پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد تغییرات اقلیمی

آنها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ترویج پژوهش، توسعه، انتقال و استفاده از تکنولوژی های موثر در بخش انرژی از جمله در زمینه منابع انرژی پاک و تجدید شونده، هماهنگی منطقهای در زمینه استفاده از این انرژیها، ترویج بازدهی مصرف انرژی و تعیین حداکثر میزان تولید گازهای گلخانهای، گسترش آموزش و آگاهی محلی، ملی و منطقهای در زمینه بازدهی بیشتر منابع انرژی و استفاده از انرژی های منطبق با محیط زیست.
در فصل‌۹ کنترل انتشار گازهای گلخانهای و حفظ و توسعه «همه چاهکهای گازهای گلخانهای» تشویق‌شده‌ و اعلام گردیده است که آلودگی محیط زیست فرامرزی باید تحت کنترل جامعه بین المللی در آید.
گسترش راه های دقیقتر توسط دولتها برای تخمین و پیشبینی سطح آلاینده های اتمسفری، جلوگیری از کاهش ازن در لایه استراتوسفری، مدرنیزه کردن سیستمهای انرژی موجود برای دستیابی به بهره وری در مصرف و تولید انرژی و آموزش راه های بهره وری انرژی توسط دولتها مورد تاکید قرار گرفته است که همه این برنامهها همسو با برنامههای مقابله با تغییرات اقلیمی میباشد.

بند چهارم: قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از اقلیم زمین وجود دارد. مجمع عمومی در قطعنامه ۴۴/۲۲۸ راجع به تشکیل کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه مشکلات محیط زیستی شامل تغییرات اقلیمی، کاهش لایه ازن، آلودگی فرامرزی هوا و آب و غیره را در سطح ملی، منطقهای و جهانی شناسایی میکند. اما قطعنامه ۴۳/۵۳ با موضوع «حفاظت از اقلیم جهان برای نسلهای حاضر و آتی بشر»، اولین قطعنامه سازمان راجع به تغییرات اقلیمی به طور ویژه است که در آن از این مسئله که فعالیتهای انسانی میتواند اقلیم جهان را تغییر دهد و این امر تهدیدی برای نسلهای حاضر و آتی بشر با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود، ابراز نگرانی شد. در این قطعنامه مجمع عمومی از دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی و مدیر اجرایی برنامه محیط زسیت ملل متحد خواست هر چه سریعتر هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی را برای آغاز اقدام برای بررسی دقیق و توصیه هایی در زمینه اطلاعات راجع به علم اقلیم و تغییرات اقلیمی و برنامهها و مطالعاتی راجع به تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییرات اقلیمی، شامل گرمایش جهانی به کار گیرند.
در قطعنامه ۴۴/۲۰۶ راجع به «تاثیرات نامطلوب احتمالی افزایش سطح دریاها بر جزایر و نواحی ساحلی، به ویژه نواحی واقع شده در ارتفاع کم» اشاره شده است که افزایش سطح دریاها ناشی از تغییرات اقلیمی جهانی، میتواند منجر به جزر و مدهای به طور غیر عادی بلند شود که میتواند جاری شدن سیل و فرسایش نواحی ساحلی و آسیب به زیربناها در جزایر و نواحی ساحلی واقع شده در ارتفاع کم را تشدید کند. مجمع از جامعه بین المللی میخواهد برای کشورهای متاثر از افزایش سطح دریا به ویژه کشورهای در حال توسعه، در تلاش برای توسعه و اجرای استراتژیهای حفاظت از خود و اکوسیستمهای طبیعی و دریایی آسیبپذیرشان در مقابل تهدیدات افزایش سطح دریا ناشی از تغییرات اقلیمی حمایتهای موثر و به موقع ارائه دهند.
در قطعنامه ۲۰۷/۴۴ نیز مجمع عمومی تغییرات اقلیمی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت شناسایی نمود.
قطعنامه ۲۱۲/۴۵ راجع به حفاظت از اقلیم جهانی برای نسلهای حاضر و آتی بشر، یکی از مهمترین قطعنامههای سازمان ملل راجع به مسئله تغییرات اقلیمی بود که گام بسیار مهمی به سوی ایجاد یک کنوانسیون جهانی راجع به اقلیم به شمار میآید. سازمان ملل متحد طی این قطعنامه، به طور رسمی آغازگر مذاکرات درباره کنوانسیون تغییرات اقلیمی بود که توسط یک کمیته مذاکره کننده بین دولتی برگزار شد. «این قطعنامه سازمان ملل متحد تصمیم میگیرد یک فرایند مذاکرات بین دولتی تحت نظر و توجه مجمع عمومی ایجاد کند که توسط برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی حمایت میشود. این مذاکرات برای آماده شدن توسط یک کمیته مذاکره کننده بیندولتی برای یک کنوانسیون ساختاری موثر راجع به تغییرات اقلیمی، که شامل تعهدات و الزامات مناسب است، میباشد. هر سندی که مورد توافق قرار گیرد، با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه شده توسط دولتهای شرکت کننده در فرایند مذاکرات، کار هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی و نتایج به دست آمده در جلسات بین المللی درباره موضوع، از جمله دومین کنفرانس جهانی اقلیم میباشد.»
در قطعنامه ۱۶۹/۴۶ با موضوع «حفاظت از اقلیم جهان برای نسلهای حاضر و آتی بشر»، مجمع عمومی کار کمیته مذاکرات برای یک کنوانسیون ساختاری راجع به تغییرات اقلیمی در اولین، دومین، و سومین جلسه آن را بررسی و تایید کرد و از کمیته خواست مذاکرات برای پذیرش کنوانسیون ساختاری، شامل تعهدات لازم و هر سند مرتبط به هر تعداد که مورد توافق قرار گیرد، را تسریع و هر چه سریعتر با موفقیت به پایان برساند که در کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه برای امضا مفتوح شود.
در سال ۱۹۹۴، قطعنامه ۱۸۹/۴۸ راجع به گزارش دومین کمیته (A/48/725) توسط مجمع عمومی مورد پذیرش قرار گرفت. در این قطعنامه مجمع تصمیم گرفت که اولین جلسه کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی را از ۲۸ مارس تا ۷ آوریل ۱۹۹۵ با موضوع مقررات کاربردی کنوانسیون ساختاری در برلین برگزار کند.

بند پنجم: قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
حفظ و ارتقای حقوق بشر در جهان امروز با موضوع سلامت محیط‌زیست ارتباطی مستقیم و لاینفک دارد. بر همین اساس میباشد که شورای حقوق بشر ورود جدی به مقوله تغییرات اقلیمی داشته و اقدام به صدور قطعنامههایی در همین راستا نموده است که در ذیل به بررسی آن پرداخته میشود.
شورای حقوق بشر در ۲۸ مارس ۲۰۰۸، اولین قطعنامه خود راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر، یعنی قطعنامه ۲۳/۷ تحت عنوان «تغییرات اقلیمی و حقوق بشر» را تصویب کرد و این مسئله را که تغییرات اقلیمی تاثیراتی بر برخورداری بشر از حقوق خود خواهد داشت و تغییرات اقلیمی کره زمین به طور رسمی یک موضوع حقوق بشری محسوب می‌شود، به رسمیت شناخت. همچنین ابراز نگرانی نمود که تغییرات اقلیمی «تهدیدی فوری و بدیهی و بسیار تاثیر گذارنده برای مردم و جوامع سراسر دنیاست.» طبق این قطعنامه «شورا تصمیم میگیرد که از دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر بخواهد با مشورت با دولتها، سازمان های بین المللی و اعضای بیندولتی مرتبط، هیات بین دولتی برای تغییرات اقلیمی، دبیرخانه کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، در منابع موجود، یک بررسی تحلیلی از رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر به عمل آورند که تا قبل از دهمین جلسه شورا (۲۵ مارس ۲۰۰۹) به آن تحویل داده شود.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن صدور مجوز انجام یک بررسی درباره تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر، تغییرات اقلیمی را «مسئله‌ای جهانی که نیاز به راه‌حلی جهانی دارد» توصیف کرد. این قطعنامه که توسط کشور مالدیو پیشنهاد شده بود و بدون رای‌گیری و به صورت اجماع پذیرفته شد، همچنین یادآور شده است که مردمان فقیر جهان بیش از همه در برابر این مسئله زیست‌محیطی آسیب‌پذیر هستند، چرا که دارای منابع محدودی برای کنار آمدن و تطبیق با گرمایش جهانی هستند.
نمایندگان مالدیو هنگام ارائه این قطعنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتند که مباحثه در مورد مسئله گرمایش جهانی تا به حال بیشتر بر تاثیرات فیزیکی آن متمرکز بوده است، در حالیکه «تاثیر آن بر انسان‌ها» عمدتا نادیده گرفته شده است. تغییرات اقلیمی کره زمین باعث نقض حقوق بشر از ابتدایی‌ترین این حقوق تا بنیادی‌ترین آنها می‌شود. در مورد کشورهایی نظیر مالدیو، حق حیات با خطر جدی مواجه است. این جزیره در میان آسیب‌پذیرترین کشورها به گرمایش جهانی است، چرا که بالا آمدن آب دریا در اثر تغییرات اقلیمی ممکن است کل این جزیره را به زیر آب فرو برد.
قطعنامه شورا یافته‌های گزارش شاخص «هیات بین‌دولتی تغییرات اقلیمی» را مبنی بر این که شواهد در مورد نقش انسان در گرم شدن سیستم اقلیمی و سیاره زمین «قطعی» هستند، و این وضعیت ممکن است برگشت‌ناپذیر شود، و اینکه بیشتر افزایش مشاهده شده در میانگین دمای جهانی از اواسط قرن ۲۰ به احتمال بسیار زیاد ناشی از فعالیت انسانی است، تصدیق می‌کند.
همچنین این بحث مطرح شد که آسیب‌پذیرترین مکان‌ها در برابر تغییرات اقلیمی کره زمین، کشورهای شامل جزیره‌های کوچک کم‌ارتفاع، ساحل‌های کم‌ارتفاع و نواحی نیمه‌ خشک و نواحی در معرض سیلاب، خشکسالی و بیابان‌زایی و کشورهای رو به توسعه با زیست‌‌بوم‌های کوهستانی حساس هستند. تغییرات اقلیمی صرفا بعد زیست‌محیطی ندارد، بلکه در عین حال موضوعی امنیتی و اقتصادی و در واقع مهمترین آنها است و نیز در واقع مسئله‌ای حقوق بشری هم هست.
در اجرای قطعنامه ۲۳/۷، شورای حقوق بشر یک بررسی راجع به رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر A/HCR/10/61 برای دهمین جلسه خود آماده و ارائه کرد. در ۲۵ مارس ۲۰۰۹، شورا قطعنامه ۴/۱۰ راجع به «حقوق بشر و تغییرات اقلیمی» را مورد پذیرش قرار داد که در آن، اشاره میکند که «تاثیرات مربوط به تغییرات اقلیمی انواع مختلف ارتباط، اعم از مستقیم و غیر مستقیم، با برخورداری موثر از حقوق بشر دارد…» و این مسئله را که تاثیرات تغییرات اقلیمی «توسط بخشهایی از جمعیت که هم اکنون در یک شرایط آسیبپذیر قرار دارند، به شکل حادتری احساس خواهد شد.» و این که «همکاری بین المللی موثر برای تحقق اجرای کامل، موثر و پایدار کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی … در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق آن دسته از حقوق بشر که در ارتباط با تاثیرات تغییرات اقلیمی میباشند، بسیار حائز اهمیت است.» به رسمیت میشناسد و تصدیق میکند که «تعهدات و الزامات حقوق بشر پتانسیل لازم را برای ارائه اطلاعات و تقویت سیاستگذاری ملی و بین المللی در زمینه تغییرات اقلیمی دارا میباشد.»
در قطعنامه ۴/۱۰، شورا تصمیم گرفت مباحثهای راجع به رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در یازدهمین جلسه خود به منظور مشارکت در تحقق اهداف تعیین شده در برنامه اقدام بالی برگزار کند. این مباحثه در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ در ژنو برگزار شد. در راستای اجرای قطعنامههای ۲۳/۷ و ۴/۱۰، شورای حقوق بشر به بررسی و مطالعه پرداخت و خلاصهای از مباحثات شورا برای ملاحظه و رسیدگی در پانزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (COP15) آماده شد. در این مباحثه عدم توافق اصلی به ویژه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه راجع به این موضوع بود که الزامات و تعهدات حقوق بشری مربوط به تغییرات اقلیمی در سطح ملی و بین المللی چه میباشند. اکثر کشورهای توسعه یافته تاکید داشتند در حالی که بحران اقلیمی از نظر محدوده میتواند بین المللی باشد، ارتقا و حفاظت از حقوق بشر تنها در قلمرو دولتهای ملی در مقابل شهروندانشان و سایرین در حدود صلاحیتشان میباشد. بنابراین هر دولتی مختار است از حقوق بشر مردمان خود در مواجهه با این بحران حفاظت کند و آن را ارتقا دهد.
در مقابل، دولتهای در حال توسعه در دفاع از این عقیده مصر بودند که به منظور حفاظت از حقوق بشر در برابر تغییرات اقلیمی، نظارت تعهدات در سطح ملی باید لزوما با تعهدات حقوق بشری فرامرزی ترکیب شود. همچنین بحث شد که همه کشورها، یک تعهد حقوق بشری دارند که از انجام اقداماتی که مانع برخورداری از حقوق بشر در کشورهای دیگر است خودداری کنند و به سوی همکاری بین المللی در برنامه تطبیق با تغییرات اقلیمی به منظور تحقق این حقوق گام بردارند.
کمیسر عالی حقوق بشر گزارش شانزدهمین جلسه گزارشگران/ نمایندگان ویژه، کارشناسان مستقل و روسای گروه های کاری کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر را که از ۲۹ ژوئن تا ۳ ژوئیه ۲۰۰۹ در ژنو برگزار شد، به اعضای شورای حقوق بشر ارائه نمود. در شانزدهمین جلسه سالانه کارشناسان ویژه، نماینده مرکز حقوق بینالملل محیط زیست راجع به رویکرد حقوق بشر نسبت به تغییرات اقلیمی سخنرانی کرد. وی ضرورت توجه به حقوق بشر و تضمین تحقق و حفاظت از حقوق بشر، که نیازبه مکانیسمها و فرایندهایی برای جریان بر اساس درک حقوق بشر نیاز دارد، و منجر به تلاش در زمینه تغییرات اقلیمی است را مورد توجه قرار داد. وی کارشناسان ویژه را دعوت به ایفای نقش فعالتر در ارتباط با این مسئله کرد. شرکت کنندگان در این جلسه، ابراز نگرانی شدید راجع به تاثیرات تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی که بسیاری از حقوق بشر را که در اسناد مورد توجه قرار گرفتهاند، تحت تاثیر قرار میدهد، کردند.
شرکت کنندگان، از تاثیر تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی علیه بسیاری از حقوق بشر اظهار نگرانی شدید نمودند و به فقدان یک استراتژی مشترک برای توجه به این مسئله به شکل موثر و سیستماتیک اشاره نمودند. آنها همچنین بر اهمیت اتخاذ رویکردی که بیشتر مبتنی بر حقوق بشر باشد از طریق اولویت دادن به حقوق افراد آسیبپذیر و تشویق انتقال تکنولوژی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کردند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سپتامبر ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر، قطعنامه ۲۲/۱۸، سومین قطعنامه خود راجع به «حقوق بشر و تغییرات اقلیمی» را مورد پذیرش قرار داد. این بار، قطعنامه توسط فیلیپین و بنگلادش با حمایت ۴۳ کشور از قبیل مالدیو، آلمان و اسپانیا مطرح شده بود. قطعنامه ۲۲/۱۸ تصدیق کرد که تعهدات، الزامات، استانداردها و اصول حقوق بشر امکان اطلاع رسانی و تقویت سیاستگذاریهای بین المللی و ملی در زمینه تغییرات اقلیمی را دارا میباشند و ارتباط و انسجام و درستی سیاستها و نتایج پایدار را ارتقا میدهند.
به دنبال قطعنامه ۲۲/۱۸، شورا در سال ۲۰۱۲ یک سمینار راجع به تاثیرات شدید تغییرات اقلیمی بر برخورداری کامل از حقوق بشر با نگاهی به پیگیری فراخوان و دعوتش برای احترام به حقوق بشر در کلیه اقدامات و سیاستهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و برقراری همکاری بیشتر بین انجمنهای حقوق بشری و انجمنهای تغییرات اقلیمی برگزار کرد. اهداف سمینار افزایش آگاهی و ارتقاء درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر، پیشنهاد اقدامات و شناسایی بهترین اقداماتی که تاثیرات شدید تغییرات اقلیمی بر برخورداری کامل از حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد، و افزایش همکاری بین مدافعان آگاهی رسانی راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر بود. سمینار در فوریه ۲۰۱۲ در کاخ ملل در ژنو سوییس برگزار شد و چکیده گزارش آن در جلسه ژوئن ۲۰۱۲ ارائه شد و برای هیجدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (COP18) در دسترس قرار گرفت.
گزارشگر ویژه حقوق بشر افراد آواره داخلی یک جلسه رسمی در مالدیو از ۱۶ تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۱ به دعوت رییس جمهور مالدیو برگزار کرد. به دنبال سند گزارشگر ویژه، که در قطعنامه ۶/۱۴ شورای حقوق بشر آمده است، وی به دنبال بررسی دستیابی به راه حلهای طولانی مدت با توجه به آوارگان داخلی ناشی از تسونامی ۲۰۰۴ و نیز مسائل مربوط به آوارگیهای احتمالی به دلیل تغییرات اقلیمی و عوامل دیگر بود. وی از دولت مالدیو خواست تا با حمایت جامعه بین المللی ساختارهای ملی سیاستگذاری، نهادی و قانونی را برای شرایط کنونی و احتمالی آوارگی در کشور به دلیل بلایای طبیعی ناگهانی و تدریجی ایجاد کند. تغییرات اقلیمی و عوامل دیگر شامل طبیعت محیط زیست جزایر کوچک و کم ارتفاع زندگی و حقوق ساکنان مالدیو شامل حق نسبت به مسکن، آب سالم، سلامت و استانداردهای کافی برای زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. مالدیو در شرایط پرمخاطرهای است که نه تنها به استراتژیهای کاهش خطر فجایع طبیعی بلکه به یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای توسعه پایدار نیاز دارد که مسائل آوارگی داخلی ناشی از تغییرات اقلیمی را کامل کند.

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمان های بین المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی
طبق ماده

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *