دسته‌بندی نشده

قیمت اسکلت فلزی

قیمت ساخت اسکلت فلزی

قیمت ساخت ونصب اسکلت فلزی به چند صورت مابین کارفرما وپیمانکاربسته میشود

الف:به صورت کیلویی براساس برگ باسکول :
پیمانکاران اسکلت فلزی اکثرا قرارداد خود را به صورت کیلویی بر اساس برگ باسکول با کارفرا منعقد میکنند چراکه در این روش قیمت محاسبه شده پایانی که برای پیمانکارلحاظ میگردد براساس برگ های باسکولی خروجی از کارگاه ساخت اسکلت فلزی میباشد.به این شکل که پس از بارگیری -تریلی ها روی باسکول دیجیتال میروند ودردونوبت به صورت پر وخالی برگ باسکول برای تریلی حامل بار صادر میگردد که وزن خالص دران ها چاپ میگردد.ودرانتها زمانی که تمامی محصولات ساخته شده توسط این روش بارگیری شد وباسکول شد مجموع وزن نهایی که برای پیمانکار از طرف کارفرما لحاظ میگردد مجموع تمامی ای قبض باسکول ها میباشد.

شاید بپرسید که چرا اکثرا پیمانکاران مصرند که ملاک توزین نهایی اسکلت فلزی انها براساس قبض باسکول باشد. که دراینجا به چند مورد از انها اشاره میگردد.

۱٫وزن جوش:در یک سازه اسکلت فلزی که بایستی قطعات به هم جوش بخورند ومحصول نهایی مثل ستون وپل ساخته شود مسلما درتناژهای بالا سیم جوش های زیادی باید استفاده شود به عنوان مثال برای جوش وتکمیل یک ستون از پارت اول شاید دربعضی از پروژها مثبت ومنفی ۱۰سیم هم مصرف شود که وزن تقریبی یه قرقره از سیم ها ۱۵کیلوگرم میباشد.حال دریک سازه به طور مثال که ۴۰ستون دارد چیزی در حدود ۴۰*۱۵=۶۰۰kg فقط وزن جوش ستون ها درپارت اول میشود

۲٫وزن رنگ :دریک سازه فلزی بایستی کلیه المانها رنگ کاری شوند که با توجه به درخواست کارفرما مبنی بر مقدار رنگ استفاده شده برای سازه براساس میکرون این ایتم به پیمانکار ارائه میگردد.که پیمانکاربرای سازه ممکن است دبه های زیادی برای رنگ کاری استفاده کند که این دبه های رنگ به صورت معمول دبه های ۲۰تا ۲۵کیلویی است .که بطور مثال ممکن است برای رنگ کاری یک ستون از پارت اول یک پروژه باتوجه به میکرون های متفاوت ممکن است ۳/۱ یک دبه رنگ ۲۰کیلویی استفاده گردد مثلااگربرای ۳ستون یک دبه۲۰کیلویی استفاده شود هرستون به طور تقریبی ۶کیلوگرم رنگ ومحلول ان بنزین استفاده میشود.

۳٫وزن :fixture یاهمان دیاغ های داخلی ستون که برای قائمه نگه داشن ورق جان به بال ستون مورد استفاده قرارمیگیرند وهمچنین وزن نردبان ستون که با استفاده از تسمه به ستون برای بالا رفتن جوش میشوند که البته وزن قابل توجهی ندارند.

حال با توجه توضیحات بالا میبینیم که مجموع وزن جوش ووزن رنگ ووزن فیکسچر درمجموع وزن قابل توجهی است برای پیمانکار اسکلت فلزی

به طور مثال دریک سازه ۲۰۰تنی شاید میانگین ۳تن وزن مقادیر ذکرشده در بالاگردد که به طور مثال اگر قیمت دستمزدی پیمانکار برای یک سازه ۲۰۰تنی کیلویی ۱۵۰۰تومان باشد میبینیم که دستمزد اجرایی این سه ایتم ۴٫۵ میلیون تومان به صورت میانگین قابل محاسبه میباشد. ۴٫۵میلیون تومان = ۳تن*۱۵۰۰

۴٫در روش باسکول پیمانکارمطمئن میباشد که به حق کارکرد وزنی خود میرسد و احتمال اینکه اشتباهی در توزین کار انجام شده برای وی بوجود امده باشد از بین میرود چرا که اواحتمال میدهد در وزن اعداد وارقام ریزمتره با باسکول حقیقی مغایرت داشته باشند ویا اینکه دفترفنی در محاسبات اشتباه کرده باشد

ب:براساس ریزمتره :
دراین روش وزن کل اسکلت فلزی توسط دفتر فنی متره میشود که همان ملاک محاسبات ریالی میباشد البته در این روش بعضی از کارفرمایان برای وزن جوش ورنگ یک درصد توافقی برای پیمانکار درنظر میگیرند

برای محاسبه ریزه متره میتوان به صورت دستی وهم به صورت کامپیوتری این کاررا انجام داد. درروش دستی برای بدست اوردن وزن هر قطعه میتوان از فرمول طول*عرض*ضخامت*وزن مخصوص(۷۸۵۰)

وزن اجزا رامحاسبه کرد یا انکه به وسیله کامپیوتر بااستفاده ازنرم افزارها مثلا tekla structure نقشه را مدل کنیم واز ان خروجی بگیریم

پ:به صورت توافقی یا کلی یا اصطلاحا چکی :

دراین روش که برای سازه های با تناژپایین یا پروژه های تقویتی یا خورده کاری مرسوم است .پیمانکار با توجه به مدت زمان اجرایی ودرنظر گرفتن تمامی هزینه ها وسود کار مبلغی را به صورت کلی یا همان چکی به کارفرما ارائه میدهد.

قیمت ساخت اسکلت فلزی                 

قیمت ساخت ونصب اسکلت فلزی به چند صورت مابین کارفرما وپیمانکاربسته میشود

الف:به صورت کیلویی براساس برگ باسکول :

پیمانکاران اسکلت فلزی اکثرا قرارداد خود را به صورت کیلویی بر اساس برگ باسکول با کارفرا منعقد میکنند چراکه در این روش قیمت محاسبه شده پایانی که برای پیمانکارلحاظ میگردد براساس برگ های باسکولی خروجی از کارگاه ساخت  اسکلت فلزی میباشد.به این شکل  که پس از بارگیری -تریلی ها روی باسکول دیجیتال میروند ودردونوبت به صورت پر وخالی برگ باسکول برای تریلی حامل بار صادر میگردد که وزن خالص دران ها چاپ میگردد.ودرانتها زمانی که تمامی محصولات ساخته شده توسط این روش بارگیری شد وباسکول شد مجموع وزن نهایی که برای پیمانکار از طرف کارفرما لحاظ میگردد مجموع تمامی ای قبض باسکول ها میباشد.

شاید بپرسید که چرا اکثرا پیمانکاران مصرند که ملاک توزین نهایی اسکلت فلزی  انها براساس قبض باسکول باشد. که دراینجا به چند مورد از انها اشاره میگردد.

۱٫وزن جوش:در یک سازه  اسکلت فلزی که بایستی قطعات به هم جوش بخورند ومحصول نهایی مثل ستون وپل ساخته شود مسلما درتناژهای بالا سیم جوش های زیادی باید استفاده شود به عنوان مثال برای جوش وتکمیل  یک ستون از پارت اول شاید دربعضی از پروژها مثبت ومنفی ۱۰سیم هم مصرف شود که وزن تقریبی یه قرقره از سیم ها ۱۵کیلوگرم میباشد.حال دریک سازه به طور مثال که ۴۰ستون دارد چیزی در حدود   ۴۰*۱۵=۶۰۰kg   فقط وزن جوش ستون ها درپارت اول میشود

۲٫وزن رنگ :دریک سازه فلزی بایستی کلیه المانها رنگ کاری شوند که با توجه به درخواست کارفرما مبنی بر مقدار رنگ  استفاده شده برای سازه براساس میکرون این ایتم به پیمانکار ارائه میگردد.که پیمانکاربرای سازه ممکن است دبه های زیادی برای رنگ کاری استفاده کند که این دبه های رنگ به صورت معمول دبه های  ۲۰تا ۲۵کیلویی است .که بطور مثال ممکن است برای رنگ کاری  یک ستون از پارت اول یک پروژه باتوجه به میکرون های متفاوت ممکن است ۳/۱   یک دبه رنگ ۲۰کیلویی استفاده گردد مثلااگربرای ۳ستون یک دبه۲۰کیلویی استفاده شود هرستون به طور تقریبی ۶کیلوگرم رنگ ومحلول ان بنزین استفاده میشود.

۳٫وزن :fixture یاهمان دیاغ های داخلی ستون که برای قائمه نگه داشن ورق جان به بال ستون مورد استفاده قرارمیگیرند وهمچنین وزن نردبان ستون که با استفاده از تسمه به ستون برای بالا رفتن جوش میشوند که البته وزن قابل توجهی ندارند.

حال با توجه توضیحات بالا میبینیم که مجموع وزن جوش ووزن رنگ ووزن فیکسچر درمجموع وزن قابل توجهی است برای پیمانکار اسکلت فلزی

به طور مثال دریک سازه ۲۰۰تنی شاید میانگین ۳تن وزن مقادیر ذکرشده در بالاگردد که به طور مثال اگر قیمت دستمزدی پیمانکار برای یک سازه ۲۰۰تنی کیلویی ۱۵۰۰تومان باشد میبینیم که دستمزد اجرایی این سه ایتم ۴٫۵ میلیون تومان به صورت میانگین قابل محاسبه میباشد.                             ۴٫۵میلیون تومان    =  ۳تن*۱۵۰۰

۴٫در روش باسکول پیمانکارمطمئن میباشد که به حق کارکرد وزنی خود میرسد و احتمال اینکه اشتباهی در توزین کار انجام شده برای وی بوجود امده باشد از بین میرود چرا که اواحتمال میدهد در وزن اعداد وارقام ریزمتره با باسکول حقیقی مغایرت داشته باشند ویا اینکه دفترفنی در محاسبات اشتباه کرده باشد

ب:براساس ریزمتره :

دراین روش وزن کل اسکلت فلزی توسط دفتر فنی متره میشود که همان ملاک محاسبات ریالی میباشد البته در این روش بعضی از کارفرمایان برای وزن جوش ورنگ یک درصد توافقی برای پیمانکار درنظر میگیرند

برای محاسبه ریزه متره میتوان به صورت دستی وهم به صورت کامپیوتری این کاررا انجام داد. درروش دستی برای بدست اوردن وزن هر قطعه میتوان از فرمول    طول*عرض*ضخامت*وزن مخصوص(۷۸۵۰)

وزن اجزا رامحاسبه کرد یا انکه به وسیله کامپیوتر بااستفاده ازنرم افزارها مثلا tekla structure نقشه را مدل کنیم واز ان خروجی بگیریم

پ:به صورت توافقی یا کلی یا اصطلاحا چکی :

 

دراین روش که برای سازه های با تناژپایین یا پروژه های تقویتی یا خورده کاری مرسوم است .پیمانکار با توجه به مدت زمان اجرایی ودرنظر گرفتن تمامی هزینه ها وسود کار مبلغی را به صورت کلی یا همان چکی به کارفرما ارائه میدهد.

You may also like...