رویه دولت ها و به منظور ایجاد حمایت مناسب از محیط زیست تالاب ها وجود دارد؟
2. نقش حقوق بین الملل منطقه ای در استاندارد سازی به منظور حفاظت از تالاب ها چه میزان بوده است؟
فرضیه های تحقیق
موارد زیر را به عنوان فرضیه های پژوهش می توان بر شمرد:
1. تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها از قواعد عام حقوق بین الملل و همچنین قواعد خاص حقوق بین الملل نشات گرفته است.
2. سطوح گوناگون نظم حقوقی محیط زیست اعم از داخلی، منطقه ای و جهانی که رویه دولت ها از جمله آن هاست بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته و به عنوان الگویی مناسب قابل استفاده می باشد.
3. نهادهای منطقه ای از طریق طرح های جامع زیستی و تحمیل استانداردهای جدید، بر قانونگذاری دولت های عضو موثر بوده و مبنایی برای طرح قواعد تعهدات حقوق بین المللی می باشند.

اهداف تحقیق
هدف های پژوهشگر را می توان به طور خلاصه اینگونه بیان نمود:
1. بیان و شرح تعهدات بین المللی دولت ها در قبال حفاظت از محیط زیست تالاب ها؛
2. تاکید بر نقش دولت هایی که در حفاظت از این مهم گام های موثری برداشته اند با توجه به نبود معاهده ای با جایگاه منسجم و یا ضمانت اجرایی خاص؛
3. ارایه الگوهایی حقوقی و عملی مبتنی بر عملکرد دولت ها و نهادهای بین المللی؛
4. ارایه راهکارهایی مبتنی بر عملکرد دولت ایران و اقداماتی که در این خصوص انجام گرفته برای حفظ و نگهداری از تالاب ها و محیط زیست پیرامون آن.
موارد و روش انجام تحقیق
در این تحقیق که گردآوری اطلاعات و داده ها عمدتا ً به صورت کتابخانه ایی و با استفاده از کتب، مقالات، سایت های اینترنتی معتبر و تحلیل های شخصی نگارنده انجام میگیرد، روش تحقیقی بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی می باشد.
1 فصل اول: شناخت و ضرورت حفاظت از تالاب ها
مقدمه
تالاب ها در کنار سایر منابع آبی همچون اقیانوس ها، دریا ها، دریاچه ها از پیچیده ترین و مولدترین اکوسیستم های آبی به حساب می آیند، بنابر ارزیابی های صورت گرفته بیش از 10 میلیون کیلومتر مربع در قلمرو و گستره جهانی تالاب وجود دارد. با این حال ارائه تعریفی واضح و روشن از تالاب ها دارای مشکلاتی است، زیرا آنها به طور طبیعی گذرها معابری ما بین سیستم آبی و خشکی هستند، مفاضاًً اینکه عدم تمایز مشخص و واضح مابین انواع تالاب ها بواسطه بکارگیری اصطلاحات فاقد استاندارد مانند لجنزار، باتلاق و امثالهم مفهوم شناسی تالاب ها را دچار مشکل کرده است.
این اکوسیستم های آبی کارکردهایی همچون حفاظت از ذخایر آبی، تصفیه کیفیت آب، ذخیره آب های سیلابی به منظور بهره گیری به هنگام خشکسالی، تنظیم اقلیم را دارا هستند. تالاب ها همچنین مناطقی غنی در تنوع زیستی و اکوسیستمی پایدار و پویا به شمار می آیند که از بسیاری گیاهان و جانوران نادر و در معرض انقراض محافظت می نمایند.
اکوسیستم تالاب ها عنصری مهم در سیستم امنیتی اکوسیستمی منطقه و اساس و بنیانی به منظور شناسایی توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی به حساب می آید. بنابراین وظیفه ایی عمومی در حفاظت از تالاب ها وجود دارد.
باید اذعان داشت تالاب ها هم بواسطه تغییرات طبیعی و هم تغییرات مربوط به برخورد انسان و طبیعت در معرض تهدید و آسیب های جدی هستند . مطالعات اخیر نگرانی هایی را راجع به تهدیدات و آسیب ها ی جدی به کارکرد تالاب ها و در نهایت نیازهای نسل آتی را نشان می دهد.
در راستای حفاظت از اکوسیستم تالاب ها و مقابله با تهدیدات موجود علیه تالاب ها بود که، ضرورت و اهمیت اقدام بین المللی در رابطه با این قلمرو آبی حیاتی مورد پذیرش قرار گرفت.
بخش اول: مفهوم و شناخت ارزش ها و مزایای ذاتی تالاب ها
اصلی ترین سوالی که در ابتدای بحث تالاب ها مطرح میگردد، این است که تالاب چیست؟ و از لحاظ جغرافیایی چه قلمروهایی را در بر می گیرد؟ تالاب یک اصطلاح عام و کلی در برگیرنده شمار زیادی از انواع زیستگاه ها می باشد، که ناحیه ایی انتقالی ما بین منطقه خشکی و آبی را در بر گرفته است.
به دلیل قلمرو جغرافیایی گسترده آن و تنوع فراوان شرایط هیدرولوژیکی، تعاریف متعددی از تالاب ها وجود دارد. لذا به این دلیل که ارائه تعریفی جامع و مانع از تالاب ها سهل و آسان نمی باشد، مفهوم شناسی و تعاریف صورت گرفته از تالاب ها متعدد و اغلب گیج کننده و حتی متناقض می باشند.
از سوی دیگر تالاب، اکوسیستمی به شمار می آید که کارکرد ها و ارزش های متنوعی را دارا هستند و فواید و ارزش هایی را برای محیط زیست جهانی به ارمغان می آورند.
با این حال به منظور شناخت علمی و حفاظت و مدیریت پایدار این مناطق آبی، مفهوم شناسی و آگاهی از ارزش ها و مزایای زیست محیطی تالاب ها اهمیت و ضرورتی ویژه دارد.
مبحث اول: مفهوم شناسی تالاب ها
گفتار اول: معضلات و مشکلات مفهوم شناسی تالاب ها
در قرن نوزدهم زمانی که لایروبی تالاب ها نرم و قاعده بود، ارائه تعریف از تالاب ها فاقد اهمیت بود زیرا تمایل بر این امر بود که تالاب ها را از طریق لایروبی به زمین های کشاورزی تبدیل نمایند. در واقع اصطلاح تالاب تا نیمه قرن نوزدهم به طور عام استفاده نمی گردید. حتی ارزش و مزایای تالاب ها در اواخر سال 1970 به رسمیت شناخته شد، زیرا این نگرش وجود داشت که منفعت اندکی که در ارائه تعریف واضح و روشن وجود دارد. این نگاه تا زمانی وجود داشت که مشخص گردید منابع موجود در تالاب ها برای انسان ها دارای مزایا و ارزش فراوانی هستند و بنابراین لازم و ضروری است که از تالاب ها مفهوم شناسی دقیقی صورت گیرد. (Mitsch,2007,25)
باید گفت انواع مختلف و متنوع تالاب ها با مختصات و ویژگی های عام و کلی شناخته می شوند که عبارتند از 1. تمام تالاب ها از آب کم عمق و خاک پوشیده شده اند 2. دارای گونه های گیاهی و جانوری متعددی بوده، که به آرامی از بین می روند 3. گونه های گیاهی و جانوری متنوع با محیط پیرامون تطبیق یافته اند. بنابراین تعاریف موجود از تالاب ها از سه عنصر اصلی ترکیب یافته اند:
الف: تالاب ها با ویژگی آب شناسایی می شوند، اعم از اینکه در سطح یا زیر آن آب قرار گیرد.
ب: تالاب ها موقعیت خاکی منحصر به فردی را دارند که از مناطق خشکی مجاور متمایز می گردند.
ج: تالاب ها از زندگی گیاهان و جانورانی که با آن منطقه انطباق یافته اند حمایت به عمل می آورند. Mitsch,2007,27))
با این وجود، اگرچه مفهوم آب کم عمق، خاک های تالابی و گیاهان انطباق یافته با محیط زیست تالاب، مفاهیمی قابل فهم هستند، اما ترکیب این عناصر به منظور حصول یک تعریف دقیق از تالاب ها امری دشوار است، زیرا ویژگی هایی که تالاب ها را از سایر اکوسیستم ها متمایز می کند به آسانی قابل تعریف نیستند:
1. اگرچه در تالاب ها، آب برای یک حداقل زمانی وجود دارد، اما عمق و دوره سیلاب به طور قابل ملاحظه ایی از یک تالاب به تالاب دیگر و از یک سال به سال دیگر متفاوت است. برخی از تالاب ها به طور مستمر از سیلاب پوشیده بوده، در حالی که برخی دیگر فقط برای مقطع کوتاهی در سطح یا زیر سطح از آب پوشیده می باشند. به همین ترتیب نوسانات سطوح آبی از فصلی به فصل دیگر و از سالی به سال دیگر در انواع تالاب ها متفاوت می باشند، چنانچه فرامرزی بودن تالاب در همه حال به واسطه وجود آب تعیین نمی گردد.
2. تالاب ها اغلب در حاشیه ما بین آب عمیق و خشکی قرار گرفته اند و از سوی هر دو سیستم تحت تاثیر قرار میگیرند . این ویژگی زیست شناختی که از هر دو مناطق آبی و خاکی دارای مشترکاتی است موجب گردیده که برخی از زیست شناسان آن را دلیلی بر آن بدانند که
تالاب ها صرفا توسعه و بسط اکوسیستم آبی یا خاکی و یا هر دو هستند و هویت جداگانه ای ندارند. با این وجود برخی از متخصصان امور زیستی، در تالاب ها شرایط و ویژگی هایی را ملاحظه می کنند که در سایر سیستم های خاکی یا آب های عمیق ملاحظه نمی کنند.
3. تالاب ها از لحاظ ابعاد و اندازه متنوع اند، از ابعاد کوچک گرفته تا بزرگ. اگرچه تنوع موجود در ابعاد و اندازه منحصر به تالاب ها نیست، اما مسئله اساسی در این خصوص اهمیت آن در رابطه با حفاظت و نگهداری تالاب ها است. تالاب ها در ابعاد بزرگ ممکن است از بین روند یا تالاب های کوچک در نتیجه اقدامات کشاورزی تخریب گردند.
4. موقعیت تالاب ها می تواند به شدت تنوع و گوناگونی داشته باشد، از تالاب های داخلی گرفته تا تالاب های ساحلی و همچنین از تالاب های موجود در مناطق روستایی گرفته تا مناطق شهری. نظر به اینکه اغلب انواع اکوسیستم ها از جمله جنگل ها و دریاچه ها کارکرد و ساختار اکوسیستمی مشابهی را دارند، اما این کارکرد و ساختار اکوسیستمی در انواع تالاب ها متفاوت و متنوع هستند.
5. شرایط تالاب و ابعاد و جهاتی که بواسطه عوامل انسانی تالاب را تغییر می دهد از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک تالاب به تالاب دیگر دارای گستردگی است. در مناطق روستایی تالاب ها تحت تاثیر کشاورزی قرار دارند، در حالی که در مناطق شهری تحتتاثیر آلودگی شدید و تغییرات بواسطه فعالیت های صنعتی می باشند. بسیاری از تالاب ها به راحتی مورد زهکشی قرار گرفته و به واسطه مداخله انسانی به زمین خشک تبدیل می شوند. به همین ترتیب افزایش روان آب ها می تواند منجر به توسعه تالاب ها در مکان هایی گردد که سابقا ً در آنجا وجود نداشته اند. جانورانی همچون سگ آبی، موش آبی و تمساح نقش مهمی را در بسط و توسعه تالاب ها ایفا می کنند. Mitsch,2007,31))
تالاب ها به عنوان جهانی ناقص بین اکوسیستم های آبی و خاکی، که مختصات هر دو اکوسیستم را ارائه می دهند تعریف شده اند. آن ها شیبی مستمر را بین خشکی و آب آزاد شکل می دهند. در نتیجه ارائه تعریفی جامع و مانع از تالاب ها، که تمامی طبقه بندهای را در بر گیرد با محدودیت هایی مواجه است.
به عبارتی به این دلیل که تالاب ها مختصات هر دو اکوسیستم آبی و خاکی را دارا هستند، شنا سایی تعریفی که تمامی جهات را در بر گیرد با مشکلاتی مواجه می باشد . این نقص و معضل موجب آشفتگی و بی ثباتی در مدیریت، طبقه بندی و آگاهی از سیستم های تالابی می گردد. اما لحاظ و در نظر گرفتن تنوع گونه های تالابی، ابعاد، موقیت و شرایط تالاب در هر کشوری، موجب می گردد که بی ثباتی موجود را غافلگیر کننده ندانیم.
با وجود مشکلات و معضلات مفهوم شناسی تالاب ها، دو گروه یعنی متخصصان علوم زیستی و حقوقدانان بین المللی به دلیل نقشی که در شناسایی، طبقه بندی، تحقیقات راجع به تالاب ها و همچنین حفاظت، مدیریت و قانونگذاری به منظور جلوگیری از تغییر و تخریب تالاب ها دارند، از منظر و نگاه خود در راستای مفهموم شناسی و ارائه تعریفی دقیق اقدام نموده اند.
البته باید اشاره کرد تعاریف اولیه از تالاب ها بیشتر بر جنبه زیست شناسی تاکید داشت، اما در ادامه جنبه حقوقی اهمیت بیشتری پیدا کرد.
گفتار دوم: مفهوم شناسی تالاب ها از لحاظ علوم زیستی
آب، خاک، گیاهان از عناصر ثابت در مفهوم شناسی تالاب ها از منظر علوم زیستی هستند. به این منظور در این بخش دو تعریف از منظر متخصصان زیستی تالاب ها ارائه گردیده، که به نحوی اولین و آخرین دیدگاه ها در مفهوم شناسی تالاب ها را در بر گرفته است.
تعریف اولیه از تالاب ها که توسط موسسه حیات وحش و ماهی ایالات متحده آمریکا به سال 1959 اتخاذ گردیده، عبارتست از:
اصطلاح “تالاب ها” به زمین های پست پوشیده از آب های کم عمق و بعضا موقتی یا متناوب اطلاق می گردد. دریاچه و برکه های کم عمق با ویژگی آشکار پوشش گیاهی، که در تعریف لحاظ می شود، در حالی که وجود آب دایمی و عمیق در تعریف تالاب ها مد نظر نمی باشد. (Braddock,2007,8)
بر اساس این تعریف تالاب ها بین زمین های پست و قلمرو آبی قرار می گیرند. این تعریف گرایش جانبدارانه ایی به سمت زیستگاه های پرندگان آبی دارد و بنابراین بیشتر به سمت زنجیره تالابی وسیع آبی تمایل دارد و به عبارتی تالاب های کوچک تر مانند باتلاق ها در پارامترهای این تعریف نمی گنجد.
در سال 1995، شورای ملی تحقیقات زیستی ایالات متحده آمریکا تعریف ارائه شده از تالاب ها را بسط و توسعه داد، که بر این اساس:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک تالاب، اکوسیستمی به شمار می رود که به سیلاب های کم عمق، پایدار و یا متناوب وابستگی دارد. ویژگی های حداقلی ضروری یک تالاب، آب گرفتگی متناوب، پایدار در سطح یا نزدیک آن قلمرو می باشد و وجود ویژگی های فیزیکی، شیمیایی انعکاس دهنده این آب گرفتگی است.
ویژگی های تشخیصی تالاب ها از سایر اکوسیستم ها، خاک های نیتروژنی و گیاهان آبی می باشد. (Braddock,2007,9)
بر اساس این تعریف از منظر اکوسیستمی، فزونی آب رستی (گیاهان) و همچنین وضعیت های خاکی هیدروژنی به طور کلی برای قلمداد کردن یک زیست بوم به عنوان اکوسیستم تالابی کفایت می کند. مرز تالاب ها با سایر اکوسیستم ها بواسطه تغییرات در ساختار گیاهی، فقدان آب رست ها و مشخصات خاکی تالاب شناخته می شود. 1
گفتار سوم: حقوق بین الملل و مفهوم شناسی تالاب ها
بر اساس آنچه که گفته شد ارائه یک تعریف جامع و دقیق از تالاب ها توام با مناقشه و مشکلاتی است. زیرا تالاب ها به وضوح مناطق انتقالی بین محیط زیست دارای رطوبت به طور دائمی و محیط زیست خشک به طور کلی را در بر می گیرند. تالاب ها مختصات و ویژگی هر دو محیط زیست را دارا هستند، به همین دلیل است که نمی توان آن ها را بدون شک و شبهه ایی جز مناطق آبی یا خشکی قلمداد نمود.
در سطح بین المللی، به منظور رفع مشکلات و معضلات مفهوم شناسی و اتخاذ تعریفی واحد و منسجم از این قلمرو آبی اقدامات عملی مناسبی انجام گرفته است. در سال 1971 قریب به صد کشور تعریفی را با امضای کنوانسیون رامسر راجع به تالاب های با اهمیت بین المللی اتخاذ کردند. 2
______________________________
1 Ministry of Forests Research Program. Extension Note,The Ecology of Wetland Ecosystems. England. March 2000, p.2, Available at: https://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/En/En45.Pdf
2 عنوان رسمی معاهده. “کنوانسیون تالاب های دارای اهمیت بین المللی مخصوصاً به عنوان زیستگاه پرندگان آبی” می باشد. اما غالبا با عنوان کنوانسیون رامسر با عنوان کنوانسیون تالاب ها شناخته می شود.
کنوانسیون رویکردی بی نهایت وسیع در تشخیص و شناسایی تالاب ها بکار گرفته است. بند 1 ماده 1 کنوانسیون، تالاب ها را بدین نحو تعریف می کند:
«مناطق باتلاقی، مردابی یا آبی که به صورت طبیعی یا مصنوعی، دایمی یا موقتی، دارای آب ساکن یا روان، شیرین یا شور می باشند و در مورد مناطق دریایی، مناطقی که عمق آن ها در پایین ترین حد جزر از شش متر متجاوز نکند، تالاب محسوب می گردند».
هر چند طبق متن کنوانسیون، تالاب های دریایی به مناطقی اطلاق می گردد که در پایین ترین حد جزر عمق آنها از 6 متر تجاوز نکند، اما کنوانسیون عملا ً مناطق آبی را که عمق آن ها بیش از 6 متر بوده و نیز جزایر واقع در این مناطق را هم تحت شمول خود درآورده است.
در نتیجه، بر اساس ظوابط و مقررات کنوانسیون، تالاب ها به انواع زیادی از زیستگاه ها از جمله رودخانه ها، آب های ساحلی کم عمق، صخره های مرجانی( البته نه در اعماق دریا ) تعمیم داده شده است. 1
به نظر می رسد، منطق ارائه تعریفی چنین موسع و باز از تالاب ها گرایش به در بر گرفتن تمامی زیستگاه های تالابی، پرندگان آبی مهاجر بوده است. (Scoot,1995,16)
مبحث دوم: طبقه بندی تالاب ها
تلاش های زیادی به منظور طبقه بند