تیر ۲۳, ۱۳۹۹

تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۱ تصویب شد

سلامت

 

بر این پایه، ارسال پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو یه میلیون و ۷۴۰ هزار یال، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو ۵۲۰ هزار ریال، ارسال پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی ۸۰۰ هزار ریال تعیین شده.

هم اینکه واسه ارسال پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاه های جور واجور مواد اولیه و بسته بندی دارویی ۵۶۰ هزار ریال، ارسال پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد اولیه بسته بندی ظروف ۵۶۰ هزار ریال، ارسال پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندی و ظروف ۵۶۰ هزار ریال تعیین کرده.

بر این پایه، واسه ارسال پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و کارخانه لوازم و ملزومات دکتر، دندونپزشکی و آزمایشگاهی پنج میلیون و ۶۶۰ هزار ریال ، ارسال پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یه میلیون و ۸۸۰ هزار ریال در نظر گرفته شده.

هم اینکه تعرفه آزمایش (بررسی فنی) لوازم، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندونپزشکی هم ۴۰۰ هزار ریاله.

براساس این مصوبه، ارسال پروانه دائم دکتر، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز ۲۲۰ هزار ریال، ارسال پروانه موقت دکتر، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز ۹۰ هزار تعیین شده.

بر این پایه، ارسال پروانه استفاده بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در بقیه شهرهای دانشگاهی سه میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، ارسال پروانه استفاده بیمارستان ۱۰۰ تا ۵۰۰ تختخوابی تو تهران و پنج شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده.

هم اینکه، ارسال پروانه مسئول فنی بیمارستان تو تهران و پنج شهر بزرگ ۷۳۰ هزار ریال ، ارسال پروانه مسئول فنی بیمارستان در بقیه شهرهای دانشگاهی ۴۸۰ هزار ریال، ارسال پروانه مسئول فنی بیمارستان در بقیه شهرها ۳۴۰ هزار ریال ، تمدید پروانه استفاده بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی تو تهران و پنج شهر بزرگ یه میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ، تمدید پروانه استفاده بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در بقیه شهرهای دانشگاهی ۶۰۰ هزار ریال تعیین شده.

هم اینکه ارسال گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی تو تهران و پنج شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ، ارسال گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در بقیه شهرهای دانشگاهی هفت میلیون و ۷۰۰ هزار ریاله.

بر این پایه، بررسی درخواست اعزام بیماران به بیرون مرز کشور (کمیسیون تخصصی تو تهران) ۶۰ هزار ریال ، تجدیدنظر بررسی درخواست اعزام بیماران به بیرون مرز کشور ۶۰ هزار ریال، رسیدگی به مرخصی استعلاجی ۱۵ هزار ریال ، تجدیدنظر رسیدگی به مرخصی استعلاجی ــ ۳۰ هزار ریال تعیین شده.

براساس این مصوبه، ارسال، تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاه های کوچیک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها ۱۵۰ هزار ریال، ارسال، تمدید و انتقال کارت بهداشتی واسه مراکز دارای محله های طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده.