علمی

شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی

شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی:

اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش ها، مکانیزم های مفید، نگرش به تغییر سازمانی است.

 

__________________________________________

 Backhard & Haris -1

۲-۱۷-۱ اهداف:

– اهداف سازمانی به روشنی و وضوح بیان شده است.

– از نظر شخصی با اهداف بیان شده واحد کاری خود موافقم.

– من هدف این سازمان را درک می کنم.

– اولویت های این سازمان به وسیله کارکنان فهمیده شده است.

– من تمایل دارم در تصمیمات مربوط به اهداف واحد کاری خود شرکت نمایم.

 

۲-۱۷-۲ ساختار:

– تقسیم کار در این سازمان منعطف است.

– تقسیم کار در این سازمان موجب دستیابی به اهداف سازمان می گردد.

– حالتی که وظایف کاری تقسیم شده است از یک حالت منطقی پیروی می کند.

– ساختار واحد کاری من به خوبی طراحی گردیده است.

– تقسیم کار در این سازمان به تلاش های افراد برای رسیدن به اهداف سازمان کمک می کند.

 

۲-۱۷-۳ رهبری:

-سرپرست متبسم من از تلاش هایم حمایت می کند.

-هنجارهای رهبران سازمان به ترقی سازمان کمک می کند.

-تلاش های رهبر سازمان با انجام اهداف سازمان نتیجه می دهد.

-برای من روشن است که رئیسم همواره برای هدایت تلاش های کاری من می کوشد.

-تلاش های رئیس خود، برای نفوذ در من و سایر اعضای واحد کاری را به خوبی در می یابم.

 

۲-۱۷-۴ ارتباطات:

-از نظر ارتباطی با سرپرست خود هماهنگ و سازگارم.

-هر وقت در کارم به مشکل بر می خورم، می توانم با شخص دیگری صحبت کنم.

-روابط من با گروه کاری دوستانه و حرفه ای می باشد.

-روابطی که برای شغلم مورد نیاز است به خوبی مشخص نموده ام.

-در این سازمان مشکلی از تضاد حل نشده وجود ندارد.

 

۲-۱۷-۵ پاداش:

-شغلم در سازمان به من فرصت ترقی به عنوان یک فرد حقیقی را می دهد.

-ملاک های پرداخت حقوق و دستمزد در این سازمان به صورت منصفانه و عادلانه است.

-در این سازمان فرصت برای ارتقا وجود دارد.

-حقوقی که از سازمان دریافت می کنم با میزان و نوع کاری که در سازمان انجام می دهم متناسب است.

 

۲-۱۷-۶ مکانیزم های مفید:

-تمام وظایف برای اینکه به بار بشیند با محرک ها و انگیزش ها مرتبط هستند.

-سرپرست مستقیم من دارای ایده هایی است که برای من و گروه کاری مفید است.

-من به اطلاعاتی دسترسی دارم که برای انجام بهتر امور کاری من احتیاج است.

-این سازمان دارای مکانیزم های کافی برای یکپارچه ساختن سازمان می باشد.

-هر وقت به کمک نیاز باشد واحدهای کاری دیگر برای واحد کاری من مفید واقع می شوند.

You may also like...