بورگویگنون[۲](۲۰۰۴) در مطالعه ای با عنوان اثر رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی” با یه تحلیل نظری بیان کرده که ما با بازده کاهنده نسبت به اندازه در منافع اجتماعی به وجود اومده توسط رشد اقتصادی روبرو هستیم و رشد اقتصادی بر اندازه اهمیت گروه های جور واجور اجتماعی اثر میذاره و مرتبه گروه های اجتماعی رو تغییر میده؛ با افزایش رشد اقتصادی، گرایش زنان به سمت فعالیتای بازار بیشتر می شه، پس اندازه مشارکت زنان زیاد میشه و نقش اجتماعی اونا هم تغییر پیدا می کنه که به دنبال اون، نقش اونا در نهاد خونواده هم تغییر پیدا می کنه که این موضوع بر سطح سرمایه اجتماعی خونواده هم مؤثره.

اقتصادی

رشد اقتصادی باعث انتقال کارگران کارخانه به سمت کارمند شدن در سمتای مدیریتی می شه که بر ساختار اجتماعی اثرات کلی ای می ذاره و به سمت نیروی کار ماهر و آموزش دیده میریم و بر رفتار مدرسه رفتن اثر مثبت میذاره و باعث افزایش تعداد سالای تحصیل می تونه باشه.

اقتصاد

شکاف بین گروه های آموزش دیده و ماهر کم میشه. اندازه بازده آموزش در دراز مدت همگام با رشد اقتصادی کم میشه. هم اینکه نسبت زنان به مردان در کار زیاد میشه. علاوه بر این موارد، باید یادآور شیم که اثرات رشد اقتصادی در بازارهایی که از دید درجه اتحاد[۳] اختلاف دارن، فرق داره.

با در نظر گرفتن قانون واگنر[۴]، رشد، اثر مستقیم و غیر مستقیم بر بیمه های اجتماعی و ساختار خونواده داره.

 

ساچاروپولس و پاترینوس[۵](۲۰۰۲) در مطالعه ای با عنوان ” بازده سرمایه گذاری درآموزش: یه به روز شده دیگه” با مقایسه بین کشوری فهمیدن که فرق درآمد به وجود اومده توسط فرق در سطوح آموزش، در آینده کم میشه و اندازه بازده متوسط سالای تحصیل کم کم با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کم میشه و درخواست واسه نیروی کار ماهر با اندازه کاهشی زیاد میشه در حالی که عرضه اون با اندازه افزایشی زیاد میشه.

 

 

۲-۷- جمع بندی فصل

 

با بررسی یافته های تحقیقات به این مسئله اطلاع کامل پیدا می کنیم که در بیشتر تحقیقات، سرمایه اجتماعی، اثر مثبت بر تشکیل سرمایه انسانی داره و هم اینکه این رابطه به صورت عکس در تحقیقات خارجی هم برقراره یعنی سرمایه انسانی در ایجاد سرمایه اجتماعی هم اثر مثبت داره و هم اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می ذارن و رشد اقتصادی بر سطح سرمایه انسانی اثر مثبت داره اما در مورد اثر رشد اقتصادی بر سطح سرمایه اجتماعی اتفاق نظری وجود نداره.

مطالعاتی که در داخل انجام شده، تأکید بیشتری بر چگونگی اثر سرمایه اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی دارن. با توجه تحقیقات قبلی، روند این جور بوده که همیشه سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی اثر مثبت داشته و سرمایه اجتماعی بر رشد و پیشرفت اقتصادی اثر مثبت میذاره و سرمایه اجتماعی به عنوان یه عامل تعیین کننده در سرمایه انسانی شناخته شده اما سؤالی که هست اینه که سرمایه انسانی می تونه در ایجاد سرمایه اجتماعی مؤثر باشه؟ یعنی دیگه رابطه علیت میان سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی چیجوریه؟

با در نظر گرفتن تحقیقات داخل کشور، مطالعه ای منظم که جهت عکس (اثر سرمایه انسانی بر سرمایه اجتماعی در کشور ایران) رو بررسی کرده باشه، انجام نشده و هدف ما در این پایان نامه بررسی این موضوعه که سرمایه انسانی تعیین کننده سرمایه اجتماعیه یا سرمایه اجتماعی تعیین کننده سرمایه انسانیه. هم اینکه به بررسی رابطه علیت میان سه متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران می پردازیم.

کشور ایران

 

 

 

[۱] Ben-Ami

[۲] Bourguignon

[۳] Integration

[۴] Wagner‘s Law

[۵] Psacharopoulos and Patrinos