پایان نامه مدیریت

منبع تحقیق درباره تیپ‌های شخصیتی

شغلهایی که مستلزم هوشیاری و مواظبت بیشتر است بالاست
گیلفورد و گیلفورد (Guil Foord & Cruil Foord) میزان درون گرایی و برون گرایی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که صفات زیادی در این مورد وجود دارد.آنها به تحقیقات خود به روش تحلیل عاملی ادامه دادند و سرانجام یک پرسشنامه شامل ۱۰ صفت تهیه کردند.
گاستا (Gosta , 1984) دریافت که هر چند سطح تحصیلات در انتخاب شغل ملاک می‌باشد ولی با این وجود افراد به طرف مشاغلی می‌روند که فرصت ابراز شخصیت خود را به آنها بدهد.
(حسین زاده، ۱۳۷۶)
در تحقیقی که توسط یکی از مراکز استخدامی‌توکیو انجام گرفت. سازمانهای بزرگ و موفق ژاپن بیشترین تاکید و توجه را در گزینش اولیه داوطلبین به نوع شخصیت مناسب در تقدم دوم جسارت و شهامت و در تقدم سوم به مهارت آنها دادند (میر سپاسی ۱۳۷۸)
در مطالعه رای که به منظور بررسی رابطه شخصیت A، با رضایت شغلی و نوع شخصیت A و B پاسخ دادند نتایج نشان داد که در آزمودنیهای مرد امکان ارتقاء در شغل بطور مثبتی با نمرات شخصیتی A و رضایت شغلی رابطه دارند. (کوردین ۱۹۹۲ و ۶۲۸)
بورنام و دیگران در تحقیقی که به منظور مقایسه افرادی که دارای تیپ شخصیتی نوع A و B هستند گزارش دادند که افراد دارای نوع شخصیتی A تمایل دارند وظایف مهم را بر عهده داشته باشند و با حداکثر توان کار می‌کنند در حالیکه افراد با تیپ B تنها زمانی که وظیفه ای بصورت ضرب العجل باشد بطور برابر کوشش می‌کنند (کوردین، ۱۹۷۶، ۲۶۵)
در پژوهشی که با هدف مطالعه خصوصیات شخصیتی ۶ گروه از دانشجویان پزشکی، داروسازی، تکنولوژی، فیزیوتراپی، برنامه ریزی غذایی و مشاور حرفه ای انجام شد رزلر و یاکلر (۱۹۷۷, Rezler, Budkler) عنوان داشتند که دانشجویان پزشکی در مقایسه با ۵ گروه دیگر در کارشان بیشتر به تفکر و احساسات گرایش داشته اند.
سیلبرمن، کاین وماهان (۱۹۹۸ ilberman, cain, mahan) در تحقیقی بر روی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه می‌سی سی پی که در پنج گروه قررا داشتند به این نتیجه رسیدند که ۳۲ نفر آنها از تیپ ESFJ و ۳۰ نفر ESTJ و ۳۰ نفر ESTJ و ۷ نفر INFP و ۷ نفر INTP بودند.
در تحقیقاتی که توسط گلاس (۱۹۷۷) انجام گرفت نشان داده شد که آزمودنیهایی که دارای تیپ رفتاری A بودند از مدارج علمی‌و تحصیلی و در آمدهای مالی بالاتری برخوردار بودند. این یافته‌ها توسط ماتیوس و همکارانش در (۱۹۸۱) مورد حمایت قرار گرفت. محققان اخیرا تاکید داشتند که روانشناسانی که از لحاظ شخصیتی دارای تیپ A هستند بهتر و موثرتر کار، فعالیت و تولید می‌کنند.
۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

 
 
به علت محدود بودن تحقیقات مربوط با موضوع در داخل کشور محقق به تحقیقاتی که بعضا به صورت مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته باشد نپرداخته است و آن دسته از تحقیقاتی که مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع مربوط می‌شده را ذکر کرده است.
در پژوهشی که تحت عنوان رابطه بین تیپ‌های شخصیتی با رضایت شغلی دبیران توسط محمد یعقوبی (۱۳۸۰) انجام گرفت نتایج زیر حاصل گردیده بود.
نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده‌ها با اطمینان ۹۹% نشان می‌داد که بین نمره تیپ شخصیتی و رضایت شغلی دبیران و دیگر مولفه‌های رضایت شغلی رابطه ای معنی دار و معکوس وجود دارد.
(یعقوبی، ۱۳۸۰).
پژوهش دیگری توسط مهدی جوکار قوچانی (۱۳۷۹) تحت عنوان بررسی رابطه میان نوع شخصیت در فعالیت شغلی دبیران علوم و ادبیات متوسطه مشهد انجام گرفت که چکیده آن به شرح زیر است: جامعه آماری دبیران لیسانس ادبیات فارسی و علوم شاغل در دبیرستانها و هنرستانهای مشهد که ۱۰% جامعه از طریق نمونه گیری لایه ای به عنوان حجم نمونه تعیین گردید بود اطلاعات با استفاده پرسشنامه جمع و پس از تجزیه و تحلیل فرض اصلی یعنی رابطه میان نوع شخصیت در فعالیت شغلی دبیران و شخصیت آنان تائید گردید.
. (جوکار،۱۳۷۹ (
تحقیق دیگری توسط عباس شبستری و همکاران (۱۳۷۰) تحت عنوان رابطه بین گروه خونی و تیپ‌های شخصیتی یونگ انجام شد در این پژوهش جامعه آماری شهر مشهد، زنان و مردان با تحصیلات دیپلم به بالا و شرایط سنی ۱۹ سال بودند، نحوه انتخاب آزمودنیها بصورت تصادفی و از هر گره خونی ۳۰ نفر بودند که نیمی‌از آنان را مردان ونیمی‌دیگر را زنان تشکیل می‌دارند و مجموعا شامل ۱۲۰ نفر بود، ابزار تحقیق تست بود که بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها ما بین گروه‌های خونی و تیپ‌های شخصیتی ارتباط معنا دار وجود داشت (شبستری و همکاران،۱۳۷۰)
در پژوهش دیگری توسط مریم نوری تاجر برای دریافت دانشنامه دکتری تاثیر جنسیت و شخصیت مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان سنجیده شده بود (۱۳۷۶) و نتیجه گرفته شد که فرض اصلی تحقیق یعنی نوع تیپ شخصیتی با عملکرد در ارتباطات در این تحقیق برای تعیین نوع شخصیت از تیپ ۱۶ عاملی کتل استفاده گردیده بود و این تحقیق بصورت یک تحقیق بین رشته ای از مدیریت و روانشناسی انجام شد تایید شد. (نوری تاجر،۱۳۷۶)
علی بیراونددر سال (۱۳۷۹) به منظور بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و میزان کار آیی مدیران مدارس راهنمایی پسرانه خرم آباد تحقیقی را انجام داد. حجم نمونه این تحقیق ۵۰ نفر می‌باشند که از طریق سرشماری انتخاب گردیده بودند و ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه ۱۶ عاملی کتل می‌باشد، پس از تجزیه و تحلیل داده‌هاو تحلیل رگرسیون فرضیه پژوهش رد شد و بین ویژگیهای شخصیتی و میزان کارآیی مدیران رابطه معناداری به دست نیامد. (بیراوند ۱۳۷۹)
پژوهشی توسط محمد حسن حسن زاده (۱۳۷۶) تحت عنوان (بررسی مقایسه ای تیپ‌های شخصیتی دانشجویان و طلاب انجام پذیرفت که چکیده آن به شرح ذیل است:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه آماری این پژوهش ۳۷۱ دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی و ۱۶۰ نفر از طلاب حوزه علمیه مشهد در دامنه سنی ۳۰-۱۸ می‌باشند ابزار گرد آوری داده تیپ نمای شخصیتی ماریرز- بریگز (MBTI) می‌باشد پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها نتایج زیر به دست آمد:
وجود تفاوت معنا دار در بین دانشجویان و طلاب از نظر توزیح فراوانی تیپ‌های شانزده گانه و نمرات رجحان‌های هشت گانه (حسن زاده ۱۳۷۶)
در پژوهش دیگری که توسط عزت ملانوروزی (۱۳۷۹) در مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام گرفت نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای اثر بخش مدیران باافزایش کارآیی معلمان در مدارس نیشابور انجام گرفت، جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران بودند که از این تعداد ۱۱۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ۵۰ مدیر از مقطع ابتدایی، ۳۵ مدیر از مقطع راهنمایی و ۲۸ مدیر از مقطع دبیرستان نمونه برابر جامعه بودند. ابزار این پژوهش پرسشنامه آیسنگ برای بررسی ویژگی‌های شخصیتی و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش مهارتها و کارآرایی بود که به روش علی مقایسه ای به تحقیق پرداخت. نتایج این پژوهش فرضیه اصلی آن را تایید کردو بین میزان درون گرایی و برون گرایی مدیران و کارآیی معلمان وجود دارد. (ملانوروزی، ۱۳۷۹)
در پژوهش انجام شده توسط محمود ملکی (۱۳۸۳) در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان با عنوان بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و عملکرد مدیران نیز تیپ شخصیتی بررسی شد این پژوهش در دبیرستانها و هنرستانهای تبادکان انجام گرفت، جامعه ی آماری آن کلیه مدیران و دبیران رسمی‌شاغل در دبیرستانها و هنرستانهای منطقه بودند که از تعداد ۹۰۰ نفر دبیر شاغل در این منطقه با توجه به جدول مورگان حدودا ۲۷۰ نفر دبیر و ۴۵ نفر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه برن رویتر برای تعیین تیپ شخصیتی و پرسشنامه ی محقق ساخته برای سنجش عملکرد مدیران بود. نتیجه حاصل از این پژوهش این گونه بود:
بین تیپ شخصیتی مدیران و عملکرد ‌آنان رابطه ای معنی داری وجود دارد.
بین تیپ شخصیتی A و عملکرد بالا رابطه وجود دارد.
(ملکی، ۱۳۸۳)
در پایان نامه ی براتی (۱۳۸۱) نیز به موضوع شخصیت پرداخته شده است، عنوان این پژوهش رابطه ای نوع شخصیت با شیوه ی مدیریت مدیران بود این تحقیق در دبیرستانهای دخترانه ای نیشابور انجام گرفت حجم نمونه ۳۵ مدیر و ۲۶۰ دبیر بود که با روش تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار این تحقیق پرسشنامه آیسنگ برای تعیین نوع شخصیت و پرسشنامه ی محقق ساخته برای سنجش شیوه ی مدیریت که به بررسی دو بعد رابطه مداری و وظیفه مداری می‌پرداخت بود نتایج این پژوهش به شرح ذیل بود:
۱- بین نوع شخصیت و شیوه مدیریت قطعا رابطه وجود دارد.

۲-بین درون گرایی و برون گرایی و سبکهای رابطه مدار و وظیفه مدار رابطه وجود ندارد.
(براتی ۱۳۸۱)
در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و تعهد سازمانی آنان در مدارس ابتدایی شهر بجنورد (۱۳۸۳) که توسط افسانه حمیدی برای پایان نامه کارشناسی ارشد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی انجام شد جامعه آماری کلیه مدارس شهر بجنورد (۱۰۳) مدیر که به روش نمونه گیری تصادفی بدون جایگزین (۵۱) نفر به دست آمد، ابزار پژوهش ۲ پرسش نامه بود (MBTI و تعهد سازمانی) نتایج زیر به دست آمد.
بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه وجود دارد

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *