پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد تغییرات اقلیمی

کار درباره توسعه و اجرای سیاستها با دولتهای ملی و موسسات منطقهای در ارتباط با سازمان های غیر دولتی زیست محیطی داشته است. برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاسها و توافقهای بین المللی برای مسائل زیست محیطی به ایفای نقش پرداخته است و نقش حیاتی را در زمینه تسهیل برگزاری مذاکرات به خصوص در زمینه محافظت از لایه ازن ایفا کرد. فعالیتهای این نهاد سطح وسیعی از موضوعات راجع به اتمسفر زمین و اکوسیستم‌های زمینی را تحت پوشش قرار می‌دهد. برنامه محیط زیست ملل متحد، در گسترش رهنمودها و معاهدات مبتنی بر موضوعاتی چون آلودگی فرامرزی هوا مساعدت نموده ‌است. به علاوه، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در بیست و هفتمین جلسه هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی گزارش فعالیتهای سالانه خود در سال ۲۰۰۷ را منتشر کرد و به بررسی چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی در نقاط مختلف جهان پرداخت.
بر اساس یک کتابچه جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، که در کنفرانس اعضا در دوحه (۲۰۱۲) ارائه شد، پروژه های مردمی میتواند سیاستهای مورد نیاز برای ایجاد برگشتپذیری اقلیمی، برگرداندن منابع طبیعی از دست رفته و مشارکت در یک اقتصاد سبز جامع را رهبری کند. در حالی که تغییرات اقلیمی خطراتی را به همه جوامع تحمیل میکند، اثرات آن احتمالا متوجه بسیاری از فقیرترین مناطق جهان میشود که دارای حداقل توان اقتصادی، نهادی و تکنیکی برای تطبیق و مقابله با آن میباشند و به همین دلیل حقوق اقتصادی و اجتماعی این جوامع بیشتر در معرض تهدیدات تغییرات اقلیمی میباشد.
– کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد (CSD): کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد در نشست سالیانه خود در آوریل ۲۰۰۷، برای یافتن راه حلهای متوازن راجع به مشکلات انرژی، سیاستهای انرژی که میتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت نموده و کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانهای را که به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیمی شناخته میشوند، در پی داشته باشد، مورد بررسی قرار داد. بیش از ۲۰۰۰ شرکت کننده به همراه ۸۰ وزیر مربوطه کشورها جلسه سالیانه این کمیسیون را به ریاست عبدالله حمد العطیّه وزیر انرژی قطر برگزار کردند.
کمیسیون در قطعنامه ۱/۱۷ خود در بخش توسعه روستایی، اشاره میکند که آسیبپذیری مردم روستایی فقیر نسبت به بحرانهای اقتصادی و مالی، تغییرات اقلیمی و نیز کمبود آب بایستی مورد توجه قرار گیرد و برنامههای حمایت اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای آموزش و ایجاد ظرفیت در جوامع روستایی برای اجرای موثر برنامههای مربوط به تغییرات اقلیمی در سطح محلی مورد حمایت قرار گیرد.

ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO)
سازمان جهانی هواشناسی در سال ۱۹۷۶ برای اولین بار درباره تراکم گاز CO2 به بحث پرداخت و در سال ۱۹۷۹ اولین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی توسط این سازمان برگزار شد. در این کنفرانس بیان شد که گسترش فعالیتهای انسان بر زمین ممکن است باعث تغییرات اقلیمی در سطح منطقهای و جهانی شود و خواستار همکاری بین المللی برای شناخت و اتخاذ اقداماتی در این خصوص شد. در اکتبر سال ۱۹۸۵ کنفرانس مشترکی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی و شورای بین المللی برای علم با حضور دانشمندان از ۲۹ کشور توسعه یافته و توسعه نیافته برگزار شد که هدف آن ارزیابی نقش CO2 و گازهای گلخانهای دیگر در تغییرات اقلیمی بود. این کنفرانس اثرات مخرب انتشار گازهای گلخانهای را تایید کرد و در همین راستا، دو سازمان مشترکا یک گروه مشورتی راجع به گازهای گلخانهای برای ارزیابی دورهای شناخت علمی تغییرات اقلیمی و اثرات آن ایجاد کردند.

پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، عمدهترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بین المللی است و اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشند. در اجلاس شورای وزیران این سازمان در ژوئن سال ۲۰۰۸، پدیده تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اقتصاد را در دستور کار سازمان قرار داد. در این اجلاس نمایندگانی از برنامه محیط زیست ملل متحد، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول حضور داشتند. در چشمانداز سال ۲۰۵۰ یک فصل با عنوان «پیامدهای عدم اقدام» به تغییرات اقلیمی اختصاص یافته که پیشبینی میکند بدون سیاستهای جدید تا سال ۲۰۵۰ میزان انتشار گازهای گلخانهای تا ۵۰% افزایش خواهد داشت.

ت) اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا به طور فعال در حال کار برای توافقهای جهانی برای کنترل تغییرات اقلیمی است و اقداماتی برای دستیابی به ارائه کمکها در زمینه کاهش قابل توجه این تهدیدات را در داخل خود در جریان دارد. همچنین در حال توسعه یک استراتژی اروپایی برای تطبیق یافتن با تغییرات اقلیمی است. اتحادیه اروپا زمانی طولانی در صف اول تلاشهای بین المللی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی قرار دارد، و اعضای این اتحادیه همصدا در توسعه دو سند سازمان ملل متحد در این زمینه یعنی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (UNFCCC) و پروتکل کیوتو آن، در سال ۱۹۹۷ موافقت کردند. اتحادیه اروپا همچنین گامهایی را برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانهای از اوایل ۱۹۹۰ برداشته است. در سال ۲۰۰۰ کمیسیون اروپا مامور برنامه ریزی تغییرات اقلیمی اروپا (ECCP) گردید، که منجر به اتخاذ طیف گسترده و جدیدی از سیاستها و اقدامات، از جمله پیشگامی در خروج انتشار گازهای گلخانهای از سیستم بازرگانی اتحادیه اروپا شده است.
پروتکل کیوتو ۱۵ کشور از اعضای آن زمان اتحادیه اروپا را ملزم نمود که گازهای گلخانهای جمعی خود را در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به ۸ درصد کمتر از سطح ۱۹۹۰ کاهش دهند. مانیتورینگ گازهای خروجی و پیش بینیها نشان میدهد که ۱۵ عضو اتحادیه اروپا در مسیر رسیدن به این هدف موفق بودهاند. در سال ۲۰۰۷ رهبران اتحادیه اروپا رویکرد یکپارچهای را در مورد تغییرات اقلیمی و سیاست های انرژی مورد تایید قرار دادند و متعهد شدند تا بهطور جمعی اروپا را به سمت بهره وری انرژی و اقتصاد کم کربن پیش ببرند. این تعهد از طریق مجموعهای از قوانین الزامآور در حال اجرا میباشد. اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد نموده است تا سطح کاهش تولید گازهای گلخانهای خود را به ۳۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ کاهش دهد، مشروط به آنکه سایر کشورهای بزرگ منتشر کننده گازهای گلخانهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان نیز متعهد به انجام سهم عادلانه خود باشند. اتحادیه اروپا در پی افزایش فشار است تا به اقدامات جهانی مقابله با انتشار گازهای گلخانهای جنبهای بلند پروازانه، جامع و الزامآور بخشد.

بند دوم: سازمان های بین المللی غیردولتی
طبق ماده (۶)۷ کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، سازمان های بین المللی غیردولتی که در مسائل تحت پوشش این کنوانسیون واجد شرایط باشند، میتوانند در سطح ناظر در جلسات کنفرانس اعضا شرکت نمایند.
به علاوه نمایندگان سازمان های غیردولتی سراسر جهان در کنفرانس سالانه سازمان ملل متحد برای سازمان های غیردولتی شرکت مینمایند. حاصل این اجلاس صدور یک اعلامیه مشترک از سوی شرکت کنندگان میباشد. تاکنون ۶۴ کنفرانس از این کنفرانسها برگزار شده که شصتمین آن در سپتامبر ۲۰۰۷ با عنوان «چگونگی تاثیر گذاری تغییرات اقلیمی بر زندگی همه ما» توسط بخش اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد با همکاری کمیته اجرایی NGO/DPI از ۵ تا ۱۰ سپتامبر در مقر سازمان ملل برگزار شد. این کنفرانس، شامل دو جلسه با حضور کلیه اعضا و هفت میزگرد و سی و چهار کارگاه آموزشی بود که در آن بیش از ۱۷۰۰ نماینده از ۴۶۹ سازمان بین المللی غیردولتی در ارتباط با DIP و شورای اقتصادی و اجتماعی به نمایندگی از ۶۲ کشور شرکت کردند. این کنفرانس برای شرکتکنندگان فرصتی را برای مشورت با مقامات سازمان ملل، نمایندگان دولتها، بخش خصوصی، و نیز متخصصان در این زمینه به منظور توسعه طرحهای فردی و جمعی کاهش و تطبیق با اثرات تغییرات اقلیمی در جوامعشان فراهم کرد. جامعه سازمان های بین المللی غیردولتی برای اولین بار در شصت سال، یک اعلامیه کنفرانس ایجاد کرد. جامعه سازمان های بین المللی غیردولتی از طریق این اعلامیه خود را متعهد نمودند که طی ۱۲ ماه یک چهارچوب کاری شامل دو برنامه اقدام فردی و جمعی برای مقابله با مسئله تغییرات اقلیمی ایجاد کند. آنها همچنین بر تعهد و التزام خود نسبت به اینکه مشارکتکنندگان فعال سازمان ملل، دولتهای محلی و جامعه مدنی برای اجرای استراتژیهای کاهش و تطبیق با تاثیر تغییرات اقلیمی باشند تاکید کردند.
شبکه بین المللی اقدام برای آب و هوا (CAN) یک شبکه جهانی از بیش از ۷۰۰ سازمان بین المللی غیردولتی در بیش از ۹۰ کشور است که برای ارتقاء اقدام فردی و دولتی برای محدود کردن تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت بشر تا سطح پایدار اکولوژیکی کار میکند. اعضای شبکه بین المللی اقدام برای آب و هوا، برای دستیابی به این هدف از طریق تبادل اطلاعات و همکاری در توسعه استراتژی سازمان بین المللی غیردولتی در مسائل اقلیمی بین المللی، منطقهای و ملی کار میکنند. شبکه بین المللی اقدام برای آب و هوا دارای قطبهایی است که با این تلاشها در سراسر دنیا همکاری میکنند. اعضای شبکه بین المللی اقدام برای آب و هوا، هم محیط زیست سالم و هم توسعه که «نیازهای امروز را برآورده کند بدون سازش با توانایی نسلهای آینده در برآورده کردن نیازهای خود» را در اولویت قرار دادهاند. دیدگاه این شبکه مبتنی بر حفاظت از اتمسفر و در عین حال توسعه منصفانه و پایدار در سطح جهان است.
باید توجه داشت که سازمان های غیردولتی بهعنوان یکی از ابزارهای موثر ارتقای حقوق بشر و حقوق محیط زیست در سطح بین‌المللی، منطقهای و ملی میباشند. بر این اساس، یکی از ساز و کارهای اصلی در فرایند مقابله با تغییرات اقلیمی، تقویت سازمان های غیردولتی است. هر جامعهای که خواستار مقابله با تغییرات اقلیمی باشد، نمیتواند فعالیت سازمان های غیردولتی را نادیده بگیرد و در هیچ جامعهای نمیتوان بدون فراهم کردن زمینه های مناسب برای فعالیت سازمان های غیردولتی به سوی مقابله با تغییرات اقلیمی گام برداشت. سازمان های غیردولتی،
مانند صلح سبز بینالملل، شورای جهانی تجاری برای توسعه پایدار و بنیاد محیط زیست و توسعه در حد توان و امکان خود نقش موثری را در این زمینه ایفا نمودهاند. همچنین امروزه سازمان های غیردولتی از طریق فعالیتهای افشاگرانه، اطلاع رسانی و تهییج افکار عمومی و نیز فعالیتهای حقوقی به عنوان اهرمهای فشار برای الزام دولتها به عمل به تعهداتشان عمل کردهاند.

نتیجهگیری

بر خلاف اختلاف نظرهای موجود در گذشته، در حال حاضر این حقیقت که بشر وضعیت جو زمین را تغییر می‌دهد به وضوح روشن شده‌است. بر اساس چهارمین گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۰۷، شواهد نشان دادهاند که افزایش گازهای گلخانهای پس از انقلاب صنعتی، ریشه در مکانیسمهای طبیعی ندارد.
تغییرات‌اقلیمی اجتناب‌ناپذیر است اما عوامل مختلفی از جمله انتشار روزافزون گازهای ‎‌گلخانه‌ای، تغییر کاربرد زمین، تولید هواریزه‌ها، تغییر در ضریب انعکاس زمین و آلودگی‌حرارتی در سرعت بخشیدن به این پدیده موثرند. اکنون دیگر اجماع علمی در این زمینه آشکار است. دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانهای ناشی از احتراق سوختهای فسیلی و فعالیتهای بشری دیگر، در اتمسفر متراکم شدهاند و منجر به افزایش میانگین دمای جهانی میشوند. هم اکنون ما تاثیرات آن را احساس میکنیم. در میان ۲۱ سال از گرمترین سالها، از زمانی که آغاز به ثبت رکوردها در سال ۱۸۶۹ نمودند، ۲۰ مورد آن در ۲۵ سال اخیر رخ داده است. اگر ما به روش اکنون ادامه دهیم، شاهد افزایش خشکسالی، طوفانهای شدید، شیوع بیماریهای گرمسیری و آوارگی وسیع انسانها ناشی از زیر آب رفتن نواحی ساحلی کم ارتفاع در سراسر جهان در دهه های آتی خواهیم بود. به دلیل اینکه یک زمان تاخیر چشمگیری بین زمان متراکم شدن گازهایی که گرما را در خود نگه میدارند در اتمسفر و زمانی که اقلیم زمین به یک تعادل جدید در واکنش به تغییر برسد وجود دارد، ما هم اکنون بسیار بیشتر از آسیبی که بدانیم به اتمسفر وارد کردهایم. ما تاثیر کامل گازهای گلخانهای که تاکنون به اتمسفر پمپاژ کردهایم را تا قرن آینده یا بیشتر احساس نخواهیم کرد. دانشمند برتر ناسا، Jim Hansen میگوید ما در حال نزدیک شدن به یک «نقطه اوج» هستیم. اگر انتشار گازهای گلخانهای (GHGs) تنها یک دهه دیگر به به سرعت کنونی ادامه یابد، ممکن است به جایی برسیم که بازگشتی وجود نخواهد داشت و اجتناب از پیامدهای ویرانگر غیرممکن میشود.
اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان شامل دمای بینهایت بالا یا پایین، که شامل امواج گرم، امواج سرد و شرایط زمستانی بسیار سخت میباشد، خشکسالی، طوفانهای آتشین در جنگلها و مزارع، منجر به تنزل شدید کیفیت محیط‌زیست شده که یک تهدید جدی برای بقای انسان می‌باشد.
تغییرات اقلیمی چالش بزرگی را به آرمانهای توسعه فقیرترین کشورهای جهان تحمیل خواهد کرد و الگوهای کنونی رشد اقتصاد جهانی را بیثبات و دگرگون کرده است و این سوال را بر میانگیزد که تاسیسات جهانی کنونی شامل سازمان های حقوقی برای توجه به آن مهیا نمیباشند. به همین دلیل نمیتوان فرض کرد که حکومتها به سرعت برای متوقف کردن مداخلات بشر در جو به سرعت عمل خواهند کرد. مذاکره کنندگان و سیاستگذاران باید بر عادتهای بیهوده بررسی و مذاکره غلبه کرده و به راهحلهای جدید و کاربردی دست یابند. اگرچه به کارگیری اصول و ابزارهای حقوق بشری همه این چالشها را به تنهایی حل نخواهد کرد، اما نیروی حرکت به جلو را تولید میکنند و کمک میکنند سیاستها مجددا بر رنج انسانی که تغییرات اقلیمی ایجاد میکند و ایجاد خواهد کرد متمرکز شوند. ابزارهای حقوق بشری از طریق شناسایی ارتباط اخلاقی و وجدانی بین عوامل محلی تغییرات اقلیمی و تاثیرات بلند مدت آن، میتوانند شفافیت ایجاد کرده، نشانگر مسیر باشند.
این ابزار حقوق بشری، همچنین یک زبان وجدانی و مدون قاونی مشترک ایجاد میکنند که حول آن توافق و اجماع میتواند به وجود آید. این مسئله یافتن راه حل، هم در سطح بین المللی که توافقات الزامآور باید به دست آیند و هم در سطوح فراملی و بین دولتها که بسیاری از دلایل تغییرات اقلیمی قرار دارند، صدق میکند.

فصل سوم

نظام حقوقی بینالملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

مقدمه
طی دهه های اخیر، مسائل زیادی در باب حقوق بشر و محیط زیست در جهان طرح شده است. کثرت این دعاوی بیشتر به خاطر تخریبها و مداخلات بشری حادث در محیط زیست، از جمله گرمایش زمین و افزایش گازهای گلخانهای که از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی میباشند و رفاه و آسایش گروه های آسیبپذیر را در معرض خطر قرار داده، میباشد.
اما از آنجا که معاهدات اصلی حقوق بشر پیش از ظهور تاثیرات تغییرات اقلیمی به شکلی که امروزه با آن مواجه هستیم و رسیدن به اجماع راجع به این مسئله که تغییرات اقلیمی یک تهدید جدی در حال شکلگیری برای امنیت انسانی است، ایجاد شدند، بعد محیط زیستی حقوق بشربه ویژه ابعادی که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، به طور گستردهای بیان نشده است و ارتباط دقیق بین تغییرات اقلیمی و نظام بین المللی حقوق بشر هنوز توسعه نیافته است.
اما از آنجا که تغییرات اقلیمی مستقیما حقوق بنیادین بشر از جمله «حق حیات»، «حق نسبت به محیط زیست سالم»، «حق نسبت به غذای کافی»، «حق نسبت به آب»، «حق نسبت به سلامت»، «حقوق مردمان بومی»، « حق تعیین سرنوشت» و «حق صلح و امنیت انسانی» را تحت تاثیر قرار میدهد، اسناد متضمن این حقوق را مورد بررسی قرار میدهیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و ساز و کارهای آن

گفتار اول: ضرورت به کارگیری قواعد نظام حقوق بشر در مقابله با

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *