این یک نقش مهم برای مدیریت ریسک مالی است که حتی در صورت عدم وجود هزینه های درماندگی مالی ، ورشکستگی و مالیات نیز بروز می نماید و در دسترس بودن کوچکترین اطلاعات از شرکت ها می تواند منجر به تخمین مرز ریسک-پاداش (مرزی که به اصطلاح نشان دهنده ریسک و جریان نقدی مورد انتظار است ) گردد . نتایج تحقیق آنان نشان داد ، بین فعالیت های مدیریت تولیدوعملیات شرکت ها و مدیریت ریسک واقعی شرکت ها ، عدم هماهنگی وجود دارد و مدیریت ریسک مالی می تواند با کاهش عدم هماهنگی منجر به ایجاد ارزش گردد (Marcel Boyer et al, 2005,p 13).
جین و جوریون(2006) تحقیقی را تحت عنوان “ارزش شرکت و پوشش ریسک” انجام دادند . هدف آن ها از این تحقیق بررسی اثر پوشش ریسک در شرکت های تولیدکننده ی نفت و گاز ایالات متحده بر ارزش شرکت ها بود . به این منظور ، فعالیت های مربوط به پوشش ریسک 119 شرکت را طی سال 1998 تا 2001 بررسی نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که پوشش ریسک ، حساسیت قیمت سهام شرکت ها را نسبت به قیمت نفت و گاز کاهش می دهد و به نظر می رسد که در این صنایع ، پوشش ریسک اثر چندانی بر ارزش بازار شرکت ها ندارد (Jin&Jorion,2006,893-916) .
بارترام و همکاران(2006) تحقیقی را تحت عنوان “اثرات مشتقات مالی بر ریسک و ارزش شرکت” انجام دادند . آن ها 6888 شرکت غیرمالی از 47 کشور جهان را انتخاب نمودند تا اثر استفاده از مشتقات مالی را بر میزان ریسک و ارزش شرکت های آن ها ، بررسی نمایند . بازه زمانی تحقیق بین سال های 2000 تا 2001 بوده است . در واقع کشورهای منتخب در این تحقیق ، 99 درصد بازار جهانی سرمایه را طی بازه زمانی فوق در اختیار داشته و 76.8 درصد از شرکت های فعال در این کشورها ، شرکت های غیرمالی بوده اند . نتایج تحلیل آماری داده ها نشان داد که 60.5 درصد از شرکت های نمونه ، حداقل از یک نوع از مشتقات مالی برای پوشش ریسک استفاده و در میان انواع مشتقات ، شدت پوشش ریسک قراردادهای آتی بیشتر از سایر مشتقات بوده است و همچنین استفاده از مشتقات ، ریسک کل و ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش می دهد و اثر استفاده از مشتقات بر روی ارزش شرکت ها ، مثبت اما ناچیز و ضعیف بوده است و بیشترین حساسیت مدیران شرکت ها مربوط به مسائل درون شرکتی و عدم فعالیت و حذف شرکت های بی ثبات از بازار سرمایه بوده است (Bartram et al.,2006,pp 1-48) .
آرتز و همکاران(2007) در تحقیقی به تشریح این نظریه پرداختند که که مدیریت ریسک شرکت می تواند ارزش سهام و صاحبان سهام را افزایش دهد . بر اساس یافته های آن ها ، زمانی که نواقصی در بازارهای سرمایه وجود دارد ، پوشش ریسک قادر است ، ارزش سهام را از طریق تأثیرگذاری بر هزینه های نمایندگی ، تأمین مالی خارجی ، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ورشکستگی و مالیات ، افزایش دهد . پوشش ریسک می تواند سرمایه گذاری ناکافی و مشکل تبدیل دارایی ها را با کاهش نوسانات جریان های نقدی ، کاهش دهد . نوسانات پایین در جریان های نقدی نیز منجر به کاهش هزینه های ورشکستگی می گردد . علاوه بر این ، پوشش ریسک ، دسترسی به منابع داخلی را با نیاز صندوق های سرمایه گذاری مطابقت داده و به شرکت ها برای اجتناب از تأمین مالی خارجی پرهزینه ، کمک می نماید . بنابراین در صورت عدم کارایی بازار سرمایه ، مدیریت ریسک شرکت تمایل دارد ، ارزش شرکت و حقوق صاحبان سهام را با کاهش هزینه ها (هزینه نمایندگی ، تأمین مالی خارجی ، بحران مالی ، مالیات ) ، افزایش دهد(Aretz et al ,2007 ,pp 434-449) .
کاپیتسیناس(2008) تحقیقی را تحت عنوان “اثر استفاده از مشتقات بر روی ارزش شرکت ها” انجام داد . نمونه های این تحقیق شامل 81 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار آتن و بازه زمانی انجام تحقیق بین سال های 2004 تا 2006 بود . نتایج تحقیق نشان داد ، ارتباط معناداری بین پوشش ریسک از طریق ابزار مشتقه و ارزش شرکت هایی که در معرض بحران های مالی قرار دارند ، وجود دارد (Kapitsinas,2008,p16) .
وانگ و همکاران (2009) تحقیقی را تحت عنوان ” مدیریت ریسک مالی و ارزش شرکت ها” انجام دادند . آن ها شرکت ها را بر اساس نقدینگی و میزان ریسک به ترکیب های مختلفی تقسیم بندی نمودند . نمونه های تحقیق آن ها کلیه شرکت های صنایع غیر فلزی ثبت شده در بورس های شانگهای و شنزن ، شامل 217 شرکت و بازه ی زمانی تحقیق آن ها از سال 2002 تا 2008 بوده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل اثرات ثابت استفاده نمودند و برای اجتناب از ایجاد یک مدل پیچیده در تجزیه و تحلیل ، 5 فرض را در نظر گرفته که عبارتند از:
فرض نمودند که شرکت ها با یک بازار سرمایه کامل مواجه هستند .
در فرآیند تصمیم گیری ، سرمایه گذار تنها به جریان نقدی مورد انتظار و میزان ریسک اهمیت دهد و جریان نقدی بالاتر و ریسک کمتر را ترجیح دهد .
عامل ریسک مستقلی به نام ریسک مرکب را در نظر گرفته تا تجزیه و تحلیل بر روی یک فضای دو بعدی صورت گیرد .
فرض نمودند که هدف مدیریت تولید و عملیات تنها بر اساس افزایش جریان نقدی باشد .
فرض نمودند که مدیریت ریسک مالی به طور مستقیم قادر به ایجاد ارزش برای شرکت ها نیست .
آن ها در تحقیق خود استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه را به عنوان متغیر جایگزینی رفتار مدیریت ریسک مالی معرفی نمودند و براساس آن فرضیه های تحقیق را به صورت زیر ارائه کردند؛
استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت ها رابطه مثبت دارد .
انعطاف پذیری سرمایه شرکت در استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت رابطه منفی دارد .
هزینه درماندگی مالی در استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت رابطه مثبت دارد .

yle=”border-color: #c7e5ca; border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px;”>

نتایج تحقیق آن ها نشان داد که ارتباط مثبتی بین استفاده از مشتقات مالی و ارزش شرکت ها وجود دارد و شرکت هایی با انعطاف پذیری سرمایه ای پایین تر و هزینه درماندگی مالی بالاتر و اندازه بزرگتر و تمرکز مالکیت بیشتر و سوددهی بهتر به طور معناداری بهتر از مشتقات مالی استفاده نموده و ارزش شرکت ها را افزایش داده اند . به عبارتی نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیه های اول و سوم و رد فرضیه دوم بود . بنابراین مدیریت ریسک مالی می تواند ارزش شرکت ها را افزایش دهد(Wang et al,2009,pp 5-19) .
فاور و نارانگو(2010) تحقیقی را تحت عنوان “نقش استفاده از مشتقات مالی بر ارزش شرکت” را انجام دادند . آن ها در این تحقیق ، تأثیر هزینه نمایندگی و مشکلات نظارت را بر رابطه ی مشتقات مالی و ارزش شرکت ها بررسی نمودند . نمونه تحقیق آن ها ، 1746 شرکت با شعبه اصلی در ایالات متحده ، بوده و بازه ی زمانی تحقیق بین سال های 1991 تا 2000 می باشد و در تجزیه و تحلیل رگرسیون از اطلاعات مربوط به هزینه نمایندگی ، اداره امور شرکت و اطلاعاتی در مورد متغیرهای نامتقارن ، استفاده و شاخص نظارت کل را بر سطح شرکت ها اعمال و از طریق آن ، اثرات نمایندگی و مشکلات نظارت را بر روی استفاده از مشتقات مالی و ارزش شرکت ها آزمون نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که استفاده از مشتقات مالی اثر منفی بر ارزش شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی و نظارت بیشتری مواجه هستند ، دارد و شرکت هایی که شفافیت اطلاعاتی کمتر ، هزینه نمایندگی بیشتر ، نظارت کمتر و مشکلات عدم تقارن اطلاعات بیشتری دارند ، ارزش گذاری در آن ها منفی است (Fauver&Naranjo,2010,pp 719-735) .
گنزالس و یوآن (2010) تحقیقی را تحت عنوان مدیریت ریسک و ارزش شرکت انجام دادند . آن ها در این تحقیق اثر نوآوری های مالی را بر ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و تصمیم گیری مالی و به طور خاص ، اثر مشتقات انرژی (آب و هوایی) را بر روی کسب وکار بررسی نمودند . مشتقات انرژی در سال 1997 برای کمک به مدیریت ریسک های مربوط به آب و هوا به وجود آمده و شرکت هایی که جریان های نقدی آن ها با تغییر شرایط آب و هوایی در نوسان بوده است نسبت به سایر شرکت ها بیشتر از این مشتقات استفاده می کردند . جامعه آماری تحقیق آن ها شرکت های انرژی آمریکا بوده و اطلاعات مربوط به آن ها از طریق گزارش های سالیانه کی اسپن در دوره زمانی نوامبر 2006 تا مارس 2007 گرفته شده است . آن ها دریافتند که مشتقات آب و هوایی در شرکت های انرژی آمریکا منجر به افزایش ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و اهرم می گردد و به طور کلی نوآوری های مالی اثر قابل توجهی بر درآمد شرکت ها دارد و مدیریت ریسک به طور معناداری ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و تصمیم های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد (González & Yun,2010,pp 1-49) .
گارسیا و سانچز(2011) در تحقیقی اثر ارزش شرکت را بر ابعاد مختلف ساختار مالکیت مانند تمرکز مالکیت، مالکیت فردی و مالکیت بانکی در بازار سرمایه اسپانیا بررسی نمودند . نمونه آماری تحقیق آن ها ، شرکت های غیرمالی ثبت شده در بورس اوراق بهادار مادرید و بازه زمانی آن از سال 1999 تا 2002 بوده است و در این تحقیق از داده های مقطعی و سری زمانی استفاده نمودند . نتایج تحقیق نشان داد که مکانیزم ساختار مالکیت اصلی که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد ، تمرکز مالکیت است و تمرکز مالکیت به طور مطلوبی بر ارزش شرکت تأثیرگذار بوده اما در سطوح بالای شرکت اثر زیان آور داشته که منجر به منفی شدن ارزش بازار می گردد و سطح بالایی از مالکیت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد (Garcia&Sanchez,2011.pp 41-53) .
کوزی و همکاران(2013) در تحقیقی تحت عنوان” چند ملیتی بودن و ارزش شرکت” به تأثیر چند ملیتی بودن شرکت بر ارزش آن در کشور ترکیه پرداختند.چند ملیتی بودن شرکت در این تحقیق براساس نسبت فروش خارجی سنجش گردیده است . بازه زمانی تحقیق از سال 1997 تا 2011 بوده است . طی این دوره زمانی ، شرکت های جامعه آماری موظف بودند ، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را قبول نمایند؛ به این جهت تجزیه و تحلیل را در دو بازه زمانی ، سال های 1997تا 2004 و 2005 تا 2011 انجام دادند . در واقع هدف این بود که دریابند ، آیا پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط شرکت ها اثری بر ویژگی های ارزش شرکت ها داشته است و دقت نتایج را قبل و پس از پذیرش آن بررسی نمایند . آن ها در این تحقیق از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم گیری برای بررسی اثر چندملیتی بودن و 14 شاخص مالی دیگر (نرخ رشد دارایی ، هزینه سرمایه ، چرخه تبدیل وجوه نقد ، نسبت بدهی مالی ، نسبت اهرمی ، مجموع دارایی ، نسبت نقدینگی ، نرخ گردش دارایی ، نرخ رشد فروش ، نسبت دارایی بلند مدت ، نسبت آنی ، نرخ رشد خالص ، بازده دارایی ، حاشیه سود خالص) بر ارزش شرکت استفاده نمودند . آن ها از دو متغیر وابسته (ارزش بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) که منعکس کننده ارزش شرکت است ، استفاده نمودند . نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بین المللی شرکت ها در ترکیه اثر چندانی بر ارزش شرکت ندارد و سرمایه گذاران در انتخاب شرکت در جهت سرمایه گذاری ، ویژگی های دیگری را مدنظر قرار می دهند و چند ملیتی بودن اهمیت چندانی برای آن ها ندارد ؛ یعنی چندملیتی بودن (نسبت فروش خارجی)تا حدود متوسطی بر ارزش شرکت اثر دارد ، اما ویژگی هایی مانند اندازه شرکت، اهرم ، نقدینگی و سودآوری به طور مداوم بر ارزش شرکت تأثیرگذارهستند (Kuzey et al,2013,pp 1-16) .
اسین و همکاران (2013) در تحقیقی ارتباط بین پوشش ریسک و ارزش شرکت ها را در شرکت های هواپ
یمایی بررسی نمودند . تعداد نمونه های تحقیق آن ها 54 شرکت هواپیمایی تجاری بوده است که از این بین ، 13 شرکت ، شرکت های هواپیمایی خطوط هوایی آمریکا و 14 شرکت هواپیمایی اروپایی و 27 شرکت هواپیمایی بین المللی و دوره زمانی تحقیق از سال 2000 تا سال 2012 بوده است . آن ها مزایای بررسی صنعت هواپیمایی را در پنج بند خلاصه نمودند که عبارتند از :
این صنعت به طور قابل توجهی دارای ریسک قیمت سوخت می باشد که حساس به قیمت نفت است .
با توجه به رقابت شدید در این صنعت ، تنها بخش محدودی از ریسک قیمت سوخت به مشتریان منتقل می گردد و پوشش ریسک تا حدی محدود است .
احتمال این که شرکتی دستخوش فعالیت های سفته بازی قرار گیرد کم است .

 
 
این صنعت در حاشیه سود پایین و بهره گیری از اهرم های مالی عمل می کند و شرکت ها در معرض ریسک درماندگی مالی قرار دارند .
اطلاعات پوشش ریسک به طور مستمر در دسترس اکثریت شرکت های هواپیمایی دارای برنامه پوشش ریسک طراحی شده قرار دارد .
در این تحقیق آن ها از مدل اثرات ثابت و رگرسیون تک متغیره استفاده نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که حداکثر ارزش شرکت تحت پوشش ریسک زمانی است که دارای هزینه درماندگی مالی بالا و فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی است و مالکیت دولتی ، ارزش شرکت و هزینه سرمایه و سوددهی و نسبت پوشش ریسک را کاهش می دهد (Isin,2013,pp 1-61) .
فصل سوم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش شناسی تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
یکی از عوامل اصلی موفقیت در طرح های تحقیقاتی ، آگاهی و میزان تسلط محقق به روش تحقیق می باشد . به عبارت دیگر هر اندازه روش تحقیق مشخص تر، علمی تر و متناسب با نوع تحقیق باشد به همان اندازه می توان به موفقیت تحقیق در دستیابی به نتایج معتبر و قابل استناد امیدوار بود . تحقیق فرآیند پیچیده ای است که شامل مجموعه ای منظم از اعمال ویژه همراه با کاربرد فنون خاص به منظور پاسخگویی به یک سؤال معین می باشد . به عبارتی تحقیق ، بررسی نظام یافته ، کنترل شده ، تجربی و انتقادی در مورد پدیده ها است که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می شوند (خاکی،1388،ص 88) . اصل اساسی در روش تحقیق ، رعایت ترتیب و نظم فرآیند کلی و خرده فرآیندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین آسیب ها در زمینه ی کشف مجهول و راه حل مسأله، عملی سازد (حافظ نیا،1380، ص 48) .
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقیق حاضر و جزئیات مربوط به آن ، پرداخته شده و سپس جامعه آماری ، روش گردآوری اطلاعات ، قلمرو تحقیق ، مدل و متغیر های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند . در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آن ها به یافته ها ، ابهام حاصله از مسأله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد.
3-2) روش تحقیق
هر تحقیق ، فعالیتی نظام مند است که طی آن ، یا دانش گسترش یافته و یا وضعیتی توصیف می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود . با توجه به این که هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد ، لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که محقق از تحقیق دنبال می کند ، طبقه بندی می گردد . این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر ، تأکید می کند (خاکی،1379،ص91) .
این تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق از نوع توصیفی و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است . به منظور گردآوری اطلاعات و داده ها از روش میدانی و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین و از صورت های مالی شرکت ها مانند ترازنامه و صورت سود و زیان به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است . روش آمار توصیفی این تحقیق براساس آماره های گرایش به مرکز ( میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی بر اساس داده های پانلی می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، ابتدا میزان هر یک از متغیرها بر اساس داده های موجود در صورت های مالی مشخص و سپس اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی ، توصیف و به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت . تجزیه و تحلیل ها توسط نرم افزار 7 Eviews صورت گرفته است .
3-3) جامعه و نمونه آماری
جامعه، بزرگترین مجموعه از موجودات است که دریک زمان معین مورد توجه قرار می گیرد وحداقل دارای یک صفت مشخصه می