پایان نامه مدیریت

دانلود تحقیق در مورد کیفیت زندگی کاری

شرکت نفت پارس توزیع شده است.
۳-۶- واحد تحلیل
واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات جمع آوری وخصوصیات آن توضیح داده می شود براین مبنا واحد تحلیل تحقیق حاضر را که تعداد کارکنان سازمان شرکت نفت پارس را تشکیل می دهند.
۳-۷- شیوه نمونه گیری
روش نمونه گیری عبارتند از : نمونه گیری تصادفی ساده نمونه گیری طبقه بندی شده نمونه گیری
سیستماتیک یا منظم و نمونه گیری خوشه ای.
در نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیری ندارد. در این روش ابتدا فهرست اسامی تمامی اعضاء را بدست آورده سپس به هریک از آنها شماره ای اختصاص می دهیم و با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی تعداد مورد نیاز را انتخاب می کنیم با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار می باشد از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است.
۳-۸- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. جهت تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و جهت گرد آوری داده ها از جامعه آماری با بهره گرفتن از پرسشنامه از روش میدانی استفاده می شود. برای اندازه گیری شاخص های تحقیق جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شد. سوالات با عنایت به اهداف تحقیق و ماهیت موضوعی تحقیق حاضر به شکل پنج گزینه ای وابسته و در سطوح اندازه گیری رتبه ای طراحی شده است.
ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه است که با اقتباس از نمونه های مشابه آنها که در تحقیقات گذشته اعتباریابی و مورد استفاده قرار گرفته شده است بکار گرفته شد. برای تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه (علاوه بر پایایی سنجی ورواسازی تحقیقات پیشین ) هرکدام از آنها پایاسنجی و رواسازی شد.
۳-۹- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری
این پرسشنامه شامل ۳۶ سؤال می باشد. که در آن برای سنجش سنجش کیفیت زندگی کاری از هشت مؤلفه والتون و برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری که شامل سه بعد (بعد جذب، حفظ گسترش روابط با مشتری ، زیر ساختاری و مشتری گرایی ) استفاده شده است. و در جهت اجرای سرعت کار و برنامه ها در تحقیق سازمان شرکت نفت پارس تهیه شده است.
سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای و براساس ۵ طیف لیکرت می باشد. سؤالات این پرسشنامه در جهت مثبت تنظیم شده است این پرسشنامه توسط کارکنان شرکت نفت پارس تکمیل شده است و از آنها خواسته می شود تا سؤال‌ها را تاحدی که در مورد کیفیت زندگی کاری آنها صدق می کند، در طول مقیاس ۵ طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد ) مشخص کنند.
۳-۱۰- تعیین روایی پرسشنامه


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف روایی : روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد.
برای اندازه‌گیری روایی پرسشنامه، روش‌های مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای زیر استفاده شد:
۱) استفاده از نظرات بعضی از اساتید مدیریت، متخصصان و کارشناسان و مدیران.
۲) مطالعه پرسشنامه‌های مشابه، مقاله‌ها، کتاب‌ها و مجلات.
۳) توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از دست اندرکاران سازمان مزبور و اعمال نظرات اصلاحی آنان.
۳-۱۱- تعیین پایایی پرسشنامه
تعریف پایایی: تعریف پایایی یک وسیله اندازه‌گیری عمدتاًًًًًًًًًًًٌٌٍٍَُُ به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به : دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند.
رابطه روایی و پایایی : رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه‌گیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. برای مثال، یک آزمون ریاضی برای اندازه‌گیری محتوا و هدف‌های درس تاریخ روا نیست، اما این آزمون می‌تواند مطالب ریاضی را که اندازه می‌گیرد با دقت اندازه‌گیری کند. پس برای این که یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
بهترین روش برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، روش آلفای کرونباخ می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که از فرمول زیر بدست می‌آید: (۳-۶)
که در آن
: ضریب آلفای کرونباخ یا ضریب پایایی کل آزمون
: تعداد سوالات آزمون
: واریانس نمرات سوال ام
۳-۱- جدول نتایج پایایی آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سؤالات پرسشنامه
۸۵۷/۰
۳۶ سؤال
نتیجه گیری
با توجه به این تحقیق جهت بدست آوردن ضریب آلفا کرونباخ ۳۰ تا پرسشنامه بین کارکنان پخش شد که ضریب محاسبه شده (۸۵۷/۰) است که از ۷/۰ بیشتر می‌باشد طبق استاندارد پایایی قابل قبول می‌باشد.
۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی کارکنان و مشتریان و توصیف متغیرهای اصلی تحقیق از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی، رسم نمودارهای فراوانی و محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی استفاده می‌شود. برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. تمامی تحلیل‌های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 19 انجام می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
به طور کلی هدف اصلی هر تحقیقی پاسخ به سؤالها و فرضیه هایی است که محقق برای شناخت واقعیتهای بیرونی طراحی کرده است. میتوان گفت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، مهمترین گام در فرایند تحقیق محسوب میشود چرا که در طی این فرایند داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند یعنی طبقهبندی، تنظیم و پردازش میشوند و پس از پردازش در قالب اطلاعات در اختیار محقق و استفادهکنندگان قرار میگیرند. در ابتدا به توصیف ویژگیهای دموگرافیک در نمونه‌های تحقیق (جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد) اقدام نموده، پس از آن به منظور نمایش تصویری داده‌های فوق، از نمودار دایره ای استفاده شده است.
در راستای تحلیل داده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش و آزمون فرضیات، از آزمون میانگین و تحلیل واریانس و آزمون فریدمن در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات گردآوری شده با فرضیات متناظرند، یا به عبارت دیگر، آیا نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیات انتظار داشتند متناظرند، استفاده شده است.
۴-۲- توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها(آمار توصیفی)
در این فصل یافته های تحقیق که اعم از آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد، ارائه می گردد. ابتدا در تحلیل توصیفی تک متغیره به ارائه نتایج توصیفی متغیرهای زمینه ای همچون جنسیت، سن، میزان تحصیلات ، سطح پست سازمانی و سابقه کار پرداخته شده است. در این زمینه برای شفافیت داده ها از جداول آمارهای توصیفی همچون فراوانی و درصد فراوانی وهمچنین از نمودارها استفاده شده است.
۴-۲-۱- توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده
در این بخش از یافته های تحقیق، نتایج توصیفی تحقیق و توصیف متغیرهای زمینه ای همچون جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سطح پست سازمانی و سابقه کار پاسخگویان مطرح شده است. به طور کلی آمار توصیفی جمعبندی و خلاصه کردن داده ها، برای بهتر نشان دادن آنها به خوانندگان می باشد. دواس بیان می کند که آمار توصیفی، که الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخیص می کند (دواس،۱۳۷۶: ۱۲۷).
جداول از مهمترین ابزار، برای سنجش و اندازه گیری داده های یک تحقیق انسانی-اجتماعی به شمار ‌می‌آیند. هدف نهایی جداول، کمی و سنجش پذیر ساختن واقعیت مورد مطالعه تا سرحد امکان و ارائه تصویر دقیقی از آن است.
۴-۲-۱-۱- جنسیت
جدول ۴-۱ نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت می باشد. همان گونه که در جدو
ل ۴-۱ مشاهده می شود، اکثریت نمونه‌های تحقیق (۱۰۰ نفر) یعنی ۷/۶۶% درصد «مرد» و (۵۰ نفر) یعنی ۳/۳۳% درصد «زن» می‌باشند. این فراوانی در نمودار ۴-۱ نشان داده شده است.
جدول(۴-۱): آماره های توصیفی مربوط به متغیر جنسیت
جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر
مرد
۱۰۰
۶۶٫۷ %
۶۶٫۷%
زن
۵۰
۳۳٫۳%
۱۰۰%
کل معتبر
۱۵۰
پاسخ داده نشده
۰
حجم کل نمونه
۱۵۰
۱۰۰ %
نمودار ۴-۱: نمودار میله ای فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۲- نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

۴-۲-۱-۲- سن
جدول ۴-۲ نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن می باشد .همان گونه که در جدول ۴-۲ مشاهده می شود، اکثریت نمونه‌های تحقیق (۵۵ نفر) یعنی ۹/۳۶% درصد بین ۳۱ تا ۴۰ و (۱ نفر) یعنی ۰٫۷% درصد زیر ۲۰ سال می‌باشند. این فراوانی در نمودار ۴-۳ نشان داده شده است.
جدول(۴-۲): آماره های توصیفی مربوط به متغیر سن
سن پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر
تا ۲۰ سال
۱
۰٫۷%
۰٫۷%
بین ۲۱ تا۳۰ سال
۳۲
۲۱٫۵%
۲۲٫۱%
بین۳۱ تا۴۰ سال
۵۵
۳۶٫۹%
۵۹٫۱%
بین ۴۱ تا۵۰ سال
۴۶
۳۰٫۹%
۸۹٫۹%
بالاتر از ۵۰ سال
۱۵
۱۰٫۱%
۱۰۰%
کل معتبر
۱۴۹
پاسخ داده نشده

 
 
1
حجم کل نمونه
۱۵۰
۱۰۰%
نمودار ۴-۳- نمودار میله ای فراوانی سن پاسخ دهندگان
.
نمودار ۴-۴- نمودار دایره ای درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان
۴-۲-۱-۳- تحصیلات
جدول ۴-۳ نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیلات می باشد .همان گونه که در جدول ۴-۳ مشاهده می شود، اکثریت نمونه‌های تحقیق (۴۲ نفر) یعنی ۲/۲۸% درصد لیسانس و (۱۲ نفر) یعنی ۸٫۱% درصد دارای مدرک دکتری می‌باشند. این فراوانی در نمودار ۴-۵ نشان داده شده است.
جدول(۴-۳): آماره های توصیفی مربوط به متغیر تحصیلات
تحصیلات پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر
دیپلم
۳۵
۲۳٫۵%
۲۳٫۵%
فوق دیپلم
۳۴
۲۲٫۸%
۴۶٫۳%
لیسانس
۴۲
۲۸٫۲%
۷۴٫۵%
فوق لیسانس
۲۶
۱۷٫۴%
۹۱٫۹%
دکتری
۱۲
۸٫۱%
۱۰۰%
کل معتبر
۱۴۹
پاسخ داده نشده
۱
حجم کل نمونه
۱۵۰
۱۰۰%
نمودار ۴-۵: نمودار میله ای فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۶: نمودار دایره ای درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان

۴-۲-۱-۴- سابقه کار
جدول ۴-۴ نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کار می باشد .همان گونه که در جدول ۴-۴ مشاهده می شود، اکثریت نمونه‌های تحقیق (۶۱ نفر) یعنی ۸/۴۱% درصدبین۱۱ تا ۲۰سال و (۱۱ نفر) یعنی ۷٫۵% درصد دارای سابقه بالاتراز۳۰ سال می‌باشند. این فراوانی در نمودار ۴-۷ نشان داده شده است.
جدول(۴-۴): آماره های توصیفی مربوط به متغیر سابقه کار
سابقه کار پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر
تا ۵ سال
۲۹
۱۹٫۹%
۱۹٫۹%
بین۶ تا ۱۰سال
۲۰
۱۳٫۷%
۳۳٫۶%
-بین۱۱تا۲۰سال
۶۱
۴۱٫۸%
۷۵٫۳%
بین۲۱تا ۳۰سال
۲۵
۱۷٫۱%
۹۲٫۵%
بالاتراز۳۰ سال
۱۱
۷٫۵%
۱۰۰%
کل معتبر
۱۴۶
پاسخ داده نشده
۴
حجم کل نمونه
۱۵۰
۱۰۰%
نمودار ۴-۷: نمودار میله ای فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۸: نمودار دایره ای درصد فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان

۴-۲-۱-۵- وضعیت تأهل
جدول ۴-۵ نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل می باشد .همان گونه که در جدول ۴-۵ مشاهده می شود،تعداد افراد متاهل ۱۰۵نفر و تعداد افراد مجرد ۴۴ نفر می باشند. این فراوانی در نمودار ۴-۹ نشان داده شده است.
جدول(۴-۵): آماره های توصیفی مربوط به متغیر وضعیت تاهل
وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر
متاهل
۱۰۵
۷۰٫۵%
۷۰٫۵%
مجرد
۴۴
۲۹٫۵%

۱۰۰%
کل معتبر
۱۴۹
پاسخ داده نشده
۱
حجم کل نمونه
۱۵۰
۱۰۰%
نمودار ۴-۹: نمودار میله ای فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

نمودار ۴-۱۰: نمودار دایره ای درصد فراوانی وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان
۴-۳- آمار استنباطی
۴-۳-۱ بررسی میانگین پاسخ ها به هر سوال :
سوال ۱ : مطابقت حقوق دریافتی با انتظارات.
از ستون درصد فراوانی نسبی سوال ۱ می‌توان نتیجه گرفت که ۴۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مطابقت حقوق دریافتی با انتظارات در حد متوسط بود. همچنین ۱۶٫۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مطابقت حقوق دریافتی با انتظارات در حد زیاد بود. همچنین ۳٫۳ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مطابقت حقوق دریافتی با انتظارات درحد خیلی زیاد بود. همچنین ۱۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مطابقت حقوق دریافتی با انتظارات در حد کم بود. همچنین ۲۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مطابقت حقوق دریافتی با انتظارات در حد بسیارکم بود.
میانگین پاسخ‌ها به سوال ۱ برابر ۷۵/۲ است. پس به نظر پاسخ دهندگان حقوق دریافتی کارمندان با انتظارات آنها مطابقت ندارد.
جدول ۴-۶ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال ۱ پرسشنامه
سوال ۱
مطابقت حقوق دریافتی با انتظارات
پاسخ ها
درصد فراوانی نسبی
فراوانی
۱۲
۲۴
۴۴

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *