مهر ۱۰, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، زمان پیامبر

.۲٫۳٫۲٫۲٫۴٫۲٫۲۲٫ عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی محتوایی: نگارش قرآن بر روی سنگ ها و … در زمان پیامبر ۹
مؤلف معتقد است که نگارش قرآن بر روی سنگ‌ها و … در زمان خود پیامبر ۹ انجام گرفته است۶۸؛ و به این موضوع که قرآن بر روی کاغذ نوشته شد، اشاره‌ای نکرده است، فقط ضمن توضیح واژه قراطیس می‌گوید جمع قرطاس به معنای کاغذ است که در آن زمان در هند ساخته می‌شد و چون حجاز مرکز تجارت کاغذ بود و از آنجا به شام و… می‌رفت، مسلمانان نیز با آن آشنا بودند و گاهی از آن برای نوشتن استفاده می‌کردند»۶۹

.۲٫۳٫۲٫۲٫۴٫۲٫۲۳٫ جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی

عصر بعد از پیامبر ۹

عصر پیامبر ۹
حفظ و نگه داری
نگارش
حافظه

نگارش

حافظه

نگارش قرآن به طور کامل و صحیح
استفاده از ابزارهای دیگر نگارش
نگارش بر روی کاغذ
توسط علی ۷و دیگر کاتبان
دیگران

پیامبر۹

+

+

+

+
محمدی

.۴٫۲٫۲٫۴٫۲٫۲ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی چهارم: سازماندهی۷۰
۱٫ نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
۲٫ نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث

۱٫۴٫۲٫۲٫۴٫۲٫۲٫ نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
۱٫ عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی: پراکندگی مباحث سازماندهی
۲٫ جدول سازماندهی و عملکرد مؤلف در بررسی شکلی