عمومی

پایان نامه درمورد فیلترینگ، اشتراکی، مبتنی

موجود در گروه موردنظر اشتراک گرفته میشود. حاصل یک مجموعه مشترک از همسایگان برای تمام کاربران موجود در گروه میباشد. سپس با بهره گرفتن از این همسایگان مشترک قلم یا اقلامی به گروه مذکور پیشنهاد میگردد.
در [۱۸] یک معیار جدید برای اندازه گیری میزان شباهت کاربران در سیستمهای فیلترینگ اشتراکی ارائه شده است. در این روش مشکل اختلاف ابعاد بین بردارهای امتیازدهی کاربران حل شده است. به بیان دیگر میزان شباهت دو کاربر با توجه به تعداد اقلامی که هر دو به آنها رای دادهاند تعیین میگردد. در صورتی که واحدهای اندازه گیری مانند همبستگی پیرسون این اختلاف ابعاد را در نظر نمیگیرند.
در [۱۹]راهکاری جدید برای فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه ارائه شده است. در این روش پیشنهاد اقلام مستقل از بازه امتیازات کاربر و بر اساس احتمال۳۸ پیشبینی است و بررسی شده است که چطور این احتمالات میتوانند برای جمع آوری انواع مختلف وابستگیها-ی بین امتیازها در راستای انتخاب نزدیکترین همسایه ها مورد استفاده قرار گیرند. در این روش معیار انتخاب همسایگی به توانایی کاربر در پیشبینی امتیازهای گذشته بستگی دارد. فرضیه این بوده است که اگر کاربری در پیشبینی امتیازهای گذشته کاربر مورد نظرخوب بوده است در آینده هم برای پیشبینی امتیازهای او خوب خواهد بود.
در [۲۰] یک راهکار مبتنی بر هسته ارائه شده است. ایده اصلی این راهکار یافتن یک نگاشت چند خطی بین دو فضای برداری است. این راهکار بر اساس کاربران و بر اساس اقلام و همچنین تلفیق این دو مورد ارائه شده است. همچنین نشان داده شده است که چگونه میتوان اطلاعات تکمیلی نظیر ژانر فیلمها را در این راهکار استفاده و چگونه پیشنهاداتی قابل اعتماد با وجود مشکلاتی مانند پراکندگی و شروع سرد به کاربران ارائه نمود.
۲-۳- مبانی فیلترینگ اشتراکی
فیلترینگ اشتراکی یکی از بهترین راهکارها در سیستمهای پیشنهادگر میباشد. این روش به خاطر استفادهاش در سایتهای تجارت الکترونیک مانند AMAZOONو NETFLIX به خوبی شناخته شده است. این متد کاربرانی که علائقشان شبیه به کاربر فعال میباشند را پیدا کرده و از این طریق پیشنهادات را به او ارائه میدهد. یعنی فرض بر این است که کاربرانی که در گذشته تمایلاتی شبیه به هم داشتهاند احتمالا در آینده هم تمایلات مشابه دارند و چون قبلا به اقلام به طور مشابه ابراز علاقه کردهاند به اقلامی که تا کنون ندیدهاند نیز به طور مشابه علاقه نشان خواهند داد. فیلترینگ اشتراکی معمولا به مشارکت داشتن کاربران فعال، راهی برای نشان دادن سلیقه کاربران به سیستم و الگوریتمی که کاربران با سلیقه مشابه را شناسایی کند نیازمند میباشد.
به طور کلی فضای اطلاعاتی در فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر یک ماتریس M * N است که ماتریس کاربران – اقلام نام دارد. M نشان دهنده تعداد کاربران و N نشان دهنده تعداد اقلام میباشد. همانطور که در (شکل شماره ۵) مشاهده میکنید rm,n نشان دهنده نمرهای میباشد که کاربر m ام به قلم n ام اختصاص داده است.
شکل شماره ۵ : ماتریس امتیازدهی کاربران- اقلام
۲-۴- وظایف فیلترینگ اشتراکی
وظایف فیلترینگ اشتراکی به دو دسته ارائه پیشنهاد به کاربران و پیشبینی امتیاز اقلام دیده نشده تقسیم میشوند که در ادامه هر کدام را به تفکیک توضیح خواهیم داد.
۲-۴-۱- پیشنهاد
در این حالت لیستی از اقلام به کاربران ارائه میشود که بر حسب میزان مفید بودنشان برای کاربر مرتب شدهاند. یعنیN مورد از بهترین پیشنهادات را به او ارائه میدهد. برای تولید پیشنهاد، اطلاعات مربوط به تمام اقلام نیاز نمیباشد.
۲-۴-۲- پیشبینی
در این حالت پیشبینی میشود که کاربر به قلمی که تا کنون ندیده است چه امتیازی خواهد داد. برای پیشبینی اطلاعات مربوط به تمام اقلام حتی آنهایی که به ندرت امتیازدهی شدهاند مورد نیاز است. همچنین الگوریتمهایی که سیستم برای پیشبینی به کار میبرد به حافظه و زمان محاسباتی بیشتری نسبت به الگوریتمهای تولید پیشنهاد نیاز دارد.
۲-۵- دسته بندی متدهای فیلترینگ اشتراکی
متدهای فیلترینگ اشتراکی به دو گروه کلی فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر همسایگی۳۹ یا مبتنی بر حافظه۴۰ و فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر مدل۴۱ تقسیم میشوند.[۱۲]
الگوریتمهای موجود در گروه فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر همسایگی یا مبتنی بر حافظه نسبت به الگوریتمهای موجود در فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر مدل رایجتر میباشند اما قابل ذکر است که این الگوریتمها نیازمند حافظه بیشتری هستند. از نظر کارایی الگوریتمهای موجود در گروه مدل محور نتایج قابل توجهی را ارائه میدهند. اما از نظر دقت به جز تحقیقات اخیر[۲۱] نتایج خوبی به دست نیاوردهاند. الگوریتمهای حافظه محور به طور عمده بر الگوریتم KNN استوار میباشند.
از تلفیق دو دسته مدل محور و حافظه محور مدل تلفیقی به وجود میآید که هدف آن تلفیق مزیت هر دو دسته است . [۲۲]هم اکنون تحقیقات در راه پیشروی به سمت مدل تلفیقی میباشد .[۲۳]
در راهکار مبتنی بر حافظه پیشبینی به دو صورت براساس کاربران و براساس اقلام انجام میپذیرد .[۲۴]اختلاف نظرهایی در مورد اینکه پیشبینی بر اساس اقلام مبتنی بر حافظه و یا مبتنی بر مدل است وجود دارد ؛ در [۲۵] اعلام شده است که الگوریتمهای بر اساس اقلام همیشه مبتنی بر حافظه هستند و در [۲۶] این الگوریتمها بر اساس مدل کلاس بندی شدهاند.
۲-۵-۱- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه
در فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر همسایگی یا مبتنی بر حافظه سرتاسر ماتریس کاربران – اقلام بررسی میشود (شکل شماره ۶). در این ماتریس که در حافظه ذخیره شده است امتیازهایی که کاربران به اقلام مختلف دادهاند وجود دارد. این ماتریس به صورت مستقیم برای پیشبینی نمره اقلامی که تا کنون هیچ امتیازی دریافت نکردهاند به کار میرود [۱۹]. یعنی این محاسبات به صورت برون خط۴۲ انجام نمیپذیرد و همه چیز به صورت بر خط انجام میشود و همواره کل داده ها مورد نیاز میباشد. مزیت این روش این است که در هر زمان کل اطلاعات در دسترس میباشد اما با بزرگ شدن ماتریس یعنی تعداد کاربران و اقلام، فضای جستجو، حافظه مورد نیاز و زمان محاسبه افزایش مییابد.
همانطور که گفته شد در راهکار مبتنی بر حافظه پیشبینی به دو صورت پیشبینی بر اساس کاربران۴۳ و پیشبینی براساس اقلام۴۴ انجام میشود.
۲-۵-۱-۱- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش بینی براساس کاربران
در سیستمهای مبتنی برکاربر پیشبینی بر اساس ارزیابی امتیازهایی که توسط کاربران مشابه با کاربر فعال به اقلام مورد نظر تخصیص یافته انجام میپذیرد [۲۷]. کاربران شبیه آنهایی هستند که الگوی امتیازدهیشان شبیه به کاربر فعال باشد (شکل شماره ۶(.
یکی از چالشهای اصلی در این مدل نحوه پیدا کردن میزان شباهت بین کاربران میباشد. زیرا با بهره گرفتن از معیار شباهت شبیهترین همسایگان به کاربر فعال انتخاب و در پیشبینی استفاده میشوند.
۲-۵-۱-۲- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش بینی براساس اقلام
سیستمهای مبتنی بر اقلام امتیاز یک قلم خاص را بر اساس امتیازهایی که کاربر به اقلام مشابه داده است پیشبینی میکنند [۲۸] . دو قلم در صورتی به هم شبیه هستند که چند کاربر به طور مشابه به آنها رای داده باشند (شکل شماره ۷).
شکل شماره ۶: فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر قلم شکل شماره ۷ : فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربر
۲-۵-۱- ۳- تفاوت فیلترینگ اشتراکی بر اساس کاربران و بر اساس اقلام
فیلترینگ اشتراکی بر اساس اقلام زمانی به کار میرود که روند افزایش اقلام کندتر از روند افزایش کاربران باشد [۲۸]. ولی در زمانی که روند افزایش اقلام سریعتر از روند افزایش کاربران باشد فیلترینگ اشتراکی بر اساس کاربران به کار می رود .[۲۹] به عنوان مثال اگر اقلامی مانند اخبار، مورد پژوهش باشد استفاده از روش قلم مبنا نامناسب خواهد بود و در صورتی که از این روش به عنوان مدل محور استفاده گردد به علت افزایش بسیار سریع اقلام مشکل سربار زیاد محاسباتی برای به روز رسانی مدل به وجود خواهد آمد. بر عکس اگر اقلامی مانند فیلم یا کتاب مورد پژوهش باشد استفاده از این روش مناسب خواهد بود.
۲-۵-۲- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر مدل
برخلاف سیستمهای مبتنی بر حافظه که امتیازهای ذخیره شده را به طور مستقیم درپیشبینی به کار میبرند، سیستمهای مبتنی بر مدل از این امتیازها برای یادگیری یک مدل پیشبینی استفاده میکنند. یعنی پارامترهای مدل به صورت برون خطی یاد گرفته میشوند و دیگر نیازی نیست که هر بار ماتریس امتیازدهی کاربران- اقلام بررسی شود. این مدل بر اساس داده های موجود آموزش۴۵ داده میشود و در آینده برای پیشبینی امتیازهایی که کاربران به اقلام جدید خواهند داد به صورت روی خط به کار میرود [۴]. به همین دلیل نسبت به فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه از سرعت بیشتری برخوردار است. این مدل میتواند یک الگوریتم یادگیری ماشین۴۶ یا داده کاوی۴۷ باشد [۳۰]. در گذشته الگوریتمهای موجود در حوزه یادگیری ماشین مانند شبکه های بیز۴۸ [۸] و خوشه بندی۴۹ [۳۱,۳۲] بسیار مورد توجه بودهاند .[۲۸] اگر چه امروزه الگوریتمهای فاکتورسازی ماتریس بسیار مورد توجه واقع شدهاند اما همچنان الگوریتمهای خوشه بندی جایگاه خود را حفظ کردهاند.
۲-۶- نحوه تشخیص علائق کاربران
تشخیص میزان علائق کاربران نسبت به اقلام متفاوت یکی از مهمترین وظایف فیلترینگ اشتراکی میباشد. هر بار که کاربری در مورد قلمی خاص ابراز علاقه میکند مقدار جدیدی در نمایه او اضافه میشود. به دو صورت صریح و ضمنی میتوان علائق کاربر را استخراج نمود.
۲-۶-۱- تشخیص علائق به صورت صریح
برای این منظور سیستمهای پیشنهادگر تمایلی که کاربر به صورت واضح و آشکار نسبت به محصولات نشان میدهد مثل نمره هایی که به اقلام نسبت داده است را در یک پایگاه داده جمع آوری میکند. کاربر میتواند علائق خود را به طور صریح در غالب تک بیتی باینری یک و صفر به معنای خوب و بد و یا به صورت بازهای از اعداد که نشان دهنده میزان تمایل کاربر به قلم است نشان دهد. .به عنوان مثال اگر بازه امتیازدهی، اعداد ۱ تا ۵ باشد نسبت دادن امتیاز ۱ از سوی کاربر به معنای عدم علاقه و اختصاص دادن امتیاز ۵ به معنای علاقه کاربر به قلمی خاص میباشد [۷,۹].
۲-۶-۲- تشخیص علائق به صورت ضمنی
برای این منظور سیستم به صورت ضمنی بعضی رویدادها مثل حرکت اشارهگر به سمت محصولی خاص را در نظر میگیرد [۲۴]. در این روش کاربر تمایلاتش را به طور صریح و در قالب امتیاز نشان نمیدهد بلکه از رفتارش علائقاو محاسبه میشود .[۳۳,۳۴,۳۵,۳۶]
این پایان نامه فقط بر استنباط علائق به طور صریح متمرکز شده است. یعنی تمایلات کاربران باید به صورت نسبت دادن امتیاز به اقلام مشخص شده باشد.
۲-۷- محاسبه شباهت
برای پیشبینی یا ارائه پیشنهاد توسط فیلترینگ اشتراکی میبایست شبیهترین کاربران به کاربر فعال را پیدا کرد و به عنوان مجموعه همسایگی کاربر فعال در نظر گرفت. برای اندازه گیری میزان شباهت بین دو کاربر راهکارهای متفاوتی ارائه شده است که در اینجا دو مورد از معیارهای شباهت رایج که در فیلترینگ اشتراکی استغاده میشوند را معرفی میکنیم.
۲-۷-۱- معیار همبستگی پیرسون
این معیار میزان وابستگی بین الگوهای امتیازدهی دو کاربر (دو قلم) را میسنجد (فرمول شماره ۴). نتیجه حاصل از این فرمول عددی بین ۱ و ۱- میباشد. عدد ۱ نشان دهنده بیشترین شباهت، ۱- نمایانگر کمترین شباهت میباشد و اگر نتیجه عدد ۰ باشد یعنی دو موجودیت مورد مقایسه با هم هیچ ارتباطی

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *