پایان نامه مدیریت

منبع تحقیق با موضوع معادلات ساختاری

افراد فعال در گردشگری شیراز (مقامات رسمی میراث فرهنگی شیراز و مدیران مطرح ترین دفاتر خدمات مسافرتی) نظرخواهی به عمل آمد که آن‌ها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند. و همچنین با کمک نرم افزار لیزرل و روش تحلیل عاملی تاییدی روایی متغیر ها مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن را در فصل بعد از نظر خواهیم گزراند.
پایایی:
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند . پایایی به : دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند . پایایی ابزار، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود . قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های باثبات آزمودنی یا ویژگی‌های موقتی و متغیر وی را می‌سنجد . برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . این روش برای محاسبه هماهنگی‌های درونی ابزارهای اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۰) . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه کرد . سپس با بهره گرفتن از رابطه زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد(سرمد و همکاران، ۱۳۸۵) .
a = ضریب پایایی کل آزمون
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
هر چه این معیار به مقدار یک نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده پایایی بالا و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده عدم پایایی پرسشنامه می‌باشد . کرونباخ، ضریب پایایی ۴۵% را کم، ۷۵% را متوسط و قابل قبول و ضریب پایایی ۹۵% را زیاد پیشنهاد کرده است. بنابراین قابلیت اعتماد در این پژوهش، از روش آلفای کرونباخ و استفاده از نرم‌افزار ۱۹ Spss مورد بررسی قرار گرفته است.
با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می‌کنیم.
که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق و ابعاد ان به شرح زیر می باشد:

جدول۱-۳- میزان آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق
متغیر
آلفای کرونباخ
تصویر شناختی

 
 
787/0
تصویر عاطفی
۸۱۴/۰
تصویر منحصر به فرد
۸۲۸/۰
کل پرسشنامه
۷۹۳/۰
از آنجائیکه مقدار بدست امده آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای تحقیق بالای ۷/۰ می باشد می توان گفت پرسشنامه از پایای قابل قبولی برخوردار است.
۳-۸- آزمون های آماری
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب ، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد ، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق ، نوع متغیرها و …..سازگاری دارد ، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند ، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود ، بیابد ( خاکی ، ۱۳۷۵ : ۳۰۴-۳۰۳) .
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است . در مرحله اول نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتیکه داده ها نرمال باشند از آمار پارامتریک و در صورتیکه غیر نرمال باشند از آمار ناپارامتریک استفاده میکنیم،که در این پژوهش چنانکه در فصل بعد به تفصیل گفته خواهد شد داده ها با بهره گرفتن از آزمون یاد شده مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد داده ها نرمال میباشند. در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخصهای منتج از آنها با بهره گرفتن از آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار میگیرد. با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری که در حقیقت آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است ، آزمون مقایسه زوجی و آنالیز واریانس ، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته میشود .
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (K-S)
این آزمون روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است بنابراین آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است ( آذر مومنی ، ۱۳۸۳ ) . این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد . فرض صفر در این آزمون همگون بودن توزیع مشاهدات با توزیع نظری مشخص (با پارامتری معین) است که با حدس یا قراین مختلف آن را تعیین کرده ایم و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است .

یکی از مزایای آزمون K-S این است که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد. پارامترهای مورد نظر در این آزمون شامل تعداد داده ها ، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع (مانند میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال)، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف ، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی ، مقدار آماره Z و مقدار Sig (معنی داری) می باشد . فرمول آزمون به صورت زیر می باشد :
نحوه داوری :
اگر مقدار Sig محاسبه شده از ۰۵/۰ کمتر باشد فرض H1 رد و فرض H0 پذیرفته می شود . اگر مقدار Sig محاسبه شده از مقدار ۰۵/۰ بیشتر باشد فرض H0رد و فرض H1 پذیرفته می شود . بدین معنی که داده ها از توزیع نرمال برخوردار است .
مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است . یکی از این روشها برای انجام تحلیل عاملی تأییدی ، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است . مدل سازی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیریِ بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد . مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است ، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس ، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده میشود . اما اصطلاح غالب در این روزها ، مدل یابی معادلات ساختاری یا به گونه خلاصه SEM نامیده میشود ( هومن ، ۱۳۸۸ : ۱۱) . یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه میگردد :
الف ) مدل اندازه گیری : جزئی از معادلات ساختاری که طی آن متغیرهای مکنون مشخص میشوند . متغیرهای مکنون ، متغیرهای قابل مشاهده ای اند که به وسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده میشوند .
ب) مدل ساختاری : جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون را نشان میدهد .
بررسی و تحلیل مدلهای اندازه گیری در مراحل اولیه مطالعات تأییدی مفید بوده چرا که میتواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد ؛ بر این اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل میباشد . در تدوین مدل ، محقّق با بهره گرفتن از کلیه نظریات مرتبط ، پژوهش و اطلاعات در دسترس به طرح مدل میپردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید .ارتباط بین متغیرها میتواند مبیّن فرضیه هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند .مرحله بعدی آزمون برازندگی ومیزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه معیّن گردآوری شده اند ( دانشگر ، ۱۳۹۰ : ۱۲۹) . در بررسی بخش ساختاری مدل ، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی ( متغیرهای نهفته مستقل و وابسته ) مورد توج
ه قرار میگیرند . در اینجا هدف ، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مدّ نظر محقّق بوده است ، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه . در رابطه با این موضوع ، سه مسئله مدّ نظر قرار میگیرد .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علائم ( مثبت یا منفی ) : پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان میدهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند .
مقدار پارامترهای برآورده شده نشان میدهد که تا چه حد روابط پیش بینی شده ، قوی میباشند .در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنی دار باشند ( یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از ۹۶/۱ باشد ) .
مجذور همبستگی چندگانه ( R2 ) برای معادلات ساختاری ، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیلهی متغیرهای نهفته مستقل ( بیرونی ) تبیین میشود را نشان میدهد . هر چه مقدار R2 بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را بیان میکند ( کلانتری ، ۱۳۸۸ : ۱۴۰) .
انواع تحلیل عاملی
تحلیل عاملی میتواند به دو دسته اکتشافی و تأییدی تقسیم شود.
تحلیل عاملی اکتشافی
روشی است که اغلب برای کشف و اندازه گیری منابع مکنون پراش و همپراش در اندازه گیری های مشاهده شده به کار میرود . پژوهشگران به این واقعیت پی برده اند که تحلیل عاملی اکتشافی میتواند در مراحل اولیه تجربه یا پرورش تست ها کاملاً مفید باشد . در تحلیل اکتشافی ، پژوهش در صدد بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخصهای ویژه و نیز روابط جالب بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی بر روی داده ها انجام میدهد . به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسّسی یا پیشنهادی دارد ، میتواند ساختار ساز ، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد و یا فرضیه هایی تدوین کند که نسبت به سایر روش های چند متغیری ، آزمایش عینی تری داشته باشد . تحلیل اکتشافی وقتی به کار میرود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عامل های زیر بنایی داده نداشته باشد . بنابراین تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوری در نظر گرفته میشود تا یک روش آزمون تئوری . ویژگی بارز تحلیل عاملی اکتشافی در ارتباط با مدل یابی معادلات ساختاری آن است که در بیشتر پژوهش ها از آن برای استخراج عامل های متعامد ، یعنی عامل های مستقل و بدون وابستگی به یکدیگر استفاده میشود ( هومن ، ۱۳۹۰ : ۲۵۶-۲۵۴) .
تحلیل عاملی تأییدی
برای بررسی روابط بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است . یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عاملی تأییدی ، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است . مدل سازی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیریِ بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد . مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است ، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس ، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده میشود . اما اصطلاح غالب در این روزها ، مدل یابی معادلات ساختاری یا به گونه خلاصه SEM نامیده میشود ( هومن ، ۱۳۸۸ : ۱۱) . مهم ترین هدف در تحلیل عاملی تأییدی ، تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است . به عبارتی تحلیل عاملی تأییدی در صدد تعیین این مسئله است که آیا تعداد عامل ها و بارهای متغیرهایی که روی این عامل اندازه گیری شده اند با آن چه که بر اساس تئوری و مدل ، انتظار میرفت ، انطباق دارد . در این روش ابتدا متغیرها و شاخص های مربوط بر اساس تئوری اولیه انتخاب میشوند و سپس از تحلیل عاملی استفاده میشود که آیا این متغیرها و شاخصه ها آن طور که پیش بینی شده بار ( لود ) میشوند یا اینکه ترکیب آنها عوض میشود و روی عامل های دیگر بار میشوند . در این پژوهش با توجه به توضیحات داده شده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود . مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا یک شاخص برازندگی خاص نسبت به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل می کندو از اینرو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخص های مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده قرار دهند ( کلانتری، ۱۳۸۸؛ ۱۲۸-۱۲۹). بنابراین از شاخص های متفاوتی برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه در این تحقیق استفاده شد که عبارتند از:
ریشه میانگین خطای دوم تقریب: اولین معیار برای تعیین برازش کل مدل، ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب است که تحت عنوان (RMSEA) نشان داده می شود. زمانی که مقدار این آماره کمتر از ۰۵/۰ باشد نشان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است، در صورتی که مقدار آن بین ۰۵/۰ و ۰۸/۰ باشد برازش قابل قبول، اگر بین ۰۸/۰ و ۱/۰ باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از ۱/۰ باشد برازش ضعیف است.
شاخص های برازش مطلق: دو معیار بعدی برای برازش مدل به شاخص های برازش مطلق معروفند. این معیارها تحت عنوان GFI, AGFI , در خروجی ظاهر می شوند. این شاخص ها باید بین صفر و یک باشند و مقادیر بالاتر از ۹/۰ حاکی از برازش قابل قبول مدل است.
شاخص های نسبی برازش: اندازه گیری
های برازش بعدی که در خروجی برنامه ظاهر می شوند، به مقایسه شاخص های برازش نسبی می پردازند و نشان می دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است مناسب تر می باشند. این شاخص ها عبارتند از NNFI, NFI, CFI. به استثنای شاخص NNFI مقادیر تمام شاخص های این گروه بین صفر و یک قرار دارند و هر چه مقدار ان ها به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش خوب مدل است (مقدار NNFI می تواند بزرگ تر از یک باشد). برخی منابع استفاده از NNFI (که آن را شاخص تاکر – لوئیس – TLI- نیز می گویند) را برای برازش مدل توصیه می کنند.
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد . این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد . ضریب همبستگی پیرسون ، روشی پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال و یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود. این ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود :
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار های جمع آوری در نمونه ( جامعه)

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *