پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق با موضوع پیشگیری اجتماعی

جرم ( پیشگیری غیر کیفری از بزهکاری) پیشگیری کیفری نیز وجود دارد. اما این پیشگیری کیفری از شمول پیشگیری مورد نظر جرم شناسی خارج است چرا که با اینکه ارعاب ناشی مجازات بی تردید جنبه پیشگیرانه دارد لیکن این امر مد نظر ما نمی باشد. بلکه آن پیشگیری مد نظر ما است که خارج از دستگاه قضائی و پلیس قضائی به اجرا در می آید. به عنوان نتیجه گیری کیفر و رسالت های آن بازپروری مجرم، کیفر زدایی ،اصلاح بزهکاری و جایگزینی های مجازات اساسی آزادی از آنجا که همگی در چارچوب نظام قضائی اعمال می شوند. از شمول مفهوم مضیق خارج می باشند و در چهار چوب مفهوم موسع قرار می گیرند.بحث ما مفهوم مضیق پیشگیری است.پیشگیری یک معنای لغوی و یک معنای علمی و اصطلاحی دارد: معنی لغوی آن دو چیز است: ۱٫جلوی وقوع چیزی را گرفتن۲٫ هشدار در مورد وقوع چیزی.
در معنای اول یعنی به استقبال چیزی رفتن ممکن است جرم شناسی پیشگیرانه همراه با روش های مختلفی بکار گرفته شود. در این صورت هشدار نسبت به وقوع جرم میتواند به عنوان یک فن پیشگیرانه بکار آید . مثلا هشدار به مردم در حفاظت از اتومبیل ها ، از این رو هشدار یک نوع تدبیر فنی است که در بسیاری از موارد پیشگیری می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اما آنچه که در اینجا مد نظر ما است، معنای اول آن است از نظر علمی و اصطلاحی مفهوم پیشگیری به مفاهیم مختلفی تعلق دارد، یعنی ترکیبی از تئوری و تجربی است در ابتدا پیشگیری به صورت نظری مطرح می شد. فری پیشنهاد هایی در زمینه دفاع اجتماعی در مقابل بزهکاری کرد در واقع طرح تغییر جامعه است را پیشنهاد می کند، یعنی عرف و عادت باید دگرگون شود پاره ای از این نظریات کم و بیش به اجرا گذاشته و تجربه می شوند به دنبال این تجربه ،ارزیابی این تجربیات مطرح می شود ،به دنبال ارزیابی این تجربیات امکان اصلاح و جرح و تعدیل نظریه قبل فراهم می شود و به این ترتیب مفهوم پیشگیری یک مفهوم منطقی و علمی است .
۱-۱۹- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه ( خصایص تدابیر پیشگیرانه)
بند۱٫ تدبیر یا اقدامی پیشگیری از بزهکاری است که هدف انحصاری آن تضمین جلوگیری از وقوع جرم باشد یعنی این اقدامات بر عوامل یا فرآیند هایی که منجر به وقوع جرم میشوند، تاثیر قاطعی بگذارد.
بند ۲٫تدابیر باید خطاب به جمعی از مردم باشد، بنابراین اقداماتی پیشگیرانه مصوب می شوند که جمعی باشند ،اقدامات فوری مورد بحث ما نمی باشند .اقدامات فوری در بحث اصلاح و درمان و جرم شناسی بایست مورد توجه قرارمی گیرد۱٫( تیموری ۱۳۸۷ ،۲۶)
بند۳٫لازم است قبل از ارتکاب جرم یعنی قبل از اینکه حالتی تبدیل به جرم شود، اعمال گردد.
بند ۴٫خصیصه چهارماین اقدامات آن است که چون قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند، فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور می باشند .

۱-۲۰- تعریف پیشگیری از جرم ومحدوده آن
«باتوجه به معیارهای گفته شده می توان پیشگیری را تعریف نمود .مجموعه اقدامات سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لا اقل جزئی از ان اقدامات محدود کرن امکان وقوع جرم مجموعه ای از جرایم می باشد. »
این تعریف دارای چند رکن می باشد:
۱٫مجموعه اقدامات به استثناءاقدامات کیفری
۲٫هدف مطلق ونسبی پیشگیرانه جرایم
۳٫مجموعه ای از جرایم
۱-۲۱- انواع پیشگیری
ارائه تعریف از پیشگیری این امکان را به ما می دهد انواع اقداماتی را که برای پیشگیری از جرم لازم است را طبقه بندی کنیم چرا که ماهیت این اقدامات یکسان نیست.بنابراین در چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه با عنایت به معیارهای مختلف پیشگیری را به شش دسته تقسیم کرده اند.این تصمیمات گاه بخاطر برداشت مضیق وگا ه برداشت موسع از پیشگیری است که بعضا با یکدیگر تداخل دارند.
بند اول: طبقه بندی اول پیشگیری بر اساس سن
قدیمی ترین و شاید مهم ترین پیشگیری بر اساس سن می باشد. البته اینکه علت این تفکیک به خاطر اهمیتی است که سن مطالعات جرم شناسی دارد سن که یک متغییر ذاتی است که در جرم شناسی به دوره های مختلف تقسیم می شود و تبعات آن مشخص گردیده است از آنجا که اطفال از لحاظ شخصیتی در حال شکل گیری بوده و استعداد جامعه پذیری دارند برای جلوگیری از بروز رفتارهای منحرفانه در آنها لازم است اقدامات خاص صورت بگیرد حال با اینکه سازمان ملل متحد نیز در مجمع عمومی سال ۱۹۹۰ قطعنامه ای تحت عنوان اصول راهبردی ناظر بر پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان تصویب کرد این قطعنامه قواعد ریاض مشهور است۱٫( عباچی ۱۳۷۹ ،۳۸) قواعد کپن مربوط به آن اطفال است
مساله پیشگیری از جرایم اطفال با توجه به طبیعت خاص آنها مشمول اقدامات خاص می باشد کنواسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ آن را به تصویب رساند. طفل به کسی گفته میشود که کمتر از ۱۸ سال سن دشته باشد، در همان کنواسیون ذکر شده است، مگر اینکه این سن بر اساس شرایط مقرر توسط دولت ها به طور دیگری تعیین شده باشد.مجلس یک حق از او برای خود قائل شد. با این مضمون که این کنواسیون مادامی که مخالف موازین شرعی نباشد، قابل اجرا است. در قانون آ. د.ک مهر ۱۳۷۸ در فصل مربوط به جرایم اطفال قانون گذار قدمی برداشته است،که افراد زیر ۱۸ سال را مشمول دادرسی خاص قرار داده است،هرچند بلوغ همان بلوغ شرعی است. لیکن افراد زیر ۱۸ سال طبق آ. د. ک در دادگاه های عمومی خاص محاکمه می شوند. در عمل شعبی که به جرایم اطفال اختصاص داده شده این افراد را مشمول اقداماتی قرار می دهند که افراد زیر سن بلوغ را به آن اقدامات می گمارند۲٫( رایجیان اصلی ۱۳۸۱ ،۲۵۰)
بند دوم: طبقه بندی دوم : پیشگیری عام و خاص
منظور از پیشگیری عام یک سلسله اقدامات است که علیه عوامل جرم زا بکار می رود .پیشگیری خاص شامل یک سلسله عوامل برای یک جرم خاص است.
بند سوم: طبقه بندی سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
پیشگیری انفعالی در واقع نوعی هشدار و اخطار به جامعه برای جلوگیری از قربانی شدن و بزه دیدگی است .هشدار به جامعه برای مصون سازی خود در قبال جرم ، یک فن و روش در جلوگیری از جرم است. بنابراین اخطار در مورد جرم همراه با اقدامات عملی نیست.یعنی از وقوع جرم جلوگیری نمی شود، فقط همین هشدار کفایت می کند. در پیشگیری افعالی جهت جلوگیری از وقوع جرم عملا اقدامات مثبتی انجام می شود.
در سال ۱۹۶۳ در یکی از اجلاس پلیس بین المللی این طبقه بندی مطرح شد. تفاوت دیگری که بین این دو طبقه بندی وجود دارد این است که در پیشگیری از انفعالی به دادن هشدار کفایت می کنند و این هشدار ناظر است به کسانی که بالقوه استعداد قربانی شدن را دارند و در واقع یک نوع اطلاع رسانی به بزه دیدگان جرم است وشاید بتوان گفت این نوع پیشگیری یک نوع پیشگیری از قربانی شدن جرم استدر حالی که پیشگیری فعال اقدامات جامعه عمل می گردد.
بند چهارم: پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی ( طبقه چهارم)
بر اساس الگوی معمول در پزشکی که به سطوح سه گانه پزشکی نیز معروف است.
پیشگیری شامل پیشگیری اولیه ثانویه و سوم است.
بند الف: پیشگیری اولیه: شامل اقداماتی می شود که جهت گیری آن برهم زدن اوضاع و احوال جرم در محیط فیزیکی و اجتماعی است.
بند ب: پیشگیری ثانویه یا ( سطح دوم): عبارت است از مداخله در حالت های خطرناک مداخله در حالت هایی که د ر آستانه وقوع جرم قرار دارد . غایت این پیشگیری تشخیص محل و وضعیتی است که در فراهم کردن زمینه جرم نقش دارد. این پیشگیری که در آستانه ارتکاب جرم است، مربوط به حالتی است که جرم در شرف وقوع است.

بند ج: پیشگیری سطح سوم: تدابیری است که برای مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناک اعمال می شوند، یعنی زمانی که جرم محقق شده حالت خطرناک به حالت مجرمیت تبدیل شده است .فلذا اقداماتی در مقابل جلوگیری از استمرار حالت مجرمیت به منظور خنثی کردن آثار آن بکار گرفته می شود .
پیشگیری سطح اول و دوم در جرم شناسی پیشگیرانه مطرح می شود، در حالی که پیشگیری سطح سوم مربوط به جرم شناسی بالینی است. این نوع پیشگیری ها در سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گرفته و در این سازمان مراکزی به نام مراکز مداخله قبل از بحران و مراکز مداخله بعد از بحران ، بعبارت دیگر در این سطوح سه گانه به نحوی کار میشود.
درقالب سطوح سه گانه ما انواع دیگر پیشگیری را نیز می بینیم-یعنی پیشگیری اولیه و ثانویه نوعی پیشگیری اجتماعی از جرم است.اصلاح نهادهای اجتماعی ،ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی ،بهبود شرایط زندگی وزیستی افراد،همه در آنچه که بعدا نام آن را پیشگیری اجتماعی خواهیم گذاشت مورد توجه واقع میشود. پیشگیری سطح سوم،یعنی جلوگیری از تکرار جرم،که به پیشگیری از تکرارجرم بزرگسالان وکودکان تقسیم میشود.
بند پنجم: پیشگیری اجتماعی وپیشگیری وضعی(طبقه پنجم)
رایج ترین پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی ووضعی از جرم است.از نظر جرم شناسی،پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است .یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم ،مستلزم این واقعیت است که عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند. عوامل اجتماعی باید این جرم را خنثی کند .عوامل محیط اجتماعی عمومی وشخصی،محیط اجتماعی عمومی مانند محیط های اقتصادی،سیاسی که نسبت به همه مشترک است محیطاجتماعی شخصی مانند محله،خانواده و……در پیشگیری وضعی که مبنای نظری آن در جرمشناسی،وضعیت ماقبل بز هکاری است ،با فرایند گذر از اندیشه به عمل مواجه هستیم ودر صددتغییر وضعیت مشرف بر جرم هستیم .تا معادله جرم به ضرر مجرم شود.به عبارت دیگر ،هدف اتخاذ اقداماتی است که فرایند گذار از اندیشه به عمل را قطع کند .پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرم زاست که به دو گونه عمل میشود:اول شناسایی عوامل جرم زا دوم سازماندهی اقداماتی که هدفشان کاتالیزه کردن و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثی کردن و کنار گذاشتن آن ها می باشد. در پیشگیری وضعی اندیشه اساسی این است که گذار به عمل مجرمانهنه فقط به انگیزه های مجرم بستگی دارد ،بلکه به خصوصیات وضعی،شرایط موضعی-شرایط موجود در اوضاع واحوال قبل از جرم نیز بستگی دارد .هدف چیره شدن به اوضاع قبل از جرم است که فرد را در آستانه جرمی قرار داده است۱٫(نجفی ابرندآبادی ۱۳۸۸،۲۰) به عبارت دیگر به هم زدن وضعیت ما قبل بزهکاری انجام تدابیری در آن وضیعت این اقدامات عبارتند از:
الف:تقلیل وضعیت های ما قبل جرم
ب:اعمال اقداماتی که منجر به بالا رفتن هزینه کیفری جرم برای مجرم شود، یعنی مجرم از جرم خود سود نبرد.
در پیشگیری وضعی دو جهت گیری وجود دارد: ۱٫مداخله در وضعیت ما قبل جرم ۲٫ایمن سازی اهداف جرم یعنی اقداماتی که از بزه دیدگی افرادجلوگیری می کند در پیشگیری وضعی از بزه دیده شناسی صحبت میشود وبزه دیده در شق دوم این پیشگیری خود عامل جرم زاست ویک فرد مظلوم و بی گناه نیست.
بند ششم(طبقه بندی ششم):پیشگیری دفاعی یا پیشگیری رهایی بخش
پیشگیری دفاعی یعنی پیشگیری از جرم از طریق ایجاد رعب وعبرت وطرد مجرم.پیشگیری رهایی بخش اقداماتی است که در جهت جذب و ادغام مجرم صورت می گیرد،مجرم از تبعات جرم آزاد میشود وبه این ترتیب فرد از دنیای جرم آزاد می شود.
۱-۲۲- فایده پیشگیری
در خصوص فایده توسل به پیشگیری دو دیدگاه مطرح شده است، یکی اعتقاد دارد سرکوبی نه تنها فایده وکارآیی نداشته بلکه ضرر هم داشته است. در خصوص عدم کار آیی مجازات گفته شده است که برای مجازات ها ،کارکرد ها یا کارآیی های خاصی را پیش بینی کرده اند و آن جنبه تعلیمی مجازات است.مجازات عبرت آموز ،ارعاب انگیز،ندامت آور وخنثی کننده است.لذا جنبه آموزشی دارد ومفید است به این کار کردهای سود مند کارکرد دیگری را نیزاضافه می کنند وآن عبارت است از کارکرد اخلاقی مجازات امروزه مطالعات نشان می دهدکه در عمل و تجربه این کارکرد ها محقق نشده است. لذا علی رغم شداد وغلاظ مجازات ها وقطعیت آن ها میزان بز هکاری کاهش نیافته وبیلان مجازات منفی است .تنها نقطه مثبت مجازات این است که افراد مجرم را گاه برای همیشه وگاه برای مدتی از جامعه منفک میکند. وبه صورت مکای یا زمانی آنها را خنثی میکند بدین ترتیب کارآیی مجازات فقط از نظر سزادهی قابل قبول است.کارنامه مجازات از نظر اخلاقی مفید است ولی از جهت سود دهی برای جامعه منفی است ،لیکن در کنار این کارکردها ،کارکرد دیگری نیز در نظر گرفته شده و آن عبارت است از باز پروری مجرمین از طریق اعمال مجازات مطالعات نشان میدهد که مجازات ها حتی در اشکال نوین خود نه فقط کار کرد های مورد نظر را نکرده اند –بلکه برای مجرم ومتهم مفسد هم بوده اند بدین معنا که در مجازات ها با سرکوبی ،به جرم ومجرم شدن دامن میزنند. این مسئله که مجازات برا جامعه مضر است، به تولد جرم شناسان واکنش اجتماعی بر نمی گردد،بلکه قبل از تولد این جرم شناسی ها روان پزشکان جنائی نشان داده بودند،که غریزه مرگ که درست مخالف غریزه حیات است عده ای را جذب مرگ می کندتا با کیفر مرگ مواجه شوند.
علاوه بر این دیدگاه در روان شناسی جنائی ،صاحب نظرانی مانند گراماتیکا سر کوبی را مضر به حال جامعه میدانند وی معتقد است دستگاه عدالت کیفری از مجازات به عنوان حربه ای علیه مخالفین نظم جامعه استفاده می کند.لذا بایدمجازات را کنار گذاشت. وبه جای آناقدامات دفاع اجتماعی را مطرح کرد.اقداماتی که ضمن حمایت از جامعه،از مجرمین هم حمایت می کند .دفاع اجتماعی در دید گاه گراماتیکا با دفاع اجتماعی در مکتب تحققی فرق می کند. از نظرگراماتیکا مجازات را باید حذف کرد وبه جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود، چون مضر به حال جامعه است.۱(جلوه ۱۳۵۱،۸۹)
مکاتبی در سی سال اخیر به وجود آمده اند که مکاتب واکنش اجتماعی نام گرفته اند ،این مکاتب آشکار معتقدند که اگر جرم عملی بد است،کیفر و سرکوبی نیز عملی بد تر است، زیرا بز هکار را لکه دار می کند،او را در شخصیت خود بی ثبات می کند وفرهنگ چگونه زیستن در دنیای بزهکاری را یاد می دهد.لذا مجازات نه تنها کارآیی ندارد، بلکه برای جامعه مضر نیز است.اما در خصوص درستی یا نادرستی این دید گاه ها باید قائل به تفکیک شد.کیفر زندان به شکل معمول در جهان جرم زاست .در تمامی جهان پدیده تورم جمعیت کیفری سبب می شود که اجرای مفید بر نامه های باز پروری و اصلاح مجرمین عملا عقیم بماند.از سوی دیگر کمبود بودجه وعدم اختصاص نیروی انسانی کار آمد وامکانات پولی وساختمانی برای نگه داری مجرمین سبب شده است که زندان ها به پارکینگ دائمی انسان ها مبدل شوند.لذا تردیدی نیست که مجازات زندان در کشور هایی که دچار تورم کیفری هستند ،یک خرده فرهنگ مجرمانه به وجود می آورد که با تر خیص اعضای آن از زندان این خرده فرهنگ در جامعه منتشر میشود.۲(-۱۳۸۱،۴۸)اما اینکه کل نظام کیفری را مضر بدانیم ،اغراق است چرا که در هر حال عدالت کیفری و مجازات ضروری است. معذلک اگر بتوانیم بپذیریم که تورم جمعیت کیفری وتراکم کار دادگاهای کیفری لااقل بخشی از آنها مرتبط به این است که جامعه اقدامات پیشگیرانه را اجرا نکرده است و در نتیجه پلیس و دستگاه قضایی در دنیای بزهکاران غرق شده است ،می توانیم بگوئیم که پیشگیری لازم است،یا اینکه پیشگیری را با توجه به امکانات فعلی عملی است یا خیر؟
۱-۲۳- مصادیق جرایم اداری
فساد اداری مصادیق مظاهر بسیاری می باشند که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف با وجود شباهت های بسیار از حیث گستره دارای تفاوت هایی با یکدیگر باشند همچنان که در برخی نظام ها این مصادیق در یک ماده یا مجموعه گردآوری شده اند، مانند قانون مجازات فرانسه و در برخی دیگر مانند ایران پراکنده می باشند برخی از رایج ترین مصادیق جرایم اداری عبارتند از: کلاهبرداری ، تصرف غیر قانونی ، ارتشاء ، اختلاس، اخذ پور سانت، رانت جویی،جعل.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۲۳-۱ تعریف جرم کلاهبرداری
در

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *