پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بشر

به حیات برخوردار است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.» حق حیات، و حق بر نیازهای اولیه زندگی و لوازم بقا از جمله حقوق بشر میباشند که دارای ابعاد زیست محیطی هستند و موید وجود حق بشریت بر محیط زیست سالم است. انتشار گازهای گلخانهای و کاهنده لایه ازن و تغییرات اقلیمی، تهدیدی جدی برای حیات کل بشر و عامل نگرانی بشریت است. به هم خوردن تعادل محیط زیست ناشی از تغییرات اقلیمی، حیات بشریت را با تهدید جدی رو به رو میسازد و حتی امکان بقای نسلهای آینده بشر را به خطر میافکند.

گفتار دوم: سایر اسناد حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی
بند اول: منشور ملل متحد
منشورسازمان ملل متحد که بر مبنای آن سازمان ملل متحد ایجاد شد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به تصویب رسید. در این منشور، مقرراتی در زمینه حقوق بشر گنجانده شد. در مقدمه، بند ۳ ماده ۱، مواد ۵۵ و ۵۶ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۲ حقوق بشر را مورد تأکید قرار داده است، همچنین مواد ۶۸ و ۷۶ نیز حاوی مباحثی در این ارتباط هستند.
اگرچه منشور ملل متحد اشاره مستقیمی به مسئله تغییرات اقلیمی و بهطور کلی محیط زیست ندارد، اما شکی نیست اهداف کلی سازمان ملل متحد که در مقدمه و فصل اول منشور بیان گردیده، توسعه همکاری بین المللی در زمینه محیط زیست را در چارچوب «دستیابی به همکاری بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انساندوستانه» ایجاب مینمود. به همین دلیل پس از تشکیل سازمان ملل متحد، کنفرانسهای متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست در سطح بین المللی برگزار گردیدند که کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو آن، از اهم آنها میباشند.
بند ۲ از ماده ۱ منشور ملل متحد اصل حق تعیین سرنوشت را از اهداف سازمان ملل متحد تلقی نموده و از آن چنین یاد کرده است :«توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشتشان…» و از توسعه روابط ملتها براساس تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردم، به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد یاد میکند. ماده ۵۵ منشور نیز بر این اصل تاکید میکند. تغییرات اقلیمی، منجر به افزایش سطح دریا و رویدادهای شدید آب و هوایی میگردد و هماکنون تعدادی از کشورهای جزیرهای واقع شده در ارتفاع کم را غیر قابل سکونت نموده و یا حتی کاملا در آب فرو برده است. همچنین، تغییرات اقلیمی، مردمان بومی را از سرزمینهای سنتی میراند و منابع امرار معاش آنها را از بین میبرد که این رویدادها بر حق تعیین سرنوشت تاثیر دارد.
تغییرات اقلیمی نه تنها تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارد، بلکه تهدید جدی علیه صلح و امنیت انسانی است. بروز تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین میتواند منجر به فجایع و بلایای طبیعی شده که به دنبال آن شاهد بحرانهای انسانی فراوان در سطح جامعه جهانی خواهیم بود. این مسئله به ویژه در کشورهای آسیبپذیر که همزمان با چند بحران از جمله اختلافات قبلی، فقر، دسترسی نابرابر به منابع، نهادهای ضعیف، عدم امنیت غذایی و شیوع بیماریهایی نظیر ایدز روبهرو هستند، درست است. دسترسی محدود به انرژی، خطر اختلافات را افزایش میدهد. کمیابی آب و غذا رقابت صلحآمیز برای غذا را به خشونت تبدیل میکند و سیلها و خشکسالیها موجب مهاجرتهای گسترده انسانی، قطبی کردن جوامع و تضعیف توانایی کشورها برای رفع اختلافات به صورت صلحآمیز میشود. بدین ترتیب همکاری بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، در راستای «محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ» و «متحد ساختن قوا برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» (مقدمه منشور) و در راستای هدف سازمان ملل متحد نسبت به «حفظ صلح و امنیت بین المللی» و «انجام اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح» (بند ۱، ماده ۱ منشور) میباشد.

بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی(۱۹۸۲)
یکی از اسناد بین المللی حقوق بشر، پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۱۹۸۲ است. این میثاق که سندی غیر الزامآور است در مورد چهار حق بحث میکند که عبارتند از: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت.
پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی، دارا بودن «حق بر محیط زیست» را مورد تایید و تاکید قرار داده و آن را یکی از اشکال حرمت و حیثیت انسانی تلقی کرده که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسلهای آینده است.
در مقدمه پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی آمده است: «طرفهای میثاق حاضر، با توجه به این که صلح، توسعه، محیط زیست و میراث مشترک بشریت، از این به بعد ارزشهای جهانی هستند که مورد شناسایی کلیه انسانها، اقوام و ملتها قرار گرفتهاند و این که شایسته است، حقوق مربوط به آنها به عنوان حقوق بشر، شناسایی، حمایت و تحقق یابد، … در خصوص موارد ذیل موافقت مینمایند.»
ماده ۱۴ این میثاق در بیان حق بر محیط زیست میگوید: «هر انسان و کلیه انسانها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند.» و بر اساس ماده ۱۵، «دولتهای عضو متعهد میگردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند، صدمهای که برای توسعه جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد، قابل قبول محسوب میگردد.»

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر
منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها، از جمله مهمترین اسناد و معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری به شمار می‌آید که در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به تصویب رسیده است. سازمان وحدت آفریقا در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱، منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها را به تصویب رسانید که از ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ قابلیت اجرایی پیدا کرد. منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها سه نسل از حقوق بشر را در خود جای داده است. این منشور، بر حق حیات (ماده ۴) و حق صلح و امنیت ملی و بین المللی (ماده ۲۳) تاکید میکند. همچنین در ماده ٢۴ خود اعلام میدارد: « کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایتبخش و جامع، مناسب برای توسعه خود برخوردار باشند.» این منشور اولین سند حقوقی الزامآور در خصوص حق بر محیط زیست است.

بند چهارم: پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزامآور منطقه‌ای حقوق بشر است، که در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ در کنفرانسی دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸ نیز قابلیت اجرا پیدا نمود.
پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ١٩٨٨ در سان سالوادور به تصویب رسید. در ماده ۱۱ این پروتکل، تحت عنوان «حق بر محیط زیست سالم» آمده است «هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد. دول عضو متعهد میشوند که حراست، حفاظت و بهبود محیط زیست را ترویج کنند.»

بدین ترتیب این پروتکل نیز با الزام دولتهای عضو به حفاظت و بهبود محیط زیست، نقش خود را در راستای پیشگیری از نقض حقوق بشری که توسط آثار نامطلوب اقلیمی مورد تهدید قرار میگیرند ایفا میکند.

بند پنجم: کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ توسط سازمان ملل متحد تصویب شد. در ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، حق حیات راجع به کودکان مورد حمایت خاص واقع شده است. این ماده بیان میکند: «(۱) دولتهای عضو کنوانسیون، برخورداری هر کودک از حق ذاتی نسبت به حیات را به رسمیت‌میشناسند. (۲) دولتهای عضو کنوانسیون بقا و پیشرفت‌کودک‌را تا بالاترین حد ممکن تضمین‌خواهند نمود.»
بر اساس ماده ۲۴ کنوانسیون، کشورهای‌عضو‌، «حق‌برخورداری‌کودک‌از بالاترین‌استاندارد سلامت‌« را به‌رسمیت‌می‌شناسند. (بند ۱) همچنین حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب در ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک بهطور ویژه بیان شده است و دولتها متعهد میشوند که برای حفاظت از سلامت کودکان، تدابیر لازم را خصوصا با توجه به حوادث ناشی از آلودگیهای محیط زیست اتخاذ نمایند. (بند ۲) (بند (c)2)
از آنجا که آلودگیهای محیط زیستی و سایر بحرانها و چالشهای زیست محیطی، آثار سوء مشابهی بر برخورداری کودکان از حقوق خود نسبت به سلامت، غذا، آب و به ویژه حیات دارد، میتوان اینگونه برداشت نمود که تاکید کنوانسیون بر مسئله سلامت محیط زیست کودکان میتواند در بر گیرنده مقابله با آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی بر محیط زیست آنان نیز باشد.

بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، حق نسبت به سلامت مورد توجه قرار گرفته است (ماده ۴) و دسترسی به خدمات مربوط به آب در مواد راجع به «آب آشامیدنی سالم» به عنوان بخشی از اقداماتی که دولتها باید برای مقابله با بیماری و سوء تغذیه اتخاذ کنند به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است. (بند (h)2 ماده ۱۴) حق نسبت به غذا و حق نسبت به مسکن نیز در مواد کلی راجع به استانداردهای کافی زندگی در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (بند (h)2 ماده ۱۴) به طور ضمنی بیان شده است.

بند هفتم:اعلامیه Malé
در نوامبر ۲۰۰۷، نمایندگان دولتهای درحال توسعه جزایر کوچک در زمان مذاکره و امضای اعلامیه Malé، ابعاد انسانی تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دادند. این اعلامیه با توجه به این که محیط زیست ساختاری برای تمدن بشری است و اینکه تاثیر تغییرات اقلیمی تهدید بسیار فوری، اساسی و فراگیر برای محیط زیست، افراد و جوامع در سراسر کره زمین تحمیل میکند، و همچنین با توجه به اینکه حق بنیادین نسبت به یک محیط زیست که بتواند از جامعه انسانی و تحقق کامل حقوق بشر حمایت کند توسط جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است، اعلامیه Malé، اعلام نگرانی میکند که تغییرات اقلیمی تاثیرات آشکار و فوری بر تحقق کامل حقوق بشر دارد. این اعلامیه کمیسر عالی حقوق بشر (OHCHR) و شورای حقوق بشر در ارزیابی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فرا خواند. مدت کوتاهی پس از آن شورای حقوق بشر قطعنامه ۲۳/۷ را مورد پذیرش قرار داد.

بند هشتم: قطعنامه ۲۳/۷ شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر
تغییرات اقلیمی کره زمین باعث نقض حقوق بشر از ابتدایی‌ترین این حقوق تا بنیادی‌ترین آنها می‌شود. قطعنامه ۲۳/۷ با عنوان «تغییرات اقلیمی و حقوق بشر» در مارس ۲۰۰۸، توسط شورای حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفت. این قطعنامه راجع به این مسئله است که تغییرات اقلیمی یک تهدید فوری و بسیار تاثیرگذارنده به مردم و جوامع سراسر دنیا تحمیل میکند و بر برخورداری کامل از حقوق بشر تاثیر دارد و این مسئله را که تغییرات اقلیمی یک مشکل جهانی است و نیاز به یک راه حل جهانی دارد به رسمیت میشناسد.
این قطعنامه، این مسئله را که مردمان فقیر جهان، به ویژه افرادی که در مناطق پرخطر زندگی میکنند و دارای ظرفیتهای محدودی برای تطبیق با تغییرات اقلیمی هستند، بیش از همه در برابر این تاثیرات تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند به رسمیت میشناسد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین در این قطعنامه، این مسئله را به رسمیت میشناسد که جزیره‌های کوچک کم‌ارتفاع، کشورهای دارای نواحی ساحلی کم‌ارتفاع و نواحی خشک و نیمه‌ خشک و نواحی قرارگرفته در معرض سیل، خشکسالی و بیابان‌زایی و کشورهای در حال توسعه با اکوسیستم‌های کوهستانی حساس، آسیب‌پذیرترین مکان‌ها در برابر تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی میباشند.
این قطعنامه، ضمن یادآوری قطعنامه ۲۷/۶ شورا (۱۴ دسامبر ۲۰۰۷) راجع به حق نسبت به غذای کافی به عنوان یکی از اجزای حق نسبت به استاندارد کافی برای زندگی و تصمیم ۱۰۴/۲ شورا (۲۷ نوامبر ۲۰۰۶) راجع به حقوق بشر و دسترسی به آب، و توصیه های موجود در گزارش گزارشگر ویژه راجع به حق هر کس نسبت به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دسترسی سلامت جسمی و روانی، رسما اعلام میکند که تغییرات اقلیمی صرفا بعد زیست‌محیطی ندارد، بلکه موضوعی حقوق بشری هم هست.

مبحث سوم: سازمان های بین المللی و مقابله با تغییرات اقلیمی

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *