پایان نامه مدیریت

فایل رایگان پایان نامه مدیریت : صورت های مالی

باشند . صفت مشترک ، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد . نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی،۱۳۸۴،ص ۵) .
جامعه آماری این تحقیق ، کلیه شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران است که از سال ۱۳۸۷ وبعد از آن تا سال ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند که شامل ۳۲۴ شرکت است . روش نمونه گیری در این تحقیق در ابتدا به صورت حذف سیستماتیک بر اساس شرایط زیر است :
پایان سال مالی شرکت ها ، به منظور ایجاد قابلیت مقایسه ، آخر اسفند باشد .
نام شرکت ها در طی دوره ی تحقیق در فهرست تابلوی بورس درج شده باشد .
اطلاعات مورد نیاز شرکت ها در دسترس باشد .
شرکت ها در طول دوره ی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند .
جزء شرکت های هلدینگ و لیزینگ نباشند .
توقف معاملاتی بیش از یک ماه نداشته باشند .
بر اساس شرایط فوق و فرمول جامعه محدود ، تعداد نمونه های نهایی تحقیق به شرح زیر انتخاب گردید .
n= حجم نمونه
Z2α/۲ = اندازه متغیر مورد بررسی مطابق با توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان ۵ درصد
e2 = میزان خطا
S2x = واریانس متغیر وابسته(بر اساس یک نمونه هادی)
N = حجم جامعه
در فرمول فوق ، نمونه گیری در سطح اطمینان ۹۵ درصد و با لحاظ نمودن ۵ درصد خطا انجام شده است . از آن جا که انحراف معیار جامعه ، نامعلوم است در نتیجه را باید برآورد نمود . در این تحقیق از معمول ترین روش برآورد ، یعنی انتخاب یک نمونه مقدماتی از جامعه آماری و تعیین انحراف معیار جامعه با بهره گرفتن از آن و در نهایت به کاربردن آن به عنوان برآورد ، استفاده شده است . در واقع به عنوان واریانس متغیر وابسته بر اساس یک نمونه هادی برآورد می گردد .
α=۰/۰۵ ⇾ α/۲=۰/۰۲۵ ⇾ z(0.025)=±۱/۹۶
۷۸
در نهایت ۷۸ شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید .
۳-۴) روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق
در هرتحقیق متعارف ، جمع آوری داده ها یکی از مهم ترین برنامه ها است . در کار جمع آوری داده ها در هر تحقیق ، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد ، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده و به درستی به کار برده شود . روش های جمع آوری داده ها به دو صورت است :
الف- روش های مستقیم- مانند مشاهده، مصاحبه، پرسش نامه و ….
ب- روش های غیر مستقیم- مانند استفاده از اسناد و مدارک
یک تحقیق باید هر دو روش را به کار گیرد ، یعنی هم خود پدیده مستقیماً دیده و تحلیل گردد و هم از طریق داده های جمع آوری شده توسط دیگران (کتاب و اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار داد( ساروخانی، ۱۳۸۱، ص ص ۱۷۲-۱۷۱) .
داده ها و اطلاعات مربوط به این تحقیق به دو دسته تقسیم می گردد . دسته اول ، اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد که با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب ، مجلات و ماهنامه ها ، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط و مقالات لاتین ، بخش ادبیات تحقیق ، جمع آوری و بررسی و تدوین گشته است و دسته دوم ، شامل اطلاعات مربوط به فرضیه و متغیرهای تحقیق بوده است که با بهره گرفتن از پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و بانک اطلاعاتی ره آوردنوین ( شامل اسناد و مدارک بایگانی شده ) ، داده های لازم جهت آزمون فرض استخراج و به منظور حصول اطمینان از صحت داده های بانک های اطلاعاتی فوق ، این اطلاعات به صورت نمونه ای با یکدیگر و همچنین با صورت های مالی منتشره شرکت ها ، مقایسه وکنترل گردیده است و پس از مقایسه و رفع عدم هماهنگی های فراوان و انتقال به صفحه اکسل (Excel) ، جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار ۷ Eviews انتقال یافت .
۳-۵) متغیرهای تحقیق
متغیر عبارت است از صفت یا صفاتی در یک جامعه که از یک مورد به مورد دیگر متفاوت باشد . در واقع مشخصه متمایز صفت داده ها در یک جامعه آماری را متغیر می نامند (هویدا،۱۳۹۰،ص۴) .
۳-۵-۱) متغیرمستقل- در این تحقیق از سه متغیر مستقل استفاده شده است که عبارتند از:
ابزار مشتقه- ابزارهای مالی ای هستند که ارزش خود را از یک ابزار مالی بنیادی تر اخذ می نمایند . این ابزارهای مالی بنیادی می توانند شامل سهام ، قراردادهای مالی ، اوراق بهادار و کالاها باشند . در واقع شرکت ها از مشتقات برای پوشش ریسک استفاده می کنند . ابزار مشتقه در واقع یک بدهی در زمانی مشخص هستند و بدهی در اوراق مشتقه بیانگر تعهدی است که در مقابل خریدار وجود دارد . این متغیر را می بایست از طریق متغیر های ساختگی استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه اندازه گیری نمود .
نسبت آنی- کیفیت دارایی های جاری از لحاظ سرعت تبدیل به نقد یکسان نیست و برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی های جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی استفاده می گردد . این متغیر را می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسبت بدهی به دارایی (نسبت بدهی ها) – با این نسبت ، می توان سهم طلب کاران از دارایی های شرکت را محاسبه نمود . این نسبت نشان می دهد که چند درصد از منابع مالی شرکت از طریق وام یا استقراض تامین شده است (نیکومرام و رودپشتی،۱۳۸۹،ص۸۷) . این متغیر را می توان از طریق اطلاعات گزارشات سالیانه با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه نمود :
۳-۵-۲) متغیر وابسته- نتیجه تغییراتی که به شکل تعمدی یا غیر تعمدی برای متغیر مستقل به وجود می آید ، به صورت یک اثر به متغیر دیگر منتقل می گردد . این متغیر ، متغیر وابسته یا پاسخ است (بامنی مقدم،۱۳۹۰،ص۴۰۴) . متغیروابسته این تحقیق ارزش شرکت است که ارزش یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است . به عبارت دیگر مقصود از ارزش شرکت ، تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت است . اقلام این دارایی ها شامل اوراق قرضه ، سهام ممتاز و سهام عادی می باشد . برای تعیین ارزش دارایی ها از مفاهیم متعددی استفاده می گردد که عبارتند از : ارزش دفتری ، ارزش بازار ، ارزش با فرض تداوم فعالیت ، ارزش با فرض انحلال شرکت و ارزش ذاتی سهام یک شرکت. هر یک از این مفاهیم کاربرد خاص خود را دارد و به این وابسته است که آیا ارزش تک تک اقلام دارایی ها باید تعیین گردد یا ارزش کل شرکت (Neveu,1986,p 275) . در این تحقیق از روش Q توبین برای ارزیابی ارزش شرکت ها استفاده می گردد و داده های مورد نظر از طریق گزارشات سالیانه تامین می گردد. فرمول این روش به صورت زیر است :
۳-۵-۳) متغیر کنترل- متغیرهای کنترل تحقیق بدین شرح است :
هزینه سرمایه (CE)- حداقل نرخ بازدهی که یک شرکت باید تحصیل کند تا این که در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد . مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض استوار است که هدف یک شرکت ، به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است (Neveu,1986,p 317) . هزینه سرمایه کل شرکت منعکس کننده نرخ بازده مورد انتظار دارایی های آن به عنوان یک کل است . نسبت هزینه سرمایه به مجموع دارایی ها برای سنجش رشد سرمایه گذاری استفاده می گردد . هزینه سرمایه شرکت به صورت میانگین موزون محاسبه می گردد که وزن های آن بر حسب ارزش های منابع مختلف سرمایه تعیین می گردند .
تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) به صورت زیر است :
Wi= وزن iامین منبع تامین مالی می باشد(i=1,…..n)
Ki= بازده مورد انتظار منبع تامین مالی
تمرکز مالکیت (CR)- به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تلقی داشته باشد و از طریق سنجش نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت ها (۱۰ سهامدار برتر) بررسی می گردد و منعکس کننده تاثیر حقوق صاحبان سهام بر روی ارزش شرکت ها است .
سودآوری (ROA)- مقصود از سوددهی همان بازده دارایی است . نرخ بازده دارایی رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود را تعیین می کند . به عبارتی بازده دارایی ها ارتباط بین سودآوری و سرمایه گذاری را در یک شرکت منعکس می نماید . این متغیر از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

 
 
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها ، فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری ، فراهم آمده اند ، خلاصه و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید . در این فرآیند ، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می گردند و تکنیک های گوناگون آماری ، نقش مهمی در استنتاج و تعمیم ها برعهده دارند (خاکی،۱۳۸۷،ص ص ۳۰۶-۳۰۵). صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و یادداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (۲۹ اسفندماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .
به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده می توان از دو روش استفاده نمود :
۳-۶-۱) آمار توصیفی- آمار توصیفی به مجموعه ای از فنون و روش های آماری اطلاق می شود که به منظور ساماندهی (خلاصه و تنظیم نمودن) داده ها از طریق جدول های توزیع فراوانی ، نمایش داده ها از طریق رسم نمودارها و بیان خصوصیت ها و ویژگی های مهم داده ها از طریق معیارهای آماری ، به توصیف داده های حاصل از تمام عنصرهای مجموعه ی مورد بررسی یا بخشی از آن جامعه یا نمونه می پردازد (بامبی مقدم،۱۳۹۰،ص۲) . آمار توصیفی ارائه شده در این تحقیق شامل آماره های گرایش به مرکز است .
۳-۶-۲) آمار استنباطی- در تحلیل آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه ، چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود و مباحثی مانند همبستگی مدنظر قرار دارد (حافظ نیا،۱۳۸۰،ص۲۴۲) . به طور کلی هدف آمار استنباطی ، انجام یک آزمون معنادار بودن به لحاظ آماری و نیز استنباط هایی درباره ی اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده از جامعه برای تبیین و تصمیم گیری است (بامبی مقدم،۱۳۹۰،ص۲) .
در این تحقیق در گام اول از روش های آمار توصیفی در تنظیم داده ها در جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های تمرکز و پراکندگی استفاده شده است . سپس در گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار استنباطی استفاده می شود .
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . این مدل به صورت زیر
می باشد :
Vjt = β۰ + β۱Djt + β۲QRjt + β۳ALRjt +β۴CEjt+β۵CRjt+β۶ROAjt + ℰjt
Vjt = ارزش شرکت
Djt = استفاده از ابزار مشتقه
jt QR = نسبت آنی
=ALRjt نسبت بدهی
CEjt=هزینه سرمایه
CRjt= تمرکز مالکیت
ROAjt=سوددهی(بازده دارایی)
ℰj = جمله خطای تصادفی
در این تحقیق از داده های پانلی با بهره گرفتن از نرم افزار۷ Eviews استفاده شده است . محققین می توانند از داده‌های پانلی برای مواردی که مسائل را نمی توان صرفا به صورت سری زمانی یا برش های مقطعی بررسی کرد ، بهره گیرند . مثلا در بررسی تابع تولید مساله ای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد . در این گونه موارد داده‌های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه‌های به مقیاس فراهم می آورد. در حالی که داده‌های سری زمانی اثرات هردو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان می دهد . تلفیق داده‌های سری زمانی با داده‌های مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل های اقتصادسنجی فراهم آورد ، بلکه بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استنباط‌های سیاست گذاری در خور توجهی نیز به عمل آورد .
داده‌های پانلی حاوی اطلاعات بیشتر ، تنوع گسترده تر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر می باشند . در حالی که در سری های زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها مشاهده می کنیم . با توجه به این که داده‌های پانلی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی می باشد ، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را می توان انجام داد . در اینجا تعداد مشاهدات ما به NT افزایش یافته که منجر به برآوردهای کاراتری از متغیرها می شود . این امر را می توان در محاسبه واریانس جامعه مشاهده کرد . در داده‌های سری زمانی این واریانس به صورت σ۲=σ۲/N-K محاسبه می‌شود ولی در داده‌های پانلی به صورت σ۲=σ۲/NT-N-K قابل محاسبه است . چون مخرج کسر دومی بزرگتر از کسر اولی است ، پس واریانس داده‌های پانلی کمتر بوده و بنابراین تخمین کاراتری خواهد داشت. داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده تری را فراهم می کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثرات فراهم می کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند . نمونه مدلی که برای توضیح رفتار متغیرها در این نوع داده‌ها می توان ساخت به صورت زیر است :
β = بردار k×۱ از پارامترها
Xit = بردار k×۱ از مشاهدات مربوط به متغیرهای توضیحی( t=1,2,…,T و i=1,2,…,N )
فرض بر این است که جمله اخلال(uit) یک نوفه سفید است .
قبل از هر چیز باید نوع داده ها از جهت پانل و یا پولین بودن مشخص گردد که برای این منظور از آزمون لیمر استفاده خواهد شد که دارای آماره F می باشد . در این جا دو حالت وجود دارد یا داده های ما از نوع پولینگ می باشند که باید با بهره گرفتن از روش اثرات مشترک تخمین زده شوند ، و یا داده ها از نوع پانل هستند که باید با بهره گرفتن از یکی از دو روش اثرات ثابت و یا اثرات متغیر که در ادامه ارائه شده اند تخمین زده شوند (عزت الله لطفی، ۱۳۹۱،ص ۹۶) .
نخست مدل اثرات ثابت که در آن αi های N پارامتر، نامعلوم
ولی ثابت هستند و دیگری مدل اثرات تصادفی که در آن عرض از مبدا ثابت نبوده و تصادفی است و همچنین مستقل از متغیرهای توضیحی می باشد .
مدل اثرات ثابت- در این مدل هر یک از مولفه‌ها یک مقدار ثابت مخصوص به خود دارد و به دلیل آن که برای کار کردن با هر یک از این مقادیر ثابت ، یک متغیر مجازی در نظر گرفته می شود ، تخمین زن اثرات ثابت ، تخمین زن متغیرهای مجازی حداقل مربعات(LSDV) نیز نامیده می شود . این مدل را می توان به شکل زیر نوشت :
=D ماتریس متغیرهای مجازی با ابعاد NT×N
X = ماتریس متغیرهای توضیحی با ابعاد NT×k
β = ماتریس ضرایب با ابعاد k×۱
مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست و می توان مدل را با بهره گرفتن از OLS برآورد کرد .
مزیت مدل با اثرات ثابت این است که می تواند اثراتی را که در هر یک از مؤلفه‌ها متفاوت است ولی در طول زمان تغییر نمی کند ، نشان دهد . البته پس از تشکیل مدل دیگر نمی توان به آن متغیری افزود که در طول زمان تغییر نکند ، چرا که با اثرات ثابت موجود هم خطی کامل پیدا خواهد کرد . از سوی دیگر عیب چنین مدلی این است که در آن باید برای هریک از متغیرهای مجازی یک ضریب و در مجموع N ضریب تخمین زد . این امر هنگامی که تعداد مؤلفه‌ها یعنی N خیلی زیاد باشد ، که معمولاً نیز چنین است ، مسئله ساز خواهد شد.
برای برطرف کردن این مشکل یک راه آن است که میانگین زمانی هر یک از متغیرها را از مقدار اصلی آن ها کم نمود . با این کار به مدلی خواهیم رسید که فاقد عرض از مبدأ بوده و می توان روش حداقل مربعات معمولی را برای آن اجرا نمود و روش دیگر آن است که از تفاضل مرتبه اول متغیرها به جای آن ها در مدل استفاده نمود . دراین صورت نیز عرض از مبدأ از مدل حذف می‌شود و مشکل تعداد زیاد پارامترها برای تخمین نیز برطرف می گردد :

مدل اثرات تصادفی- یک روش جایگزین برای تخمین مدل اثرات ثابت ، تخمین مدل اثرات تصادفی است . تفاوت چنین مدلی با اثرات ثابت

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *