دسته‌بندی نشده

 علل افزایش مدت زمان اجرای پروژه‌ها ازدیدگاه عوامل پروژه

  کارفرما

۱-     عدم تعیین مدت زمان مناسب بر اساس مطالعات علمی

۲-     ضعف فنی کارفرما در کنترل و بررسی مطالعات انجام شده توسط مشاور که منجر به آن خواهد شد که طرح‌ها با اشکالات فنی به اجرا می‌روند و در نهایت منجر به تغییرات طرح در حین اجرا می‌شود .

۳-     تعجیل در افتتاح پروژه‌ها به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و نتایج معکوس آن

۴-     عدم رفع معارضین در زمان مناسب (ترافیکی، ملکی، تاسیساتی،…. )

۵-     عدم تامین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب که منجر به تطویل زمان اجرا خواهد شد

۶-     ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بین مهندسین مشاور و پیمانکار و رفع به موقع مشکلات فنی و اجرایی پروژه

۷-     تغییر در سطوح مختلف مدیریتی کارفرما در طول مدت اجرای پروژه

۸-     تاخیر در تحویل به موقع زمین و نقاط مبنای پروژه

۹-     ضعف دانش فنی پرسنل مرتبط ومدیران کارفرما

۱۰-  تاخیر در تهیه مصالح و یا مواردی که در تعهد کارفرماست

۱۱-  تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار به دلیل ضعف در رسیدگی اسناد مالی

۱۲-  عدم وجود یا اطلاع کافی کارشناسان کارفرما از برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۳-  دخالت کارفرما در وظایف مشاور به دلیل عدم توانایی رفع معارضین و مسائل مالی و همچنین فشار به مشاور از طریق عدم پرداخت حق الزحمه که خود باعث انجام کار غیر فنی و تبعات بعد از آن می‌گردد.

۱۴-  بروکراسی اداری موجود در سازمان کارفرما

۱۵-  ضعف بهره بردار به صورتی که از پروژه ها به شکل بهینه بهره برداری به عمل نمی آید

۱۶-  برخوردهای سلیقه‌ای کارفرما درخصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه‌های دیگر

۱۷-  تغییر مهندسین مشاور در حین اجرای کار

۱۸-  عدم واگذاری بخش نظارت کارگاهی و عالیه به مهندسین مشاوری که پروژه را طراحی نموده است

 

 

 مشاور

۱-     عدم توجه به مبحث « ارزیابی عملکرد» به منظور ارزیابی مراحل مختلف پروژه های عمرانی به وسیله تیمی از کارشناسان مجرب.

۲-     دقت پایین در برآورد احجام

۳-     عدم نظارت کافی و مناسب در زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک که منجر به دقت پایین مطالعات و استنتاج های غلط و در نتیجه تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد .

۴-     ضعف فنی بخش‌های طراحی که منجر به تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد

۵-     کمبود نیروی انسانی مجرب در زمینه روش اجرا که منجر به واقعی نبودن زمان اجرا می‌گردد

۶-     عدم اشراف دستگاه نظارت به مسائل فنی، قراردادی و اجرایی

۷-     نداشتن دید اجرایی و کارگاهی طراحان

۸-     تاخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستورکار، صورتجلسات و صورت وضعیت

۹-     ضعف فنی و مدیریتی سر ناظر در هماهنگی بین دستگاه نظارت مقیم و نظارت عالیه و رفع بهموقع مشکلات فنی و اجرایی کارگاه.

۱۰-  ضعف در شناسایی معارضین پروژه

۱۱-  ضعف در کنترل به موقع برنامه زمانبندی

۱۲-  تاخیر در تهیه نقشه‌هایی که در طول اجرا نیاز می‌باشد

۱۳-  تاخیر در تصمیم گیری به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروری

۱۴-  ضعف در برنامه ریزی مطالعات که منجر به از دست دادن زمان مطالعات و فشرده شدن کار در زمان انتهای مطالعات و در نتیجه پایین آمدن کیفیت اجرا می‌شود.

۱۵-  برآورد نادرست از هزینه اجرای پروژه می‌تواند موجب مشکلاتی از قبیل تاخیرها ، ادعاها ،و مشاجرات شود

۱۶-  عدم بهره گیری مناسب از تیم های کارشناسی مجرب در مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

۱۷-  کمبود رشته‌های تخصصی به ویژه در زمینه روش‌های اجرایی در کادرهای فنی و اجرایی مشاوران و پیمانکاران

۱۸-   پروژه‌های ساخت شامل تعداد زیادی از فعالیت‌ها می‌شوند، و نیاز به استفاده از تکنیک‌های زمان‌بندی و به روز کردن آن محسوس است. همچنین برای جلوگیری از تاخیرات به هماهنگی‌های زیادی نیاز است

۱۹-   تبعیت مهندسین مشاور از دستور غیر کارشناسی کارفرما که موجب افزایش زمان و هزینه می‌گردد

پیمانکار

۱-     عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به مشکلات مالی و افزایش مدت اجرا می‌گردد

۲-     عدم تناسب ماشین آلات و امکانات با نوع و حجم کار

۳-     مشکلات تجهیز کارگاه اعم از زمان تجهیز، مکان و امکانات

۴-     مدیریت پروژه ضعیف پیمانکار

۵-     ضعف در منابع مالی پیمانکار

۶-     ضعف در تعداد و یا سابقه پرسنل فنی و اجرایی پیمانکار

۷-     عدم برنامه ریزی و یا ضعف در برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر

۸-     عدم توجه به تذکرات مشاور و کارفرما درخصوص رعایت مشخصات فنی و بکارگیری مصالح نامناسب

۹-     عدم اطلاع رسانی به موقع پیمانکاران به مشاور و کارفرما جهت حل مشکل متفرقه

۱۰-  ثبت نکردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه نکردن گزارشات مختلف هفتگی و…

۱۱-  وجود پیمانکاران دولتی یا خصوصی و حمایت عوامل پروژه (کارفرما، مشاور از آنها در زمان مناقصه و اجرا)

۱۲-  حوادث قهریه مانند : سیل، زلزله، طوفان و ….

۱۳-  توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان‌ها

۱۴-  طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در خصوص معارضین مرتبط با پروژه

۱۵-  کمبود متخصص لازم در دستگاه پیمانکار

۱۶-  عدم وجود نیروی کار ماهر

۱۷-  اجرای فنی ضعیف که باعث برنامه‌ریزی نامناسب می‌شود

۱۸-   اجرای پروژه‌ها به تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح نیاز دارد. لذا ضعف در تدارکات، تاخیر و افزایش هزینه‌ها را درپی دارد

از آنجا که مطابق قانون پارتو معمولا ۸۰ درصد افزایش هزینه و زمان ناشی از ۲۰ درصد علل است، بهتر است برای رفع علل روی این ۲۰ درصد بررسی عمیق انجام گرفته و برای رفع آنها راهکارهایی اندیشیده شود. لذا در هر گروه، عللی که بیشترین تاثیر را داشته انتخاب و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه ‌شود.

واگذاری به موقع پروژه با هزینه و کیفیت مطلوب و استاندارد توسط کارفرما یکی از دلایل تحویل موفقیت‌آمیز پروژه است. شکست در انجام به موقع و باهزینه و کیفیت معین شده پروژه ناشی از تاثیرات منفی و غیرقابل پیش‌بینی مختلف روی پروژه است. معمولاً وقتی پروژه به تاخیر می‌افتد، دچار نوعی شتاب می‌شود که سبب تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شود. اگرچه طرف‌های قرارداد، زمان و هزینه اضافی ناشی از تاخیر را می‌پذیرند، اما در برخی موارد مشکلاتی میان پیمانکار و کارفرما در این زمینه به‌وجود می‌آید .

You may also like...