقت و فراخوانی در حوزه بازیابی اطلاعات………………………..59
شکل شماره 15: رابطه معیار فراخوانی با معیار دقت……………………………………………………………..60
شکل شماره 16: مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………63شکل شماره 17: مقایسه میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر
EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………63
شکل شماره 18: مقایسه معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie………………………………………………………………………………………………………………………64
شکل شماره 19: مقایسه معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل اول
مقدمه
1- مقدمه
1-1- پیشگفتار
پیدایش اینترنت و وب جهان