جدول۲-۳ تحقیقات مربوط به اثر سرمایه اجتماعی بر رشد و پیشرفت اقتصادی

اقتصاد

 

اقتصادی

مشکلات

سرمایه گذاری

ردیف مطالعه موردی سال محققین (چگونگی رابطه) نتیجه اصلی مطالعه
۱ داده های مقطعی واسه کشورای اروپایی ۱۹۹۹ Baumann and Schneider(?) اثر عوامل جور واجور فرهنگی مانند سرمایه اجتماعی، بر رشد اقتصادی با معنی نیس.
۲ ۳۴ کشور ۲۰۰۰ Whitely(+) در الگوی رشد درون زا، سرمایه اجتماعی به اندازه سرمایه انسانی اهمیت داره.
۳ نظری ۲۰۰۲ Routledge and Amsberg(+) تکانه نوآوری بر عامل کارایی نیروی کار و به همین ترتیب سطح سرمایه اجتماعی اون اثر میذاره و تغییرات سرمایه اجتماعی بر رشد و پیشرفت اقتصادی مؤثره.
۴ کانادا ۲۰۰۲ Cerri(+) سرمایه انسانی و اجتماعی اثر مثبت بر درآمد خانوارها داره اما اثر سرمایه انسانی قویتره.
۵ اروپای شرقی و غربی ۲۰۰۳ Svendsen(+) فساد، باعث کاهش اعتماد (سرمایه اجتماعی) و کاهش سرمایه اجتماعی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شه.
۶ ایتالیا ۲۰۰۳ Barbiery(+) افزایش سطح سرمایه اجتماعی، باعث بالارفتن سطح مهارت افراد در کار می شه.
۷ ایران ۱۳۸۳ سوری(+) افزایش تعداد سرانه چکای بلامحل، شاخصی از کاهش سرمایه اجتماعیه و بر فعالیتای اقتصادی اثر منفی میذاره.
۸ نظری ۲۰۰۴ Francois and Zabojnik(+) صداقت به عنوان عنصر اصلی سرمایه اجتماعی شناخته شده و نقش اون رو در مراحل تولید کننده اقتصادی به شکل یه الگو بررسی کردن و اثر اون بر تولید مثبته.
۹ ایران ۱۳۸۴ علمی و بقیه(+) روابط بین اعضای خونواده و دوستان، روابط زیاد شده و روابط میان دولت و مردم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی میذاره.
۱۰ آمریکا ۲۰۰۵ Iyer et al(+) سرمایه اجتماعی اثر مثبت بر رشد اقتصادی داره و آموزش، کلی ترین عامل در تشکیل سرمایه اجتماعیه.
۱۱ استرالیا ۲۰۰۶ Woodhouse(+) سرمایه اجتماعی تو یه جامعه منطقه ای کوچیک، اثر مثبت بر سطح پیشرفت اقتصادی میذاره.
۱۲ نظری ۲۰۰۶ Chou(+) سرمایه اجتماعی با اثر مثبت بر سرمایه انسانی، نوآوری و پیشرفت مالی باعث افزایش رشد اقتصادی می شه.
۱۳ تهران-ایران ۱۳۸۵ جاجرمی و فیروز آبادی(+) رابطه مثبت میان سرمایه اجتماعی و پیشرفت یافتگی هست.
۱۴ ایران ۱۳۸۶ رنانی و بقیه(+) اندازه رشد اقتصادی علاوه براینکه پیرو سطح مطلق سرمایه اجتماعی باشه، پیرو تغییرات سطح سرمایه اجتماعیه.
۱۵ ایران ۱۳۸۶ رحمانی و بقیه(+) اعتماد زیاد شده اثر مثبت و با معنی بر رشد اقتصادی میذاره، اما مقدار اون کمه.
۱۶ نظری ۲۰۰۸ Bartolini and Bonatti(-) تخریب سرمایه اجتماعی، رفاه افراد رو کم می کنه ولی حتماً باعث کاهش تولید ناخالص داخلی نمی شه.
۱۷ نظری ۲۰۰۸ Bartolini and Bonatti(-) پیشرفت فعالیتای بازار، اثر منفی بر سرمایه اجتماعی داره.
۱۸ تموم کشورها ۲۰۰۸ Sawada and Ishise(-) سرمایه اجتماعی، رابطه برعکس با سطح پیشرفت داره.
۱۹ چین ۲۰۰۹ Chou and Chow(+) سرمایه اجتماعی، اثر مثبت بر اشتغال، اتحاد اقتصادی و اندازه مشارکت نیروی کار داره.
۲۰ ایران ۱۳۸۸ صمدی(+) حقوق مالکیت و کاهش سرمایه اجتماعی از مشکلات نهادی پیشرفت مالی هستن.
۲۱ ایتالیا ۲۰۰۹ Antoni(+) روابط اجتماعی با دوستان و بقیه و مشارکتای اجتماعی داوطلبانه، اثر مثبت بر رفاه اقتصادی خونواده داره.
۲۲ نظری ۲۰۰۹ Correani et al(+) سرمایه اجتماعی اثر مثبت بر مقدار پسماند سولو (A) داره.
۲۳ اروپا ۲۰۰۹ Akcomak and Weel(+) سرمایه اجتماعی با اثر مثبت بر نوآوری باعث پیشرفت تولید می شه.
۲۴ آمریکا ۲۰۰۹ Shidele and Kraybill(+) سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی، بدون توجه به منافع آینده روی میده و ویژگیای شخصی بر سطح و تغییرات سرمایه گذاری اثر میذاره و نه هاده ها در تعیین رفتار سرمایه گذاری سرمایه اجتماعی اثر می ذارن.
۲۵ فیلیپین ۲۰۱۰ Labbone and Chase(+) اعتماد و کاهش هزینه های مبادله، اتحاد مثبت دارن و کاهش هزینه های مبادله از راه افزایش اعتماد منتهی به افزایش رشد اقتصادی گردیده.
۲۶ نظری ۲۰۱۰ Roseta-Palma et al(+) سرمایه اجتماعی به عنوان کالای عمومی اثر مثبت بر محیط زیست داره.

مأخذ: یافته های تحقیق

 

باومن و شنایدر[۱] (۱۹۹۹) در مقاله ای با عنوان “آوردن پوتنام به مناطق اروپایی: رابطه یا نبود رابطه سرمایه اجتماعی با رشد اقتصادی” در چارچوب راه و روش تجربی از یه الگوی کمّی کلان رشد اقتصادی نئوکلاسیکی واسه مناطق اتحادیه اروپا استفاده کرده ونشان دادن که اثر عوامل جور واجور فرهنگی بر رشد اقتصادی با معنی نیس و اثرات این جور عوامل مانند سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ضعیفه. داده های مورد استفاده در این مطالعه به صورت مقطعی بوده.

 

[۱] Baumann and Schneider

[۲] Whiteley