فرضیات

 

 

معنی داری آماری

 

 

وضعیت نهایی

 

 

 

میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

دارد

 

 

پذیرش

 

 

 

میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

ندارد

 

 

رد

 

 

 

میان پیش بینی سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

دارد

 

 

پذیرش

 

 

 

میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

ندارد

 

 

رد

 

 

 

میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

دارد

 

 

پذیرش

 

 

 

میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

دارد

 

 

پذیرش

 

 

 

میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

دارد

 

 

پذیرش

 

 

 

میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

ندارد

 

 

رد

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات اجرایی

 

بر اساس نتایج این پژوهش و داده های آن می توان نتایج کلی پژوهش ها را مورد بررسی قرار داد. با توجه به این موضوع که تمامی فرضیات قبول شده اند در اینجا به این موضوع می پردازیم که تا چه حد نتایج به دست آمده با تئوری های موجود در متون علمی همخوانی دارد.
نتایج ناشی پیشنهاداتی را می تواند برای کاربران در بر داشته باشد. متغیر کلیدی در این پژوهش تغیرات سود بوده است و این بدان معناست که تغییرات سود می تواند بر متغیرهای مدیریت سود و پیش بینی سود تاثیر داشته است.
فرضیه “میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد”.
بر اساس پذیرش این فرضیه می توان اظهار داشت رابطه دو متغیر مثبت و معنی دار است و هر چه مدیریت سود کمتر یاشد تغییرات سود های آتی نیز کمتر خواهد بود بر این اساس می توان پیشنهاد نمود با کاهش مدیریت سود شرکت را دچار تلاطم های ناگهانی نکرده تا به روند سرمایه گذاری سود آوری بتوان اعتماد نمود. شرکتها می توانند در راستای اهداف شرکت ثبات سود را به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی بایستی کنترل کنند و همچنین استفاده از مدیریت سود نتوانسته است از نوسانات بیش از اندازه سود جلوگیری کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *