پایان نامه مدیریت

دانلود تحقیق با موضوع رفتار شهروندی

پژوهش عبارتند از: عدالت رویهای، عدالت توزیعی و عدالت مراودهای این متغیرها با تاثیر بر تعهد شغلی مشخص میکنند که آیا شغل برای فرد مهم است یا نه .جامعه آماری این پژوهش شامل ۲۹۸ پاسخ دهنده در ۴۷ تیم پروژه است . نتایج نشان که داد انواع مختلف عدالت اثرات متفاوتی بر تعهد شغلی دارند به طوری که عدالت توزیعی و مراودهای نسبت به عدالت رویهای موثرترند. همچنین تعهد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی بین برداشت از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی عمل میکنند. در جدول شماره۲-۴ خلاصه تحقیقات خارجی آورده شده است.

جدول شماره۲-۵ :خلاصه تحقیقات خارجی
ردیف محقق/ محققان سال نتیجه/ نتایج
۱ بورک و میکلسن ۲۰۰۴ سطوح بالای زوال شخصیت باعث استفاده از قدرت میشود و احساس کمال موجب استفاده از مهارتها در حل مسائل میشود.
۲ ایلماز و تسدن ۲۰۰۸ معلمان برداشتی مثبت در مورد رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی داشتند. برداشت از رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، زمینه مطالعه و ارشدیت تغییر نمیکند، در حالی که ادراک عدالت سازمانی با توجه به ارشدیت متفاوت است ، اما جنس و رشته تحصیلی تغییر نمیکند. همچنین رابطه مثبت و متوسط بین شهروندی سازمانی معلمان و ادراک عدالت سازمانی وجود دارد.
۳ نادیری و تنووا ۲۰۱۰ عدالت توزیعی پیش بینی کننده قویتری نسبت به عدالت رویهای است. یافتهها نشان میدهد که انصاف از نتایج شخصی که کارمندان دریافت میکنند ممکن است نسبت به انصاف درک شده از روش یک شرکت تاثیر بیشتری بر مقاصد گردش مالی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد. همچنین عدالت سازمانی یک عامل کلیدی است که اثر قوی هم بر رفتار شهروندی سازمانی و هم بر رضایت شغلی دارد.
۴ آلارکن ۲۰۱۱ تقاضاهای زیاد،منابع کمتر و نگرشهای سازگار سازمانی کمتر با فرسودگی همبستهاند.
۵ یینگ ون ۲۰۱۱ مولفه ارزشهای کاری عامل مهمی در ارتقا رفتار شهروندی سازمانی است. علاوه بر این فرسودگی میتواند تعاملات پیش بین بین رفتار شهروندی سازمانی و ارزشهای کاری را کاهش دهد.
۶ ارکوتلو ۲۰۱۱ رابطه قوی بین عدالت مراودهای و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان هایی که مورد توجه مردم هستند، وجود دارد. و رابطه ضعیفی بین عدالت توزیعی و رویهای و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان هایی که رویکرد تیمی دارند، وجود دارد. فرهنگ سازمانی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند.
۷ اسپنس لاسچینگر وگرو ۲۰۱۲ افزایش سرمایه روان شناسی رابطه مثبتی با درک شغل مناسب پرستاران دارد، و این سرمایه روان شناسی با خستگی عاطفی و نمایش قلدری رابطه منفی دارد. و در نهایت بر سلامت جسمی و روانی پرستاران موثر است.
۸ وسس و نانکرویس ۲۰۱۲ عواملی مانند به چالش کشیدن رفتار(بین فردی) حجم کار (فردی)، پشتیبانی از سرپرست (فردی)، تعارض بین کار و خانه(فردی) ، بازخورد کار (فردی)، ابهام نقش (سازمانی)، وضعیت شغلی پایین (سازمانی)، تعارض نقش (سازمانی)، جنس (دموگرافیک) و ساعات کار (دموگرافیک) ابعاد فرسودگی شغلی را نتیجه میدهند.
۹ چو،چو،جیانگ و کلین ۲۰۱۳ انواع مختلف عدالت اثرات متفاوتی بر تعهد شغلی دارند به طوری که عدالت توزیعی و مراودهای نسبت به عدالت رویهای موثرترند. همچنین تعهد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی بین برداشت از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی عمل میکنند.

۲-۳) چارچوب نظری تحقیق

با بررسی مبانی نظری و وجود مدلهای گوناگون برای متغیرهای تحقیق،تصمیم گرفته شد که در این تحقیق جهت بررسی رفتار شهروندی سازمانی،عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی به ترتیب از مدلهای پودساکف با هفت بعد (رفتار کمکی، اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی، فضیلت شهروندی، جوانمردی، ابتکار فردی وخود بهبودی)،نیهوف و مورمن با سه بعد(عدالت توزیعی،عدالت رویه ای و عدالت مراودهای) و مزلاچ(۱۹۸۲) با سه بعد (خستگی عاطفی، نگرش منفی و عدم کارایی فردی) استفاده شود.

۲-۴)مدل مفهومی تحقیق

با توجه به چارچوب نظری و موضوع تحقیق، مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل۲-۹ است.همانطور که در شکل۲-۹ مشاهده میشود مطالعه حاضر درصدد بررسی تأثیر متغیرهای فرسودگی شغلی وعدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین بررسی تأثیر متغیر عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر مداخلهگر است.

شکل۲-۹: مدل مفهومی تحقیق

با توجه به تحقیقات انجام شده و مدل مفهومی تحقیق فرضیه های تحقیق به صورت زیر میباشد.

۲-۵) فرضیه های تحقیق

۲-۵-۱) بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۲-۵-۲) بین فرسودگی شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۲-۵-۳)بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 
 

۲-۶) تعریف عملیاتی متغیرها

۲-۶-۱) رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی با مشخصه های رفتار کمکی،اطاعت سازمانی،وفاداری سازمانی،فضیلت شهروندی،جوانمردی،ابتکار فردی و خود بهبودی بر اساس مقیاس طراحی شده توسط پودساکف(۲۰۰۰) میباشد(ازگی،۱۲۳-۱۲۱) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند. در ادامه مشخصه های این متغیر به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد.
رفتار کمکی: داوطلبانه کمک کردن به دیگران و جلوگیری از وقوع مشکلات
تعهد سازمانی: اطاعت از تمامی مقررات و دستورالعملهای سازمان حتی در شرایط عدم نظارت خارجی .
وفاداری سازمانی: حمایت و دفاع از اهداف سازمانی با پیروی از موازین سازمان .
فضیلت شهروندی: تعهّد کارکنان به سازمان و مشارکت در فعالیتهای آن به مانند جزئی از یک کل .
جوانمردی: شکیبایی در برابر موقعیتهای نامطلوب و نامساعد.
ابتکار فردی: رفتارهایی خلاقانه ، داوطلبانه و طراحی نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی
خود بهبودی: رفتارهای داوطلبانه کارکنان در جهت بهبود دانش ، مهارتها و تواناییها.

۲-۶-۲) عدالت سازمانی
عدالت سازمانی با مشخصه های عدالت مراودهای،عدالت توزیعی و عدالت رویهای بر اساس مقیاس طراحی شده توسط نیهوف و مورمن(۱۹۹۶) میباشد(ازگی،۱۳۱-۱۲۸) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند. در ادامه مشخصه های این متغیر به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد.
عدالت توزیعی: عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت میکنند.
عدالت مراودهای: روشی که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود.
عدالت رویهای : عادلانه بودن رویه ها و دستورالعملهای رسمی سازمان

۲-۶-۳) فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی با مشخصه های خستگی عاطفی،نگرش منفی و کاهش عملکرد فردی بر اساس مقیاس طراحی شده توسط مزلاچ(۱۹۹۶) میباشد(اسچونک ،۲۰۱۲: ۹۸و۹۹) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند.
خستگی عاطفی: احساس خستگی و تحلیل منابع هیجانی فرد در اثر کار با افراد است.
نگرش منفی: واکنشهای منفی و عیب جویانه به سایر افراد در محیط کار.
کاهش عملکرد فردی: کاهش احساس شایستگی، کاهش احساس کارآمدی و عدم رضایت از عملکرد فردی.

خلاصه فصل

در این فصل متغیرهای تحقیق به طور کامل تعریف شدند و به مدلهای مختلفی که محققان طی سالها ارائه کردهاند،اشاره شد.سپس مطالعات انجام شده داخلی و خارجی ذکر شد و در نهایت چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ارائه شد و بر اساس این مدل مفهومی فرضیه های تحقیق تعریف شد.

فصل سوم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش شناسی تحقیق

مقدمه

تحقیق علمی مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنهاست. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشتهای شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، ۱۳۸۸: ۱۳).
در این فصل نخست به روش تحقیق ، قلمرو پژوهش ،جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونهگیری اشاره شده است، پس از آن ابزار مورد استفاده در پژوهش ، روایی و پایایی ابزار،شیوه های گردآوری اطلاعات و روش های تحلیل آماری ارائه گردیده است.

۳-۱) روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از حیث تأثیر بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و علّی است . روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج به کل سازمان است.
هدف تحقیقات کاربردی، توسعهی کاربرد دانش در یک زمینهی خاص است . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود( سرمد و همکاران،۱۳۹۰: ۷۹).

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *