مدلی برای کسب رضایت مشتریان خدمت

خدمات به مشتری موضوع مهم و قابل توجهی است. از این رو با دیدگاه‌های مختلف تعاریف متفاوتی از آن ارائه گردیده است. طبیعت خدمات مشتری آن‌ها را از کالا جدا می‌کنند. زیرا کالا و محصول به‌عنوان اهداف فیزیکی تشریح می‌شود. در صورتی که خدمات یک عمل است،‌ یک عملکرد و یا رفتار. بدیهی است که بازاریابی خدمات متفاوت با بازاریابی کالا باشد. به جزء موارد فوق تفاوت‌هایی در ارزیابی فرآیندهای مصرف‌کنندگان خدمات و کالاهای شناخته شده است. عموماً کیفیت بالا و خدمات به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند.

الف- کیفیات تحقیقی: مشخصاتی هستند که مشتری ممکن است قبل از خرید محصول راجع به آن‌ها بررسی نماید از قبیل رنگ، ترکیب و ظاهر آن.

ب- کیفیات تجربی: مشخصاتی هستند که ممکن است فقط بعد از خرید یا ضمن استفاده مشخص شوند، کیفیات تجربی شامل ویژگی‌هایی از قبیل مزه و قابل پوشش بودن می‌باشند.

ج- کیفیات قابل اعتماد: مشخصاتی هستند که مصرف‌کننده ممکن است حتی پس از خرید و مصرف آن‌ها را برای شناسایی غیرممکن تشخیص دهد. برای مثال ارزیابی خدمات درمانی برای مصرف‌کنندگانی که دارای اطلاعات کافی در مورد درمان نیستند و تشخیص اینکه آیا این خدمت به طور مؤثر انتقال یافته است یا خیر. مشکل است.

درجه سهولت ارزیابی کیفیات فوق متفاوت است. بدون داشتن اطلاعات ضروری برای ارزیابی کیفیت قابل اعتماد نمی‌توان راجع به آن‌ها نظر داد. بیشتر مصرف‌کنندگان قادر به ارزیابی این کیفیات نیستند. ارزیابی کیفیات تحقیقی از قبیل رنگ بسیار ساده است.

دامنه ارزیابی این کیفیات از ساده به مشکل عبارت‌اند از کیفیات تحقیقی، کیفیات تجربی و کیفیات قابل اعتماد، مطلب مهم این است که خدمات و کالاها نه فقط در مورد طبیعت خود با یکدیگر متفاوت هستند. بلکه در مورد ارزیابی فرآیند مصرف نیز متفاوت‌اند.

باید به این واقعیت اقرار کرد که کیفیت خدمات اصولاً بر اساس کیفیات تجربی و قابل اعتماد آن ارزیابی می‌شوند. کیفیاتی که عموماً غیر ملموس بوده و ارزیابی مشتری بیشتر جنبه نظری می‌دهد. نکته قابل توجه این است که ذهنیات مشتری نقش مهمی در ارزیابی خدمات باز می‌کند.

پیترز می‌گوید: مصرف‌کننده خدمت را در حالت خاص خود، با تفکراتی متفاوت، گاهی در پایان روز احساساتی، غیرمنطقی و به طور کلی با محدودیت های انسانی، دریافت می‌کند. اغلب چیزی از واقعیت و حقیقت وجود ندارد، آنچه مصرف‌کننده می‌اندیشد واقعیت است.(مجله بین‌المللی مدیریت.۱۹۹۰)