1367.
اینگرسول، رابرت جی، “هنر و اخلاق”، اخلاق، ترجمه‌ی مهدی حبیب‌اللهی، شماره‌ی 15، بهار 1388، صص147ـ162.
آزبورن، پیتر، “مارکوزه، هربرت”، ویرایش مایکل پین، ترجمه‌ی پیام یزدانجو، فرهنگ اندیشه‌ی انتقادی، تهران، نشر مرکز، چاپ چهارم، 1389، صص590ـ591.
بل، کلایو، “هنر و اخلاق”، هنر، ترجمه‌ی مهناز مصطفائی علائی، شماره‌ی 26، پاییز 1373، صص37ـ42.
پالمر، مایکل، مسائل اخلاقی، ترجمه‌ی علی‌رضا آل‌بویه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول، 1388.
پکین‌پا، سم، گفت‌وگو با پکین‌پا، گردآوری کوین جی. هیز، ترجمه‌ی حسین کربلایی طاهر، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1392.
تنر، مایکل، “اخلاق و زیباشناسی؟”، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص21ـ43.
تولستوی، لئو، هنر چیست؟، ترجمه‌ی کاوه دهگان، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، 1372.
جانسون، رابرت وینسنت، زیباگرایی، ترجمه‌ی مسعود جعفری، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1390.
جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، بخش چهارم از جلد اول، قم، نشر اسرا، چاپ اول، 1375.
خندان، علی اصغر، مغالطات، قم، موسسه‌ی بوستان کتاب، چاپ نهم، 1392.
دانکن، پل، استنلی کوبریک، ترجمه‌ی سعید خاموش، تهران، کتاب آوند دانش، چاپ اول، 1382.
دعاگویان، داود، “بررسی عوامل مؤثر در تعرض به پلیس”، دانش انتظامی، شماره‌ی 27، زمستان 1384، صص60ـ94.
دیکی، جورج، هنر و ارزش، ترجمه‌ی محمد روحانی، قم، مدرسه‌ی اسلامی هنر، چاپ اول، 1392.
سارل، تام، جامعه، هنر و اخلاق، ترجمه‌ی مسعود قاسمیان، تهران، موسسه‌ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری “متن”، چاپ اول، 1390.
شاله، فلیسین، شناخت زیبایی: استتیک، ترجمه‌ی علی اکبر بامداد، تهران، کتابخانه‌ی طهوری، 1357.
شپرد، آن، مبانی فلسفه‌ی هنر، ترجمه‌ی علی رامین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، 1388.
شتروبه، و، “داور هنری”، ویرایش یوآخیم ریتر و دیگران، ترجمه‌ی سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، فرهنگ‌نامه‌ی تاریخی مفاهیم فلسفه، تهران، موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران و موسسه‌ی فرهنگی پژوهشی نوارغنون، چاپ اول، 1389، ج1، صص166ـ169.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ هفتم، 1384.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، تحقیق و تعلیق عباس علی زارعی سبزواری، قم، النشر الاسلامی، چاپ پنجم، 1430.
فرانکنا، ویلیام، فلسفه‌ی اخلاق، ترجمه‌ی هادی صادقی، قم، کتاب طه، چاپ اول، 1376.
کاری، گرگوری، “تفسیر در هنر”، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص85ـ117.
کازه‌بیه، آلن و دیگران، اصول نقد فیلم، ترجمه‌ی جمال حاج آقا محمد، تهران، انتشارت پای ژه، 1360.
کرول، نوئل، “هنر و قلمرو اخلاق”، ترجمه‌ی محسن کرمی، هنر و قلمرو اخلاق، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1392، صص11ـ67.
کرول، نوئل، “هنر و نقد اخلاقی: گزارش مختصری از سمت‌وسوی تحقیقات اخیر”، ترجمه‌ی محسن کرمی، هنر و قلمرو اخلاق، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1392، صص69ـ147.
کوبریک، استنلی، “مصاحبه‌ی میشل سیمان با استنلی کوبریک در باره‌ی یک پرتقال کوکی”، یک پرتقال کوکی، گردآوری و ترجمه‌ی مهدی فیاضی‌کیا، تهران، افراز، چاپ اول، 1389، صص111ـ135.
کوبریک، استنلی، “نامه‌ی استنلی به سردبیر نیویورک تایمز”، یک پرتقال کوکی، گردآوری و ترجمه‌ی مهدی فیاضی‌کیا، تهران، افراز، چاپ اول، 1389، صص10ـ18.
کوک، دیوید ا.، تاریخ جامع سینمای جهان، ترجمه‌ی هوشنگ آزادی‌ور، تهران، نشر چشمه، چاپ اول، 1381.
کی‌یران، متیو، “دانش ممنوعه: چالش اخلاق‌گریزی”، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص69ـ92.
کی‌یران، متیو، “هنر و اخلاق”، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص235ـ277.
گات، بریس، “هنر و اخلاق”، ویرایش بریس گات و دومینیک مک‌آیور لویس، ترجمه‌ی بابک محقق و مسعود قاسمیان، دانشنامه‌ی زیبایی‌شناسی، تهران، موسسه‌ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری “متن”، چاپ چهارم، 1389، صص251ـ259.
گات، بریس، “هنر و شناخت”، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص203ـ234.
گنسلر، هری، درآمدی بر فلسفه‌ی اخلاق معاصر، ترجمه‌ی مهدی اخوان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1390.
لوینسون، جرولد، “زیبایی‌شناسی فلسفی؛ مرور اجمالی”، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، زیبایی‌شناسی فلسفی، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1392، صص9ـ50.
مرشدلو، مصطفی، “مارکس، نیچه، کوبریک”، رواق هنر و اندیشه، دوره‌ی جدید، سال پنجم، شماره‌ی 1، مرداد 1385، صص56ـ66.
مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ هشتم، 1388.
مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه‌ی اخلاق، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، تهران، موسسه‌ی انتشارات امی
رکبیر، چاپ دوم، 1382.
مک‌کورد، جفری، “تنوع و کثرت واقع‌گرایی‌های اخلاقی”، معرفت، ترجمه‌ی سیداکبر حسینی، شماره‌ی 61، سال یازدهم، دی 1381، صص57ـ70.
مک‌گرگور، دانلد، “کوبریک و نیچه”، 2001: یک ادیسه‌ی فضایی، گردآوری و ترجمه‌ی محمد مهدی فیاضی‌کیا، تهران، افراز، چاپ اول، 1389، صص119ـ125.
نیلسون، کای، “مسایل فلسفه‌ی اخلاق”، ویرایش پل ادواردز، ترجمه‌ی انشاءالله رحمتی، فلسفه‌ی اخلاق، تهران، موسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ اول، 1378، صص15ـ62.
واکر، الکساندر، کوبریک، ترجمه‌ی حسام اشرفی، تهران، سازمان چاپ و پخش پنجاه و یک، چاپ اول، 1352.
یثربی، چیستا و نوری، سمیه (گردآوری و ترجمه)، کروز، کیدمن، کوبریک در چشمان باز بسته، تهران، نامیرا، چاپ دوم، 1385.
Abelson, Raziel and Nielsen, Kai, “Ethics, history of”, Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.3, pp.394-439.
Anderson, James C. and Dean, Jeffrey T., “Moderate autonomism”, British Journal of Aesthetics, No.38, 1998, pp.150-166.
Ardrey, Robert, The Territorial Imperative: A Personal Inquiry Into the Animals Origins of Property and Nations, Tokyo, Kodansha, 1997.
Audi, Robert (ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second edition, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
Beardsley, Monroe C., “Aesthetics, history of”, Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.1, pp.41-63.
Beardsley, Monroe C., Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, 2th edition, Indianapolis, Hackett Pub Co Inc, 1981.
Booth, Wayne, The Company We Keep: An Ethics of Fiction, Berkeley, University of California Press, 1988.
Carroll, Noël, “Ethics and aesthetics: Replies to Dickie, Stecker, and Livingston”, British Journal of Aesthetics, Vol.46 (1), 2006, pp.82-95.
Carroll, Noël, “Formalism and critical evaluation”, The Reasons of Art: Artworks and the Transformations of Philosophy, Peter J. McCormick (ed.), Ottawa, University of Ottawa Press, 1985, pp. 327-335.
Carroll, Noël, “Moderate moralism versus moderate autonomism”, British Journal of Aesthetics, Vol.38 (4), 1998, pp.419-424.
Carroll, Noël, “Moderate moralism”, Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.293-306.
Carroll, Noël, “Morality and aesthetics”, Encyclopedia of Aesthetics, Michael Kelly (ed.), New York, Oxford University Press, 1998, Vol.3, pp.278-282.
Carroll, Noël, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, New York, Routledge, 1990.
Dickie, George, “The myth of the aesthetic attitude”, Philosophy Looks at the Arts: Contemporary Readings in Aesthetics, Joseph Margolis (ed.), 3th edition, 1987, pp.100-116.
Dickie, George, Evaluating Art, Philadelphia, Temple University Press, 1988.
Eaton, Marcia Muelder, “Contemporary aesthetics and ethics”, Encyclopedia of Aesthetics, Michael Kelly (ed.), New York, Oxford University Press, 1998, Vol.3, pp.282-285.
Eldridge, Richard, On Moral Personhood: Philosophy, Literature, Criticism, and Self-Understanding, Chicago, University of Chicago Press, 1989.
Frankena, William K, “Value and valuation”, Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.9, pp.636-641.
Frolov, I. (ed.), Dictionary of philosophy, Second edition, trans. & eds. Murad Saifulin and Richard R. Dixon, Moscow, Progress Publishers, 1984.
Gaut, Berys, “Art and ethics”, The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.431-443.
Gaut, Berys, “The ethical criticism of art”, Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection, Jerrold Levinson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.182-203.
Gaut, Berys, Art, Emotion and Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2007.
Giovannelli, Alessandro, “Ethical criticism in perspective: A defense of radical moralism”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.71 (4), 2013, pp.335-348.
Giovannelli, Alessandro, “The ethical criticism of art: A new mapping of the territory”, Philosophia, No.35, 2007, pp.117-127.
Graham, Gordon, “Art, value in”, Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.1, pp.337-342.
Guyer, Paul, “Aesthetics, history of [addendum]”, Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.1, pp.63-72.
Harold, James, “On judging the moral value of narrative artworks”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.64 (2), Spring, 2006, pp.259-270.
Hume, David, “Of the standard of taste”, Selected Essays, eds. & intro. Stephen Copley and Andrew Edgar. Oxford, Oxford University Press, 1998, pp.133-154.
Hyman, Lawrence W., “Morality and literature: The necessary conflict”, British Journal of Aesthetics, Vol.24 (2), 1984, pp.149-155.
Jacobson, Daniel, “In praise of immoral art”, Philosophical Topics, Vol.25 (1), 1997, pp.155-199.
Janaway, Christopher, “Plato”, The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.3-14.
John, Eileen, “Art and knowledge”, The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.417-429.
Kieran, Matthew, “Art, imagination and the cultivation of morals”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, No.54, 1996, pp.337-351.
Kieran, Matthew, “In defence of the ethical evaluation of narrative art”, British Journal of Aesthetics, Vol.41