مهر ۱۰, ۱۳۹۹

منابع و ماخذ پایان نامه سازی، مشبندی، فیزیکی

مقاومتی بر سر انتقال جرم میشود و بازده فرآیند جذب را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
در این حالت ضریب نفوذ توسط رابطه زیر محاسبه میشود:
(۳-۳۳)
۳-۲-۴- حل عددی معادلات شبیه سازی
معادلات مدل بدون بعد مربوط به پوسته، غشاء و درون الیاف با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب و خواص فیزیکی و شیمیایی با استفاده از نرم افزار کامسول حل شدند. از روش المان محدود با استفاده از مشبندی کنترل شده، برای حل معادلات استفاده شد. در این شبیه سازی از مشبندی مثلثی شکل استفاده شده است که در شکل ۳- ۱۴ نمایی از آن را مشاهده میکنیم.
شکل ۳- ۱۴: مشبندی جهت حل با استفاده از روش المان محدود
۳-۳- روش مدل سازی با استفاده فرض پلاگ
در این قسمت یک مدل ریاضی برای توصیف جذب فیزیکی بخارات آب از جریان هوا توسط محلول جاذب تری اتیلن گلایکول در تماس دهندههای غشائی الیاف توخالی بسط داده شده است. تمام شرایط و فرضیات در نظر گرفته شده در حالت قبل نیز برای این مدل سازی برقرار است:
حالت پایدار و شرایط دما ثابت