تیر ۱۷, ۱۳۹۹

منبع تحقیق با موضوع روش تحقیق علمی

تحلیل داده ها، سوال‌ها و فرضیه های تحقیق جامعه آماری و روش نمونه گیریپرداخته می شود و در ادامه نیز نحوه طراحی پرسشنامه ، اعتبار پرسشنامه و روایی و پایایی آزمون پرداخته خواهد شد ، در انتها قلمرو پژوهش بیان می شود . وقتی از روش پژوهش علمی صحبت به میان می آید، ذهن هر پژوهنده‌ای در ابتدا متوجّه اندیشیدن به شیوه علمی می شود . از لحاظ فلسفی منظور از “روش” مجموعه وسایل و تدابیری است که وصول به هدف غائی و مطلوب را آسان سازد، و مقصود از ” روش علمی ” همه راه ها و شیوه هائی است که پژوهنده را از خطا محفوظ بدارد ، و رسیدن به حقیقت را برای وی امکانپذیر سازد . بطور کلی مراحل اصلی روش تحقیق علمی به قرار ذیل است : (خلیلی شورینی، ۱۳۸۹) .
الف – طرح مسئله ؛
ب – تهیه و تنظیم فرضیه ؛
ج – جمع آوری اطلاعات ؛
د – طبقه بندی اطلاعات حاصله ؛
ه – مطالعه اطلاعات و تشخیص روابط علت و معلول ؛
و – تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها ؛
ز – تهیه گزارش تحقیق .
۳-۲- تعریف روش تحقیق
در بیان روش تحقیق این موضوع از دو نظر هدف تحقیق و روش جمع آوری داده‌ها که مبتنی بر نحوه جمع آوری اطلاعات و نهایتاً آزمون فرضیه است مورد بررسی قرار می گیرد از آنجا که این پژوهش به دنبال عواملی هست که بر تصویر مقصد گردشگری در ذهن گردشگران تاثیر میگزارد تا با شناسایی آن ها موجبات تشکیل تصوری مثبت،قدرتمند و متمایز را از شهر شیراز فراهم آورد، بنابراین از نظر هدف یا جهت گیری، کاربردی بوده. خاکی در کتاب روش تحقیق می گوید : ” تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرد“( خاکی،۲۱۰:۱۳۸۷). این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارد و علّت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند . این تأکید به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود و اما این تحقیق از نظر روش جمع آوری اطلاعات ،آزمون فرضیه و نتیجه گیری از نوع توصیفی می‌باشد . تحقیق توصیفی ، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیندهایجاری ، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . توجه آن در وجه اول به زمان حال است ، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد . تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه میشود . یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند . یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد ، سازمانها ، رویدادها یا رویه ها می گردد.اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه ، مصاحبه ، یا مشاهده جمع آوری می شوند( خاکی،۲۱۰:۱۳۸۷) . با این توضیحات ، این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد واز نظر روش تحلیل داده ها ، از نوع همبستگی می باشد.
۳-۳- جامعه آماری مورد برّرسی
جامعه به عنوان همه عناصری تعریف میشود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند . به بیان دیگر جامعه در حقیقت همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معیّن در آن مصداق پیدا میکند و ما باید در مورد آن استنباط کنیم. از نظر حافظ نیا جامعه ی آماری عبارتند از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا،۱۳۸۸:۱۲۰). از این رو جامعه ی آماری این تحقیق را گردشگران داخلی کشور تشکیل میدهند.
۳-۴- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز برای یک پژوهش را می توان به طرق مختلف جمع آوری نمود . اهم روش های جمع آوری اطلاعات به شرح ذیل می باشد (خلیلی شورینی، ۱۳۸۹) :
الف – مشاهده ب – پرسشنامه ج – مصاحبه
د – آماری ه – تاریخی و – کتابخانه ای
بنابراین برای جمع آوری اطلاعات روش های متعدّدی وجود دارد . در یک پژوهش ممکن است از چند روش جمع آوری اطلاعات استفاده گردد . برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانهای شامل کتب داخلی و خارجی ، مقالات داخلی و خارجی ، پایان نامه های مرتبط ، بانکهای اطلاعاتی و گزارشهای آماری استفاده میشود و از آنجائیکه پژوهش حاضر از نوع پیمایشی میباشد، برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت بررسی موضوع و پاسخ به سوالات از پرسشنامه استاندارد استفاده خواهد شد. به هر حال یکی از متداولترین طرق جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه است از این رو ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه است که نمونه ای از آن در بخش پیوست‌ها ارائه گردیده است. به منظور عاری بودن اطلاعات جمع آوری شده از هرگونه تأثیر محیطی همانند سوگیری و برای اینکه نظرات پرسش شوندگان از عینیت بیشتری برخوردار باشد از مصاحبه شخصی استفاده نشده است . طرح سوال‌ها از طریق پرسشنامه علاوه براینکه باعث می شود تا پاسخ دهندگان وقت بیشتری را برای فکر کردن داشته باشند، بسیار عملی تر و آسان تر نیز بوده و به پژوهشگر اجازه می دهد تا نمونه های بیشتری را بررسی و مطالعه کند و در نتیجه تعمیم پذیری نتایج بهبود یابد. در تهیه پرسشنامه سعی گردیده سوالات برای پرسش شونده خالی از هر گونه ابهام و اشکال باشد و از بکار بردن واژه ها و اصطلاحات نامفهوم و نامأنوس خودداری گردیده است .
۳-۵- روش نمونه گیری:
سید گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند.
در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه
آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضا جامعه آماری است، بطوریکه مطالعه
گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را
به اعضا جامعه آماری تعمیم دهیم )سکاران،۱۳۸۱:۲۹۶).
با توجه به جامعه آماری، در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. روش نمونه گیری در دسترس که استفاده ی گسترده ای از آن به عمل می آید به واسطه ی دسترسی پژوهشگر به یک جامعه ی آماری انتخاب میشود. و در واقع نمونه‏ای است که هر کسی که اتفاقا در لحظه انتخاب نمونه حضور دارد را در بر می‏گیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۶). از مزایای این روش هزینه های پایین آن است و لی از طرفی تعمیم نتایج حاصل از آن به یک جامعه بزرگ کمی مشکل است.مثال هایی از این روش عبارتند از: توزیع فیزیکی یا اینترنتی پرسش نامه در میان دانشجویان،دوستان،مشتریان،گردشگران و کاربران اینترنت (تارنو و همکاران،۲۰۰۷:۵۶). از این رو برای این تحقیق نیز هم از توزیع فیزیکی پرسشنامه در نقاط کلیدی گردشگری شیراز (آرامگاه حافظ و سعدی،تخت جمشید و باغ ارم) استفاده شد و هم از توزیع اینترنتی پرسشنامه (به تعداد، نیمی از پرسشنامه ها) از طریق ایجاد فرم پرسشنامه در گوگل فرم و توزیع آن با گوگل درایو به ایمیل های افراد و یا گذاشتن لینک مربوطه در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و وایبر، با این توضیح که از افرادی خواسته شد، به پرسشنامه پاسخ دهند که در بازه ی زمانی انجام تحقیق در شیراز حظور داشته اند، این گونه ی توزیع پرسشنامه از جدیدترین و کاربردی ترین شیوه ی توزیع اینترنتی میباشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۶- اندازه نمونه:
چون حجم جامعه‏ی مورد مطالعه در دست نبود، به دلیل عدم دسترسی به کلیه گردشگران داخلی شهر شیراز، از روش تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود بر اساس فرمول زیر استفاده شد.

 
 
فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود
فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود

در فرمول فوق:
مقدار یک مقدار ثابت است که به فاصله اطمینان و سطح خطا α بستگی دارد.
در این فرمول مهمترین پارامتری که نیاز به برآورد داردS²  است که همان واریانس نمونه اولیه است. برای تعیین واریانس جامعه از یک نمونه گیری مقدماتی استفاده شد بدین منظور پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی بین ۳۰ نفر از بازدیدکنندگان توزیع شد.که این کار یعنی توزیع پرسشنامه ی مقدماتی در دو نقطه ی مهم گردشگری شیراز یعنی باغ ارم و دروازه قرآن انجام شد.واریانس پاسخ‏های بدست آمده از نمونه اولیه برابر ۰٫۰۹۸۲ بوده و از قرار دادن آن در فرمول فوق در سطح اطمینان ۹۵% حجم نمونه ۱۵۲ بدست آمد، لیکن از آنجا که احتمال میرفت برخی از پرسشنامه‏ها احتمالا برگردانده نخواهند شد، ۱۷۰ پرسشنامه توزیع شد که نهایتا ۱۵۲ عدد جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۷- پرسشنامه
پرسشنامه ی تحقیق از چهار بخش تشکیل میشود:
الف: بخش اول شامل سوالاتی در مورد رفتار خاص سفر پاسخ دهندگان و منابع اطلاعاتی که قبل از برنامه ریزی برای سفر به شیراز از آن استفاده شده است میشود.
ب : بخش دوم به ارزیابی دو عامل تاثیرگذار بر تصویر کلی که در واقع همان تصویرِ ( یا جزء ) شناختی و تصویر عاطفی هستند میپردازد و در کنار آن ادراک جواب دهندگان از تصویر کلی شیراز به عنوان مقصد سفر را با سوالی جویا میشود.برای به دست آوردن فهرستی کامل از ادارک پاسخ دهندگان که با تصویر شناختی در ذهن آن ها تداعی میشود ، روشی که توسط اچتنر و ریچی (۱۹۹۳) ارائه شده است، مورد استفاده قرار گرفت. طی مطالعه ی ادبیات مربوط به ارزیابی تصویر مقصد ، تمام ویژگی های مربوط به مطالعات قبل جمع آوری شده و توسط محقق در یک” لیست اصلی “ از ویژگی ها قرار داده شدند ، برای وارد کردن اطلاعات بیشتر به کار، ادبیات موضوعٍ بیشتر و تعداد زیادی بروشورهای تبلیغاتی مورد مطالعه قرار گرفتند. قدم آخر نیز گرفتن نظر جمعی از متخصصین بود که در دو حوزه ی علمی و عملی گردشگری،بازاریابی و رفتار مصرف کننده، برای بررسی لیست کامل از ویژگی ها جهت از بین بردن موارد زائد و اضافه کردن موارد مورد نیاز و ذکر نشده، از نظرات آن ها استفاده گشت. در نهایت تعداد ۲۱ سنجه انتخاب شدند و از پاسخ دهندگان خواسته شد به شیراز بر طبق آن ها در محدوده ی طیف پنج درجه ای،امتیاز دهند.لازم به ذکر است که ۲۱ سنجه ی انتخابی شامل ۵ عاملِ کیفیت تجارب، جاذبه های گردشگری، محیط و زیر ساخت،سرگرمی و تفریح و فرهنگ و سنت.
تصویر عاطفی نیز توسط ”مقیاس تصویر عاطفی “ ارئه شده از سوی راسل و همکارانش اندازه گیری شد است.این مدل دارای چهار مقیاس دو قطبی است که به وسیله ی مقیاس هفت درجه ای افتراق معنایى مورد سنجش قرار میگیرد.چهار مقیاس دو قطبی از این قرارند:
۱٫سرحال آور – خواب آور
۲٫دلپذیر و مطبوع – ناخوشایند
۳٫هیجان انگیز – کسل کننده
۴٫آرامش بخش – اضطراب آور
که از طریق سوالاتی در یک طیف هفت درجه ای به صورتیکه به قطب های مثبت ارزش کمتری تعلق میگیرد ،مورد سنجش واقع میشود.
برای سنجش “تصویر کلی ” هم، از مقیاس اصلاح شده ی اشترن و کراکوور (۱۹۹۳) استفاده شده است. به گونه ایکه از گردشگران خواسته شده نمره ای را از ۱ به عنوان منفی ترین تصویر تا ۷ به عنوان مثبت ترین تصویر،در نظر بگیرند.
بخش سوم مربوط به شناسایی ویژگی هایی که شیراز را در بین شهرهای نزدیک و رقبایش منحصر به فرد میکند میشود. که در این جهت از نتایج مطالعات تصویر پلاگ (۱۹۹۹) و ادبیات موضوع و بروشورهای تبلیغاتی ۱۵ مورد استخراج شد و با نظر خبرگان اعم از اساتید دانشگاهی و صاحب نظران گردشگری شیراز مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و نهایتا از پاسخ دهندگان خواسته شد که در یک طیف پنج درجه ای لیکرت ( ۱= کاملا ناموافق تا ۵= کاملا موافق ) به هرکدام امتیاز دهی کنند.
در توضیح مشابه بودن بعضی سنجه های تصویر شناختی و تصویر منحصر به فرد باید گفته شود که این سنجه ها باید متفاوت از هم در نظر گرفته شوند به این دلیل که تصویر شناختی ، کیفیت کلی از تجارب گردشگران را مورد سنجش قرار میدهد ( بدون هیچ مقایسه ای با مقاصد دیگر ) در حالیکه تصویر منحصر به فرد بیشتر بر مقایسه ی سنجه ها بین شیراز و مقاصد نزدیک و رقبایش متمرکز است.به طوریکه بسیار محتمل است که سنجه ای از تصویر در تصویر شناختی بسیار قوی ادراک شود در حالیکه همان مورد در مقایسه با رقبا کمتر قدرت مند تلقی شود. به عنوان مثال ویژگی هایی همچون ساحل ، اقیانوس و آب و هوای شرجی خصوصیاتی هستند که جاماییکا را به عنوان یک مقصد گردشگری معرفی میکنند در حالیکه ممکن است به هیچ عنوان، خاص و منحصر به فرد تلقی نشوند اگر که توجه خود را بر تصویر منحصر به فرد متمرکز کنیم.
دو پرسش نیز برای تعیین قصد دیدارکنندگان برای دیدار مجدد و پیشنهاد شیراز به عنوان مقصدی جذاب، به دیگران در نظر گرفته شد که در طیفی پنج درجه ای از احتمال بسیار کم تا احتمال بسیار زیاد مورد سنجش قرار گرفت.
قسمت چهارم پرسش نامه ، نیز اطلاعات جمعیت شناختیِ پاسخ دهندگان را شامل میشود.
۳-۷-۱- اعتبار پرسشنامه
اعتبار ابزار اندازه گیری به معنی آن است که این ابزار تا چه اندازه خصوصیات مورد نظر را اندازه گیری می کند . اعتبار ابزار اندازه گیری شامل اعتبار محتوایی و ساختاری است که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود . اعتبار محتوایی بیانگر آن است که کمیت و کیفیت
سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گیرد (مومنی ،۱۳۸۹ ) . در این پژوهش نیز سوال های پرسشنامه با نظر استادان محترم راهنما ، مشاور، در چندین مرحله بررسی، اصلاح و نهایی شد . بنابراین، سوال های پرسشنامه از اعتبار محتوایی (روائی) لازم برخوردار است . از آنجا که ابزار مورد استفاده،یعنی پرسشنامه ی مذکور با بهره گرفتن از سنجه هایی که برای هر متغیر در مدل توسط خبرگان و محققین این حوزه طراحی شده است (چنانکه در ادامه از نظر خواهد گذشت)، از این نظر ابزاری استاندارد می باشد و روایی آن قبلاً توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفته است، ضمن آنکه همان طور که گفته شد جهت افزایش اعتبار، از نظر اساتید محترم نیز گذشته و مورد جرح و تعدیل با توجه به ویژگی های بومی مقصد،قرار گرفته است.
۳-۷-۲- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این ویژگی‌ها، روایی و پایایی است. که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته می‌شود. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازه‌گیری ملاک‌ها و عوامل مورد نظر، اگر صفر نباشد به حداقل ممکن می‌رسد. پس روایی و پایایی نقطه مقابل اشتباه در اندازه‌گیری‌ها هستند. به طوری که هرچه میزان اشتباه محقق در مورد ملاک‌ها و عوامل اندازه‌گیری کمتر باشد اعتبار و قابلیت آن در اندازه‌گیری بیشتر می‌باشد. اعتبار در اندازه‌گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی می‌گویند(حافظ نیا، ۱۳۸۴) . روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا پرسشنامه همان چیزی را اندازه‌گیری می‌کند که واقعاً در پی سنجش آن هستیم یا خیر. روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۴) .
از میان روش‌های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد، همان گونه که در قسمت اعتبار توضیح داده شد، روایی صوری و تحلیل عاملی تاییدی برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بدین صورت که از تعدادی از صاحب‌نظران و محقّقان در زمینه تحقیق، در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه نظرخواهی به عمل می‌آید ؛ که بدین ترتیب از متخصّصان صاحب‌نظر در این رشته از جمله استاد راهنما و استاد مشاور و دیگر نخبگان از جمله