شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

در مورد تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی

 

جدول۲-۳ تحقیقات مربوط به اثر سرمایه اجتماعی بر رشد و پیشرفت اقتصادی

اقتصاد

 

اقتصادی

مشکلات

سرمایه گذاری

ردیفمطالعه موردیسالمحققین (چگونگی رابطه)نتیجه اصلی مطالعه
۱داده های مقطعی واسه کشورای اروپایی۱۹۹۹Baumann and Schneider(?)اثر عوامل جور واجور فرهنگی مانند سرمایه اجتماعی، بر رشد اقتصادی با معنی نیس.
۲۳۴ کشور۲۰۰۰Whitely(+)در الگوی رشد درون زا، سرمایه اجتماعی به اندازه سرمایه انسانی اهمیت داره.
۳نظری۲۰۰۲Routledge and Amsberg(+)تکانه نوآوری بر عامل کارایی نیروی کار و به همین ترتیب سطح سرمایه اجتماعی اون اثر میذاره و تغییرات سرمایه اجتماعی بر رشد و پیشرفت اقتصادی مؤثره.
۴کانادا۲۰۰۲Cerri(+)سرمایه انسانی و اجتماعی اثر مثبت بر درآمد خانوارها داره اما اثر سرمایه انسانی قویتره.
۵اروپای شرقی و غربی۲۰۰۳Svendsen(+)فساد، باعث کاهش اعتماد (سرمایه اجتماعی) و کاهش سرمایه اجتماعی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شه.
۶ایتالیا۲۰۰۳Barbiery(+)افزایش سطح سرمایه اجتماعی، باعث بالارفتن سطح مهارت افراد در کار می شه.
۷ایران۱۳۸۳سوری(+)افزایش تعداد سرانه چکای بلامحل، شاخصی از کاهش سرمایه اجتماعیه و بر فعالیتای اقتصادی اثر منفی میذاره.
۸نظری۲۰۰۴Francois and Zabojnik(+)صداقت به عنوان عنصر اصلی سرمایه اجتماعی شناخته شده و نقش اون رو در مراحل تولید کننده اقتصادی به شکل یه الگو بررسی کردن و اثر اون بر تولید مثبته.
۹ایران۱۳۸۴علمی و بقیه(+)روابط بین اعضای خونواده و دوستان، روابط زیاد شده و روابط میان دولت و مردم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی میذاره.
۱۰آمریکا۲۰۰۵Iyer et al(+)سرمایه اجتماعی اثر مثبت بر رشد اقتصادی داره و آموزش، کلی ترین عامل در تشکیل سرمایه اجتماعیه.
۱۱استرالیا۲۰۰۶Woodhouse(+)سرمایه اجتماعی تو یه جامعه منطقه ای کوچیک، اثر مثبت بر سطح پیشرفت اقتصادی میذاره.
۱۲نظری۲۰۰۶Chou(+)سرمایه اجتماعی با اثر مثبت بر سرمایه انسانی، نوآوری و پیشرفت مالی باعث افزایش رشد اقتصادی می شه.
۱۳تهران-ایران۱۳۸۵جاجرمی و فیروز آبادی(+)رابطه مثبت میان سرمایه اجتماعی و پیشرفت یافتگی هست.
۱۴ایران۱۳۸۶رنانی و بقیه(+)اندازه رشد اقتصادی علاوه براینکه پیرو سطح مطلق سرمایه اجتماعی باشه، پیرو تغییرات سطح سرمایه اجتماعیه.
۱۵ایران۱۳۸۶رحمانی و بقیه(+)اعتماد زیاد شده اثر مثبت و با معنی بر رشد اقتصادی میذاره، اما مقدار اون کمه.
۱۶نظری۲۰۰۸Bartolini and Bonatti(-)تخریب سرمایه اجتماعی، رفاه افراد رو کم می کنه ولی حتماً باعث کاهش تولید ناخالص داخلی نمی شه.
۱۷نظری۲۰۰۸Bartolini and Bonatti(-)پیشرفت فعالیتای بازار، اثر منفی بر سرمایه اجتماعی داره.
۱۸تموم کشورها۲۰۰۸Sawada and Ishise(-)سرمایه اجتماعی، رابطه برعکس با سطح پیشرفت داره.
۱۹چین۲۰۰۹Chou and Chow(+)سرمایه اجتماعی، اثر مثبت بر اشتغال، اتحاد اقتصادی و اندازه مشارکت نیروی کار داره.
۲۰ایران۱۳۸۸صمدی(+)حقوق مالکیت و کاهش سرمایه اجتماعی از مشکلات نهادی پیشرفت مالی هستن.
۲۱ایتالیا۲۰۰۹Antoni(+)روابط اجتماعی با دوستان و بقیه و مشارکتای اجتماعی داوطلبانه، اثر مثبت بر رفاه اقتصادی خونواده داره.
۲۲نظری۲۰۰۹Correani et al(+)سرمایه اجتماعی اثر مثبت بر مقدار پسماند سولو (A) داره.
۲۳اروپا۲۰۰۹Akcomak and Weel(+)سرمایه اجتماعی با اثر مثبت بر نوآوری باعث پیشرفت تولید می شه.
۲۴آمریکا۲۰۰۹Shidele and Kraybill(+)سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی، بدون توجه به منافع آینده روی میده و ویژگیای شخصی بر سطح و تغییرات سرمایه گذاری اثر میذاره و نه هاده ها در تعیین رفتار سرمایه گذاری سرمایه اجتماعی اثر می ذارن.
۲۵فیلیپین۲۰۱۰Labbone and Chase(+)اعتماد و کاهش هزینه های مبادله، اتحاد مثبت دارن و کاهش هزینه های مبادله از راه افزایش اعتماد منتهی به افزایش رشد اقتصادی گردیده.
۲۶نظری۲۰۱۰Roseta-Palma et al(+)سرمایه اجتماعی به عنوان کالای عمومی اثر مثبت بر محیط زیست داره.

مأخذ: یافته های تحقیق

 

باومن و شنایدر[۱] (۱۹۹۹) در مقاله ای با عنوان “آوردن پوتنام به مناطق اروپایی: رابطه یا نبود رابطه سرمایه اجتماعی با رشد اقتصادی” در چارچوب راه و روش تجربی از یه الگوی کمّی کلان رشد اقتصادی نئوکلاسیکی واسه مناطق اتحادیه اروپا استفاده کرده ونشان دادن که اثر عوامل جور واجور فرهنگی بر رشد اقتصادی با معنی نیس و اثرات این جور عوامل مانند سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ضعیفه. داده های مورد استفاده در این مطالعه به صورت مقطعی بوده.

 

[۱] Baumann and Schneider

[۲] Whiteley

View all posts by →