تیر ۱۴, ۱۳۹۹

تحقیق رایگان با موضوع امر به معروف، نهج البلاغه، وجود خداوند، نفس اماره

مفهومی است که در برگیرنده مشرک نیز هست. بنابر این ملحدان و منکران وجود خداوند متعال، مشرکان، اهل کتاب(یهود و نصاری و…) و منکران احکام ضروری دین اسلام، کافر شمرده میشوند.
قرآن کریم سیمای کافران را چنین ترسیم میکند که آنان: بدترین موجودات نزد خداوند و ملعون و دور از رحمت الهی هستند. آنان خیر و سود مسلمانان را نخواسته و رنج و بدبختی آنان را میخواهند، دوست دارند مسلمانان هم کافر باشند و میخواهند آنان، به نظام و خلق و خوی و سنتهای پیش از اسلام(جاهلیت) برگردند. کافران در باره مسلمانان از هیچ شر و فسادی دریغ نمیورزند.آنان برای تضعیف مسلمانان هر کاری بتوانند میکنند: از اهانت و تحقیر تا استهزاء و تمسخر باورها و مقدسات مسلمانان و توطئه و طراحی قتل رهبران الهی و تاثیرگذار در حفظ اسلام و مسلمانان.
بنابر این کافران برای رسیدن به مقصود خویش، استراتژی تهاجم و شبیخون فرهنگی به باورها و ارزشهای اسلامی و رواج فساد و منکرات را برگزیدهاند و بر مبنای آن، طراحی و برنامهریزی و تخصیص بودجههای هنگفت انجام میشود و توسط رسانههای گروهی و تبلیغاتی و شبکههای فساد و عوامل نفوذی، مراحل عملیاتی و اجرایی کردن آن را فراهم میآورند.
در طول تاریخ و در عصر ما نیز، سه گروه مرکزی از کافران و دو گروه پیرامونی به شکل سازمان یافته، علیه مومنان فعال بوده و هستند؛ گروههای مرکزی عبارتند از: قدرتمندان و فرمانروایان – ثروتمندان – دانشمندان و گروههای پیرامونی شامل: نیروهای اجرایی و عوامل نفوذی (منافقان و…) میشوند. قدرت، ثروت و دانش کافران، مثلثی سه ضلعی است که نقشهها و توطئهها را طراحی، برنامهها را تولید و عملیاتی میسازند.

۳-۱-۳- منافقان
منافق به کسی گفته میشود که در دل به خداوند، معاد، رسالت پیامبر(ص) و احکام اسلام، اعتقاد ندارد، اما به ظاهر اسلام آورده و گاه ادعای مسلمانی او از دیگران بیشتر است. منافقان در راه و خط شیطان و در سمت و سوی اهداف کافران حرکت میکنند، محور و ملاک سیاستهای آنان شیطان است. امام علی(ع) در نهج البلاغه در باره اینان فرموده است:
« آنان (منافقان) شیطان را معیار (درستی و نادرستی کار) خود گرفتند و شیطان نیز آنان را دام (یا شریک) خود قرار داد و در سینههای آنان تخم و جوجه نهاد!»( رازی ابوالفتوح، ج ۴، ص۹۷۴)

۳-۱-۴- نفس امّاره
نفس اماره انسان، او را به روی آوردن به گناهان و زشتیها امر میکند و چون پی در پی و همواره این کار را میکند آن را امّاره (بسیار امر کننده) خواندهاند.
نکتهها
۱- در قرآن از گروهی از گمراهان یاد میشود که در روز قیامت میگویند: عامل گمراهی ما، بزرگان ما بودند ما بی چون و چرا از آنان پیروی کردیم، آنان نیز ما را به فساد و گناه (منکرات) کشاندند.
۲- در روز قیامت، برخی دیگر از گمراهان میگویند عامل گمراهی ما، دوستان ما بودند و با افسوس میگویند، کاش با فلانی دوست نبودیم!
بنابراین دو گروه یا دسته نیز با کشاندن انسان به کارهای زشت و ناپسند، او را به گمراهی و تباهی میکشانند. اما موضوع دوست یابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و روان شناسان و جامعه شناسان بر تأثیرگذار بودن دوست انسان، در نوع رفتاری که از انسان بروز می یابد، تأکید دارند. آنان دوست ناباب را در پیدایش رفتار نابهنجار در انسان و گرایش به کج روی و انحراف از قوانین و مقررات و ارزش های جامعه، بسیار مؤثر می دانند.

۳-۲- ویژگی آمران به معروف و ناهیان از منکر در فقه سیاسی
برای آمران به معروف و ناهیان از منکر ویژگی های ذیل را می توان برشمرد:
۱٫ دلسوزی و مهربانی
«طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه» ( نهج البلاغه خطبه ۱۰۸)
۲٫ اخلاص در عمل:
آمر و ناهی باید نیتش رضای خداوند متعال باشد.
۳٫ پرهیز از خود پسندی
امام خمینی می فرماید: «سزاوار است آمر به معروف و ناهی از منکر خویشتن را منزه از گناه و عیب نداند و خود را برتر از کسی که گناهی را مرتکب شده است نپندارد…»(خمینی روح الله،تحریر الوسیله ،جلد ۱، ص ۴۸۲)
۴٫ صبوری و بردباری بودن
طبیعی است که انجام این دو فریضه همراه با مشکلاتی خواهد بود، در بسیاری از موارد با اهانت مخاطبین ممکن است مواجه شود؛ از این رو است که باید همواره از ویژگی بردباری برخوردار باشد. و خطاب « فاصبر علی ما یقولون» را همواره در نظر داشته باشد.
چنانکه حضرت لقمان به فرزندش خطاب می کند: «یا بنی اقم الصلوه و امربالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور»( سوره لقمان، آیه ۱۷)
امیرالمومنین (ع) می فرماید: «واصبر علی ما اصابک من المشقه والاذی فی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر»( بحار الانوار، ج۶، ص ۱۰۷)
۵٫ عفو و گذشت و برخورد کریمانه
آمر به معروف و ناهی از منکر باید آیه شریفه « والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس»را در نظر بگیرد. »( سوره آل عمران، آیه ۱۳۴)
۶٫ پایبندی و عمل به احکام الهی
آمرین به معروف و ناهین از منکر در صورتی می توانند در کار خویش موفق باشند که خود بیش از دیگران پایبند به احکام الهی و دستورات دینی باشند. «اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم» آیه کریمه است که همواره در گوش آنان باید طنین انداز باشد.( بحار الانوار، ج۶، ص ۱۰۷)

۳-۳- شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر در فقه سیاسی
فقها بر اساس منابع دینی برای آمر به معروف و ناهی از منکر شرایط قایل شده اند که اهم آنها قرار ذیل است:
۱٫ شناخت کافی نسبت به معروف و منکر
۲٫ احتمال تأثیر در صورتی که احتمال تأثیر نده
د در واقع عمل لغوی خواهد بود.
۳٫ فاعل بر کار خودش اصرار داشته باشد.
۴٫ در امر به معروف و نهی از منکر مفسده ی بزرگتری در کار نباشد.( تحریرالوسیله، ج۱، ص ۲۶۳)

۳-۴- کارکردهای امر به معروف و نهی ازمنکر از منظر فقه سیاسی
امر به معروف و نهی از منکر که به معنی نظارت همگانی و عمومی جامعه اسلامی نسبت به سرنوشت خویش است. مقتضی حدیث شریف: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» مردم مسلمان موظفند در امور کلی جامعه خویش دخالت کرده و سلامت جامعه را تضمین نمایند. و این بدان معنا است که نظارت همگانی حد و مرزی ندارد.
مکتب اسلام فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در سایه غایات و اهدافی مورد توجه قرار داده است که در نهایت جامعه را به سوی آن اهداف عالیه رهنمون گردیده و این فرایند سلامت نظام و جامعه را به ارمغان می آورد.
برخی از اموری که در روایات به عنوان غایات این فریضه تلقی شده است به اختصار از این قرارند:
از امام حسین نقل شده است: «انها ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هینها و صعبها و ذلک ان الامربالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع رد المظالم و مخالفه الظالم. و قیمه الفیء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواقعها و وضعها و حقها».( وسایل الشیعه، ج۱۱، ص ۴۰۳)
و برپا شدن واجبات دعوت به اسلام، رد مظالم، مخالفت با ظلم، تقسیم فیء و غنائم، ستاندن صدقات و مصرف در جای خود، مهم ترین آثار برشمرده شده است که در صفحه بعد به آن پرداخته می شود:
۱٫ برپا شدن واجبات
برپاشدن واجبات یکی از برجسته ترین پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر است. چنانکه امام صادق(ع) فرمود: «فریضه عظیمه بها تقام الفرائض». (وسایل الشیعه، ج۱۱، ص ۳۹۵)
۲٫ دعوت به اسلام
قرآن مجید در این باره می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا تجیبوا الله و للرسول اذا دعاکم بما یحییکم».( سوره آل عمران،آیه ۲۴)
امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است و یا اینکه یکی از آثار امر به معروف  و نهی از منکر دعوت به اسلام، احیاء تبلیغ الهی و تقویت بنیان اسلام است.
ظالم جمع مظلمه یعنی آنچه به ستم از کسی گرفته شده باشد یا اینکه  ظلم و ستم در حق کسی انجام شده باشد در جامعه که فرهنگ امر به معروف حاکم باشد چنین مظالمی پدید نخواهد آمد.
ستم بر چند گونه قابل تصور است؛ الظلم ثلاثه:
۱) : «الظلم بین الانسان و بین الله و اعظم و الکفر و الشرک و النفاق و لذلک قال الله ان الشرک لظلم عظیم»(قرآن کریم ، سوره لقمان،آیه ۱۳)
۲) : «ظلم بینه و بین الناس و ایاه قصد بقوله فجزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاخبره علی الله انه لا یحب الظالمین»( سوره شوری،آیه ۴۰)
۳) : «ظلم بینه و بین نفسه فمنهم ظالم لنفسه» (سوره فاطر،آیه ۴۸)
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند: «الا وان الظلم ثلاثه فظلم لا یغفر و ظلم لا یترک و ظلم مغفور لا یطلب، فاماالظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله قال الله تعالی» «ان الله لا یغفر ان یشرک به».( سوره نساء،آیه ۴۸)
«و اما الظلم الذین یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات و اما الظلم الذین لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا».( نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶)
آگاه باشید که ستم بر سه گونه است :
• ظلمی که قابل بخشش نیست
• ظلمی که بلا تکلیف گذارده نخواهد شد
• ظلمی که بخشیده می شود.
اما ظلمی که بخشیده نمی شود شرک به خداوند است اما ظلمی که قابل بخشش است ظلم انسان نسبت به خودش هست اما ظلمی که بلا تکلیف نخواهد ماند، ظلم نسبت به دیگران است، در هر صورت امر به معروف و نهی از منکر مخالفت با ظالمان است در شکل های مختلف.امر به معروف و نهی از منکر مانع قویی است نسبت به ظلم ظالمان مخصوصا در عمل نیز این فریضه بزرگ الهی به کار گرفته می شود که فرمود: «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا».( نهج البلاغه، نامه ۴۷)
فراهم شدن زمینه برای اجرای قوانین و اقامه حدود:
امام علی(ع) می فرمایند:«قوام الشریعه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود».( نهج البلاغه، نامه ۴۷) استواری شریعت به امر به معروف و نهی از منکر و برپا داشتن حدود است.
برقراری امنیت و ایمن سازی راه ها و نهایتا کشور و جامعه
امام باقر(ع) چنین می فرماید:
«فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب» ( وسایل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۹۵).
فریضه بزرگی است که به وسیله آن واجبات اقامه می گردد و راه ها امن می گردد.
۳٫ فراهم شدن زمینه تشکیل حکومت اسلامی:
با انجام امر به معروف و نهی از منکر، زمینه حکومت صالحان پدید می آید. چنانکه با نبود امر به معروف و نهی از منکر زمینه حکومت اشرار فراهم می گردد.
چنانکه علی (ع) می فرماید:
«لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا تستجاب لکم».( نهج البلاغه فیض ، ۹۷۸)
امام باقر(ع) می فرماید:
«امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، زیرا در این صورت افراد بد بر شما حکومت می یابند.»
اصلاح امور اقتصادی و حلال شدن در آمدها و مشروعیت مشاغل:
امام باقر(ع) در ضمن حدیثی که اشاره شد می فرماید:
«ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، فریضه عظیمه بها تقام الفرایض و تحل المکاسب» امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و طریق انسان های صالح و فریضه بزرگی است که به واسطه آن واجبات اقامه گردیده … و درآمدها حلال می گردد( کافی، ج۵، ص ۵۵).
۴٫ آبادانی و اصلاح امور عمرانی
امام باقر(ع) می فرماید: «… و تعمرالارض…  و یستقیم الامر» ( کافی، ج۵، ص ۵۶).
با امر به
معروف و نهی از منکر، آبادانی پدید می آید و کارها به سامان می رسد.
فاطمه زهرا(س) می فرماید: «فرض الله الامر بالمعروف مصلحه للعامه» ( بحار الانوار، ج۶، ص ۱۰۷). خداوند امر به معروف را برای اصلاح امور مردم قرار داده است.
۵٫ خیر دنیا و آخرت
حضرت علی علی (ع) می فرماید : «ثلاث خصال من کن فیه سلمت له الدنیا و الآخره من الامر بالمعروف و اتمر به و نهی عن المنکر و انتهی عنه و حافظ علی حدود الله». (امالی شیخ مفید، ص ۱۳۰)
هرکس سه خصلت را داشته باشد دنیا و آخرت سالم او سودمند خواهد بود:
الف) کسی که امر به معروف کند و خودش نیز بدان گردن نهد.
ب) کسی که نهی از منکر کند و خود نیز بدان روی نیاورد.
ج) کسی که حدود الهی را محافظت و پاسداری نماید.
۶٫ خواری دشمنان
حضرت علی علی(ع) می فرماید : «الجهاد علی اربع شعب علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن و شنآن الفاسقین».
جهاد بر چهار شعبه است:
• به کار نیک وادار نمودن،
• از کار