مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه با موضوع وجوه نقد

توان جهت انتشار اوراق از روش بهتری استفاده کرد. در این حالت در صورتی که ۵۰ درصد صکوک منتشره به فروش برسد واسط می‏تواند ۵۰ دستگاه اتومبیل را خریداری کند ولی اگر دارایی به صورت یک کل منسجم باشد (به عنوان مثال یک هواپیما) در صورتی که ۵۰ درصد صکوک به فروش برسد امکان خرید دارایی توسط واسط و اجاره آن به بانی وجود ندارد. به همین دلیل در مواردی که دارایی به صورت یک کل منسجم باشد شرکت تامین سرمایه باید لزوماً از طریق تعهد پذیره نویسی اوراق را منتشر کند تا بدین وسیله ریسک جمع آوری وجوه نقد به میزان لازم جهت خرید دارایی پوشش داده شود.
۲-۱۱-۱-۲- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی: از آنجا که واسط با انتشار اوراق اجاره اقدام به جمعآوری وجوه نقد می کند لذا ممکن است از وجوه نقد دریافتی سوء استفاده کند. جهت پوشش این ریسک وجوه جمع آوری شده به حسابی که نزد امین است واریز می شود. واسط هنگام پرداخت وجه نقد، جهت خرید دارایی، باید از این حساب که با امین مشترک است استفاده کند. بنابراین در هر
۵۳