نهایی مبین همبستگی قوی میان پاسخ‌های داده شده در دو مرحله بود. میزان همبستگی از 32% تا 98% بدست آمد، با توجه به این امر اعتبار علمی مصاحبه مورد تایید قرار گرفت که نتایج آن در جدول (1-3) مشاهده می‌شود، همانطور که ملاحظه می‌شود برخی از ابعاد سازگاری اجتماعی معنادار نشد که دلیل آن می‌تواند کم بودن تعداد نمونه باشد. همچنین بعد از مشخص کردن میانگین، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اختلاف علمی سنجیده شد و مصاحبه با اعتماد 93/0 مورد استفاده قرار گرفت.
جدول (8-4): همبستگی بین دو بار اجرای مصاحبه در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی
گروه
مادران کودکان عقب مانده ذهنی
مادران کودکان عادی
متغیر
تعداد
ضریب
‌همبستگی
p-value
تعداد
ضریب
‌همبستگی
p-value
فعالیتهای روزمره
11
92/0
001/0
11
91/0
001/0
فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه
11
90/0
103/0
11
86/0
001/0
روابط‌خویشاوندی
11
96/0
17/0
11
86/0
001/0
روابط زناشویی
11
88/0
04/0
11
70/0
02/0
نقش والدین
11
92/0
001/0
11
85/0
001/0
بعد خانواده
11
55/0
001/0
11
85/0
003/0
وضعیت اقتصادی
11
81/0
01/0
11
32/0
35/0
سازگاری کلی
11
92/0
001/0
11
98/0
001/0
ط) روش جمع آوری داده‌ها
ابتدا از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معرفی نامه برای مراجعه به آموزش و پرورش شهرستان کاشان اخذ شد که پس از دریافت مجوز به محیط پژوهش مراجعه و معرفی به مسؤلین مدارس معرفی صورت گرفت. پس از آن هماهنگی‌های لازم و هدف از انجام تحقیق و شیوه انجام آن را توضیح داده و پروپوزال در اختیار آنها قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مدارس اسنثنایی که شامل مدارس شهید فهمیده و جواهری نیکبخت بود، دو مدرسه عادی شهید سالم و شهید حیدری نیز در همان مناطق انتخاب شدند. ابتدا فهرست اسامی کلیه دانش آموزان مدارس استثنایی و مدارس عادی تهیه شد. سپس نمونه گیری به صورت سرشماری در مدارس استثنایی و در مدارس عادی نمونه‌گیری تصادفی بر اساس معیارهای پذیرش و حذف نمونه صورت گرفت. بعد از انتخاب نمونه از مشاور مدرسه خواسته شد با مادران دانش آموزان هماهنگی به عمل آورد و بعد از کسب رضایت آنها برای انجام مصاحبه به مدرسه دعوت شدند. برای هر فرد روز و ساعت خاصی در نظر گرفته ش‌د، مثلا برای هر روز 4 نفر دعوت می‌شدند مصاحبه در اتاق مشاور صورت می‌گرفت. ابتدا محقق خود را معرفی و هدف از اجرای تحقیق و لزوم آن را برای آنها توضیح می‌داد و سپس در مورد محرمانه بودن پاسخها به مادران اطمینان می‌داد.
در هنگام مصاحبه اگر آزمودنی‌ها متوجه سوالی نمی‌شدند برای آنها توضیح داده می‌شود. برای هر آزمودنی برگه پاسخ نامه جداگانه تهیه شد که بعد از پرسیدن مشخصات دموگرافیک و تعیین کد برای هر آزمودنی، پاسخ‌ها در آن یادداشت ‌شد بعد از اتمام مصاحبه از اینکه آنها وقت خود را در اختیار پژوهش قرار داده بودند،تشکر می‌شد. پس از مصاحبه با توجه به اطلاعات بدست آمده و قضاوت شخصی محقق ارزیابی کلی صورت می‌گرفت.
از هر گروه یازده نفر برای اجرای مجدد مصاحبه انتخاب شدند و در پایان مصاحبه از آنها درخواست شد که بعد از دو هفته برای تکرار مصاحبه به مدرسه مراجعه نمایند.
ی) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش متغیر مستقل سازگاری اجتماعی و متغیر وابسته عقب ماندگی ذهنی بود.
اطلاعات جمع آوری شده به کمک روشهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی به شاخصهای فراوانی و درصد فراوانی و میانگین و انحراف استاندارد پرداخته می‌شود و در بخش استنباطی بر اساس فرضیه‌ها به کمک روشهای آماری استنباطی مقایسه‌ها با استفاده از آزمونهای آماری از جمله t مستقل108، آنالیز واریانس و کولموگروف اسمیرنف109 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ک) ملاحظات اخلاقی
1. معرفی نامه از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران جهت ارائه به آموزش و پرورش شهرستان کاشان دریافت گردید.
2. اهداف پژوهش و لزوم اجرای آن برای مسولان آموزش و پرورش شهرستان کاشان توضیح داده شد.
3. به مسولان آموزش و پرورش شهرستان کاشان اطمینان داده شد که در صورت تمایل نتایج پژوهش در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد.
4. برای انجام مصاحبه بعد از معرفی خود هدف از انجام پژوهش برای شرگت کنندگان در پژوهش توضیح داده شد.
5. به افراد در زمینه شرکت یا عدم شرکت در این پژوهش حق انتخاب داده شد.
6. به مسولان مدرسه و مادران در مورد محرمانه بودن و محفوظ ماندن اطلاعات اطمینان داده شد.
7. محرمانه بودن کلیه اطلاعات کسب شده از شرکت کنندگان تضمین گردید و بدین منظور نام ونام خانوادگی افراد قید نشده است.
8. نتایج حاصل از این پژوهش در صورت تمایل مسولان در واحدهای مورد پژوهش در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم

توضیح و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه
در این فصل داده‌های جمع‌آوری شده به کمک روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است.
در بخش توصیف داده‌ها:
در این بخش مشخصات دموگرافیک با استفاده از جداول دو بعدی (1-4) الی (6-4) نشان داده شده است.
2-4: توصیف داده ها

جدول 1-4 : توزیع فراوانی افراد برحسب سن کودک و به تفکیک دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ما
دران کودکان عادی

گروه

سن کودک
مادران کودکان عقب مانده ذهنی
مادران کودکان عادی
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
11-9
8
20
1
5/2
9
25/11
14-12
26
65
39
5/97
65
25/81
17-15
6
15
0
0
6
5/7
جمع
40
100
40
100
80
100
همانگونه که جدول 1-4 نشان می‌دهد 65 درصدمادران کودکان عقب مانده ذهنی و5/97 درصد مادران کودکان عادی دارای فرزند رده سنی 14-12 سال بودند. در مجموع 25/81 درصد مادران دارای فرزند
14-12 ساله بودند.
جدول 2-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن آنها و به تفکیک دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی
گروه

سن مادر
مادران کودکان عقب مانده ذهنی
مادران کودکان عادی
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
30-19
7
5/17
6
15
13
25/16
40-31
21
5/52
25
5/62
46
5/57
50-41
6
15
5
5/12
11
75/13
60-51
6
15
4
10
10
5/12
جمع
40
100
40
100
80
100
جدول 2-4 نشان می‌دهد که 5/52 درصد‌ مادران کودکان عقب مانده ذهنی و 5/62 درصد مادران کودکان عادی در رده سنی 40-31 سالگی بودند و در مجموع 5/57 درصد مادران در رده سنی40-31 سالگی بودند.
جدول 3-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب طول مدت ازدواج در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

گروه

طول مدت ازدواج
مادران کودکان عقب مانده ذهنی
مادران کودکان عادی
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
20-9
21
5/52
27
5/67
48
60
30-21
14
35
10
5/2
24
30
40-31
5
5/12
3
5/7
8
10
جمع
40
100
40
100
80
100

جدول 3-4 گویای آن است که 5/52 درصد از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و 5/67 درصد مادران کودکان عادی 20-9 سال بود که ازدواج کرده بودندو در مجموع 60 درصد از مادران 20-9 سال از ازدواج آنها سپری شده بود.

جدول 4-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات مادران در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

گروه

سطح تحصیلات مادر
مادران کودکان عقب مانده ذهنی
مادران کودکان عادی
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
بیسواد
8
20
1
5/2
9
25/11
ابتدایی
23
5/57
20
50
43
75/53
سیکل
2
10
12
30
16
20
دیپلم و بالاتر
5
5/12
7
5/17
12
15
جمع
40
100
40
100
8040
100

جدول 4-4 : نشان می‌دهد که 5/57 درصد مادران کودکان عقب مانده ذهنی و 50درصد مادران کودکان عادی دارای تحصیلات ابتدائی بودند، در مجموع 75/53 درصد از مادران دارای تحصیلات ابتدائی بودند.

جدول 5-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب تعداد فرزندان به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

گروه

تعداد فرزندان
مادران کودکان عقب مانده ذهنی
مادران کودکان عادی
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
1
4
10
3
5/7
7
75/8
2
12
30
20
50
32
40
3 و بیشتر
24
60
17
5/42
41
25/51
جمع
40
100
40
100
80
100
جدول 5-4 نشان می‌دهد که 60 درصد از مادران کودکان عقب مانده ذهنی 3 و بیشتر از 3 فرزند داشتنند در حالیکه 50 درصد مادران کودکان عادی 2 فرزند داشتند.
جدول 6-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رتبه تولد فرزند به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی
گروه

رتبه تولد فرزند‌ مورد
مطالعه
مادران کودکان عقب مانده ذهنی
مادران کودکان عادی
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اول
14
35
23
5/57
37
25/46
دوم
4
10
4
10
8
10
سوم و بالاتر
22
55
13
5/32
35
75/43
جمع
40
100
40
100
80
100
جدول 6-4 گویای آن است که 55 درصد از مادران، کودک عقب مانده شان فرزند سوم یا بالاتر بود در حالیکه 5/57 درصد از مادران کودکان عادی، کودکشان فرزند اول بود.
3-4 : تجزیه و تحلیل داده‌ها
دراین بخش نخست توزیع نمرات سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی ومادران کودکان عادی شهرستان کاشان در ابعاد وظایف روزمره، فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه، روابط خویشاوندی، روابط زناشویی، نقش والدینی، روابط خانوادگی، وضعیت اقتصادی در جدول 7-4 نمایش داده می‌شود.

جدول 7-4 : توزیع نمرات سازگاری اجتماعی به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی