جدیدترین ها

تغذیه گاو شیری

گاو

ساختمون وتأسیسات درواحدهای گاوشیری

درموقع شروع کارگاوداری باید مواردزیررابا دقت مورد توجه قرارداد :

 • مواظبت حیوانات ازتغییرات شدید آب وهوایی،این امکانات می تونه یه سایبان درمناطق گرمسیر ویا ساختمون کاملاپوشیده درمناطق سردسیرباشد.
 • خطرزخم شدن وآسیب رسیدن به حیوان به کمترین حد ممکن برسه،تنگ بودن محل ورودوخروج گاو،            لغزنده بودن کف جایگاه وعدم وجود بسترمناسب می تونه مشکلات زیادی رابرای گاو به همراه آورد.
 • امکان تغذیه مناسب رابرای تموم گاوها ایجادکنید،این جایگاه بایدطوری باشه که گاوبدون           ترس ازانسان ودیگرحیوانات خیلی راحت جیره غذایی خودرامصرف کنه.
 • دارای فضای مناسب واسه اعمال مختلفی مثل جفتگیری،تلقیح مصنوعی،زایمون وشیردوشی باشه.
 • ازهزینهای اضافی واسه مراقبت حیوان از مشکلات جوی دوری شه.
 • ساختمون هابایدطوری ساخته شن که ازحداقل نیروی کارگری بشه حداکثراستفاده رابرای      جابه جایی حیوانات ووسایل گاوداری کرد.
 • ساختمون هاضمن اقتصادی ساخته شدن بایدمقاوم نیزباشند.
 • ساختمون هابایدطوری ساخته شن که درزمان مقتضی بشه همگام باوسایل مدرن،اون هارادرگاوداری نصب کرد.
 • نور،چه به صورت طبیعی وچه به صورت مصنوعی باید طوری باشدکه گاوبتواند حداکثراستفاده راازنوردهی ببره.
 • امکان پیشرفت گاوداری وجودداشته باشه.
 • درجه گرما محیط گاوداری تحتِ کنترل باشه،درجه گرما بین ۲۵-۵درجه سانتی گراد،بهترین درجه حرارته.

قسمتای جور واجور دریک واحدگاوداری شیری

به طورکلی قسمتای جور واجور یه واحدگاوداری شیری یعنی:اصطبلا،شیردوشی،زایشگاه،انبارعلوفه وکنسانتره،سیلوها،کلینیک وبیمارستان ،دفتر،داروخونه، قرنطینه(بایددرقسمت انتهایی گاوداری ساخته شه)وخانه کارگری.

شکل های جور واجور طویلها

 1. طویلهای معمولی یااصطبل بسته (stall barn)

این نوع طویلها، ازچهارطرف بسته بوده ودام درآن به صورت بسته پرورش داده می شه. دراین نوع طویلها، درداخل طویله واسه هررأس گاویک جایگاه درنظرمی گیرندکه حیوان بااستفاده ازیک زنجیر بسته می شه وعرض هرقسمت ۲۰/۱متروطول اون ۷۰/۱متروارتفاع نرده ها ۲۰/۱مترمی باشه. دربعضی موارداین نوع طویلها رادوطبقه می سازندوازطبقه بالابه عنوان انبارعلوفه ویاذخایردیگر               استفاده می کنن. نگهداری علوفه درطبقه دوم به گرم بودن طبقه پایین کمک می کنه. دراین سیستم به منظورراحتی گاوها،اون هارابه صورت کپل به کپل(tail-to-tail) بسته ودروسط، یه راهروبرایرفت وآمدکارگردرنظرمی گیرند، به منظوراین که ادرارومدفوع درداخل اصطبل جمع نشه، دروسط این راهرو،جویایی واسه انتقال فضولات درنظرمی گیرند.

امتیازات

 • امکان توجه بیشتربه تک تک گاوها زیاداست.
 • امکان کارکردن وزیرنظرگرفتن گاوهاآسانه.
 • نتیجه کاراصلاحی درگله خیلی راحت نمایان می شه.

مشکلات

 • زمان بیشتری واسه بازوبسته کردن گاوهاموردنیازاست.
 • تمیزنگه داشتن محیط مشکله.
 • هزینه بیشتری موردنیازاست.
 • نیروی کاربیشتری واسه غذادادن موردنیازاست.
 • درموقع شیردوشی بایدزیادخم شد.
 • مشکل رطوبت درکف زیاداست.

 1. طویلهای بسته آزاد free stal barn

این نوع طویلها،مثل طویلهای بسته س،فقط حیوان بازنجیربسته نمی شودوآزادنه هروقت خواست ازجایگاه تکی خارج می شودوهروقت خواست برمیگرده. سیستم دارای غذاخوری ومحل استراحته وجایگاها درمحل استراحت قراردارند.

امتیازات

 • به بسترکمتری نیازدارد.
 • درمقایسه باسیستم باز،گاوهاتمیزترمی باشن.
 • زخم پستون کمتراست.
 • درمقایسه باسیستم آزاد، به فضای کمتری نیازدارد.
 • به آسونی میشه از وسایل خودکار درتغذیه استفاده کرد.
 • ازشیردوشی خیلی راحت میشه استفاده کرد.
 • علایم فحلی درگاوهابه راحتی تشخیص داده می شه.

مشکلات

 • مدفوع گاومایع بوده وحملش مشکله.
 • بعضی گاوهاواردجایگاه تکی نمی شن وبایدآن هاراهدایت کرد.
 • دربعضی ازقسمت هابایدمدفوع راروزانه تمیزکرد.

 1. سیستم طویله باز (open shade)

طویله بازعبارته از: جایگاه یاساختمان مسقف ساده ای که ازسه طرف مسدودبوده وازیک طرف به محیط آزاد(بهاربند)جهت گردش واستراحت گاوهاراه داره. جایگاه مسقف بایددرمناطق سردسیرروبه جنوب ودرمناطق گرمسیرروبه شمال باشه. کف جایگاه رو میشه از هرنوع مصالحی مثل سیمان،آجروغیره ساخت. واسه خروج فاضلاب اصطبل، درقسمتای جور واجور طویله وبهاربند،دریچه های فلزی که به فاضلاب راه دارندقرارمی دهندکه ازکثیف ولجن شدن محوطه    جلوگیری می کنه. دراین سیستم آخوروآبشخورراهم دربهاربندوهم درقسمت مسقف میشه درنظرگرفت،که معمولا کنسانتره درقسمت مسقف وعلوفه وسیلو درقسمت بهاربند واسه گاو                 ریخته می شه.

نکات جایگاه گاوشیری

شاخص استرس گرمایی رامعمولا۱۰۱درنظرمی گیرند، باتوجه به این موضوع، نگرانی ازاسترس گرمایی مخصوصادرفصل تابستون همیشه وجودخواهدداشت. ازسوی دیگرافزایش رطوبت باعث تشکیل بسترفشرده وتولیدگازآمونیاک می شه. درآب وهوای گرم،غالبامشکل رطوبت مطرح نیس مگردرمواقعی که بادوباران شدیدوجودداشته باشه. دراین شرایط ممکنه دمابه۳۲درجه سانتی گرادافزایش یافته ورطوبت نسبی بالاتراز۹۰درصدباشد. پس دراین مواقع باید رد و بدل کردن وسرعت جریان هوابه حداکثررسانده شه.

رطوبت نسبی

دونستن معنی واقعی رطوبت نسبی بسیارمهمه. بخارآب حاصل ازتبخیر آب واردهوای دور و بر می شه. بخارآب قابل رویت نیس، اماهمیشه مقادیرزیادی ازآن درهوای دور و بر جابه جامی شه. نسبت بخارآب موجوددرحجم معینی ازهوابه وزن ماکزیمم بخارآبی که می تونه درهمین حجم داشته باشه رارطوبت نسبی می نامندکه به صورت درصدبیان می شه. اگرهواقادربه نگهداری نصف مقدارماکزیمم گنجایش بخارآب باشه، رطوبت نسبی اون به ۵۰درصدرسیده واگراین مقداربه۷۵درصدکاهش یابد،رطوبت نسبی ۷۵درصدخواهدبودووقتی هواازبخارآب اشباع شه(یعنی حداکثرگنجایش اون پرشود)، رطوبت نسبی به۱۰۰درصدخواهدرسید.

نکته مهمی که همیشه بایدبه یادداشت اینه که مقدارهوای اشباع شده ازبخارآب (لیتریاگالن درفوت مکعب هوا) به دمای هوابستگی داره. به خاطر همین این نسبت رارطوبت نسبی نامگذاری کردن.        هوای گرم درمقایسه باهوای سرد،مقداررطوبت بیشتری رادرخودنگه می داره. این بدون معنااست کههوای گرم ترتازمانی که به حداشباع نرسیده باشه، درمقایسه باهوای سردترقادربه جذب مقادیربیشتررطوبت حاصل ازبستروموجودزندهه. اگررطوبت نسبی بالاوهواسردباشد، گرم شدن هواباعثکاهش رطوبت نسبی می شه. به خاطر همین حتی درهوای سردزمستان هم عمل تهویه امکان پذیرمی باشدوهوای سردواردشده به داخل سالن بااستفاده ازسیستم تهویه، گرم ورطوبت نسبی اون کم شده ودرنتیجه گنجایش جذب بخارآب زیاد می شه، پس قادربه جذب رطوبت ازبستروخروج اون ازسالن خواهدبود. تجربه نشون می دهدکه به ازای هر۱۱درجه افزایش دردمای هوا، اندازه رطوبت نسبی به نصف              کاهش می یابدوبرعکس .

مثلا دریک سالن بادمای ۱۵درجه سانتی گراد، حداکثرگنجایش جذب بخارآب بوسیله هواحدود۱۶گالنه(رطوبت نسبی۱۰۰درصد). اگردمابه۲۶درجه سانتی گرادافزایش یابد،این هوامی تواندحداکثر۳۰گالن بخارآب رادرخودذخیره کنه. میشه نتیجه گرفت که افزایش دما،جذب بخارآب راافزایش می دهدواین حالت مثل تبدیل شدن یه دستمال کاغذی تک لایه به دستمال کاغذی دولایه باقدرت جذب بیشترمی باشه. دردمای۲۶درجه سانتی گراد،هواقادربه جذب رطوبت بیشتری بوده که تقریبادوبرابرمقداربخارآبیه که هوادردمای ۱۵درجه سانتی گراددرخودنگه می داره. ازسوی دیگراگردمای سالن۲۶درجه سانتی گرادبارطوبت نسبی۵۰درصد(۱۶گالن بخارآب)باشدودمابه۱۵درجه سانتی گرادکاهش یابد،رطوبت نسبی به۱۰۰درصدافزایش خواهدیافت. یعنی دردمای ۲۷ درجه سانتی گراد، میزانرطوبت نسبی۱۶گالن بخارآب،نصف مقدارحداکثرگنجایش هوارادارامی باشه، درحالی که میزانرطوبت نسبی ۱۶گالن بخارآب دردمای ۱۵درجه سانتی گراد، حداکثرظرفیت رطوبت هوارادرهمین حجم دارامی باشه.

 گاو،حیوونی خونگرم بوده ودمای بدن اون جداگونه ازدمای محیطه . پس اندازه گرما تولیدی      بدن دام برابربامیزات اتلاف گرما ازبدنه . حیوانات گرما تولیدی خودرامی توانندازدوروش محسوس ونامحسوس آزادنمایند . روش محسوس شامل هدایت ، انتقال وتشعشع می باشدوتنهازمانی        کارآیی داردکه هوای بیرون واجسام، سردترازدمای بدن دام باشن، درنتیجه باعث خروج گرما ازبدن وخنک شدن دام می شن . پس میزات اتلاف گرما ازاین روش بستگی به اندازه اختلاف              درجه گرما بدن بامحیط وسرعت باددارد .

اگردمای محیط، بیش از۲۵ درجه سانتیگرادباشد،میزات اتلاف گرما بدن دام، ازاین روش بسیار           پایینه وبیشترین اتلاف ازطریق نامحسوس یاتبخیرانجام میگیره . تبخیردردام هابیشترازسطح       دستگاه تنفس وپوست انجام می شه . پس دردماهای بالا، سرعت بادوتهویه اضافی تاثیرزیادی در       کاهش استرس گرماندارد . پس سیستم تهویه بایدبه سیستم خنک کننده آب پاش مجهزشود .

به کار گیری علوفه مرغوب و با کیفیت به عنوان ستون فقرات دامداری در تموم دنیا مطرحه. در ایران با در نظر گرفتن اقلیم منطقه و کمبود آب در بیشتر مناطق و هم اینکه نبود رعایت الگوی کشت مناسب هر ساله با کمبود علوفه به خصوص علوفه مرغوب مواجه هستیم. پروتئین پائین یونجه به همراه نبود مدیریت درست خشک کردن علوفه موقع برداشت و جمع آوری یکی از اصلی ترین منابع علوفه در ایران رو با مشکل روبرو می سازه. علاوه بر اون روی کیفیت سیلوی ذرت هم نمیشه تکیه کرد که خود حدیثیه مفصل. علاوه بر این شرایط نا مناسب کیفیتی امسال با قیمت بالای یونجه هم مواجه هستیم. این سئوال مطرحه که میشه جانشین مناسبی واسه یونجه پیدا کرد با خیر ؟

دکتر اسدی الموتی (استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان، مشاور گله های استانای تهران، اصفهان، البرز و ….)

در واقع، به صورت نظری و در تحقیقات، بله! در این مورد اما در دو سال گذشته پژوهشای عملی تری با هدف امکان تنظیم جیرهایی بدون یونجه در آمریکا صورت گرفته. محققان دانشگاه کانزاس نشون دادن که با جانشین شدن سیلوی ذرت به جای یونجه در جیره گاوهای شیری، سطح چربی شیر و تولید چربی افت نمی کنه، اما گاوها شیر کمتری تولید کرده، کمتر خوراک مصرف کرده و عوضش زیاد شدن وزن بیشتری دارن. جیرهای تنظیم شده در جدول زیر دیده می شه.

جیرهای مورد استفاده در مطالعه دانشگاه کانزاس (JDS., 2009: 3510)

سطح یونجه خشک جیره (%)

مواد (% ماده خشک)

۲۱

۱۴

۷

۰

سیلاژ ذرت

۱۹٫۴

۲۶٫۷

۳۳٫۹

۴۱

یونجه خشک

۲۰٫۲

۱۳٫۴

۶٫۶

۰

خوراک گلوتن ذرت

۳۱٫۶

۳۱٫۴

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *