تیر ۱۶, ۱۳۹۹

منبع تحقیق با موضوع تجزیه، واریانس،

ولتاژ یونیزاسیون دستگاه طیف سنجی جرمی ۷۰ الکترون ولت بود. نوع و میزان هر یک از ترکیبات سازنده اسانس پس از تجزیه و تحلیل کروماتوگرام مشخص گردید.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات بدست آمده از این مطالعه پس از ورود به رایانه بوسیله نرم افزار SPSS statistcs.19 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون انالیز واریانس با تکرار مشاهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فصل چهارم
نتـایج