پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، …

زمانی که حضور صنعتگران در دانشگاه، مستمر و طولانی مدت باشد خواهناخواه فرصت آشنایی بیشتری به هر دو گروه خواهد داد. در این صورت، این تعاملات رو در رو، باعث کسب اطلاعات دقیقتر و عمیقتر از توانمندیهای دانشگاهیان خواهد شد و صنعتگران را وا خواهد داشت تا از دانشگاهیان بیشتر استفاده کرده و فرصت بیشتری را به آنها برای حضور در صنعت بدهند.
ایجاد صندوق ارتباط دانشگاه و صنعت: ایجاد این صندوق برای پرداخت غرامت به صنعت در صورتی که پروژه با «قصور یا تقصیر» دانشگاهیان، به نتیجه نرسیده باشد یا برای مشارک در طرحهای تحقیقاتی مشترک تا نوعی اعتماد را در طرف صنعت بوجود آورده و اجازه فعالیت بیشتر دانشگاهیان در صنعت را بدهند
این راهکار، نوعی اعتماد را به صنعتگر القا میکند چراکه اگر صنعتگر به واسطه نگرانی از عواقب حضور دانشگاهیان در صنعت و مشکلاتی که ممکن است از نظر مالی برایش پیش آید مانع این حضور میشود این راهکار، این نگرانی را مرتفع میکند.
انتقال تجربیات دیگر صنعتگران با استفاده از رسانههای مختلف: انتقال تجربیات صنعتگران باتجربه و دارای تعاملات مستمر با دانشگاه به دیگر صنعتگران (که به بدنه دانشگاهی اعتماد کردهاند) از طریق مجلههای تخصصیصنعت، وبسایتهای مشخص، نرمافزارهای چندرسانهای، برپایی نمایشگاه دستاوردهای صنایع مختلف (که با استفاده از توانمندیهای دانشگاهی به آن دست یافتهاند) و غیره
زمانی که تجربیات صنعتگرانی که فرصت حضور دانشگاهیان را در واحد صنعتیشان دادهاند و بعد، از مزیتهای آن بهرهمند شدهاند در اختیار دیگر صنعتگران قرار گیرد دیدگاه آنها در مورد این موضوع (که در این مانع ذکر شده است) تلطیف خواهد شد.
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی:اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به موجب آن، بخش خصوصی باید نقش قابل توجهی را در اقتصاد ایفا کند؛ با این کار، خواهناخواه، صنعت برای ادامۀ بقای خود باید به بدنۀ دانشگاهی، اعتماد کند
حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی:حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جوایز صنعتی، معافیتهای مالیاتی و…، که با اعتماد به بدنۀ دانشگاهی، دارای ارتباطات مستمر و قوی هستند.
۱۹ ـ احساسات شخصی و تعصبات غیر منطقی متخصصین صنعت، در برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی مؤثر است؛ مثلاً عقدهها و غرضورزیهای آنها
راهکارهای این مانع عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف: حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف مانند عضویت صنعتگران چند شرکت مادر در یک شهر، منطقه و غیره، در شوراها و جلسات دانشگاهی مختلف در یک یا چند دانشگاه مادر (مثلاً شورای تدوین چارچوبهای تدریس و پژوهش، جلساتی که اکثریت اساتید دانشگاه در آن حضور دارند)؛ عضویت افتخاری آنها بعنوان هیأت علمی؛ یا اعطای بورسیههای تحصیلی به آنها؛ تا با اینگونه تعاملات، دغدغههای خود را به اطلاع بدنه دانشگاهی رسانده و همچنین با این ارتباطات، نحوه نگرش خود این صنعتگران به دانشگاه و نیز اینگونه سوء رفتارها تغییر کند
حضور طولانی مدت و مستمر صنعتگران در دانشگاه، فرصت آشنایی بیشتر و عمیقتر میان این دو گروه را فراهم میآورد و در این صورت، این آشناییها و تعاملات رو در رو، تصورات منفی و غلطی که شاید به واسطه شایعات، یا تجربیات محدود منفی صنعتگر بروز پیدا کرده را تلطیف میکند.
انتقال تجربیات دیگر صنعتگران با استفاده از رسانههای مختلف: انتقال تجربیات صنعتگران باتجربه و دارای تعاملات مستمر با دانشگاه به دیگر صنعتگران (که به بدنه دانشگاهی اعتماد کردهاند) از طریق مجلههای تخصصیصنعت، وبسایتهای مشخص، نرمافزارهای چندرسانهای، برپایی نمایشگاه دستاوردهای صنایع مختلف (که با استفاده از توانمندیهای دانشگاهی به آن دست یافتهاند) و غیره
زمانی که صنعتگران از تجربیات صنعتگران باتجربهتر در زمینه تعامل با دانشگاه، اطلاع پیدا کنند و جزئیات زیادی را از این تعاملات بدانند شاید چنین تصورات غلط و منفی (که در این مانع ذکر شده) آنها مرتفع گردد.
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی:اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به موجب آن، بخش خصوصی باید نقش قابل توجهی را در اقتصاد ایفا کند؛ با این کار، خواهناخواه، صنعت برای ادامۀ بقای خود باید به بدنۀ دانشگاهی، اعتماد کند
حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی:حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جوایز صنعتی، معافیتهای مالیاتی و…، که با اعتماد به بدنۀ دانشگاهی، دارای ارتباطات مستمر و قوی هستند.
ب. رتبهبندی راهکارها:
در این قسمت، راهکارهای مربوط به هر مانع، تکتک و بطور جداگانه بررسی خواهد شد.
محاسبات مربوط به راهکارهای مانع شماره ۱۱:
فرضهای آزمون فریدمن برای راهکارهای مانع شماره ۱۱ در صفحه بعد ارائه شده است.
رتبه راهکارهای این مانع با هم برابر است :۰H
و فرضیه مخالف آن بصورت زیر است:
دست کم رتبه دو راهکار، یکسان نیست :۱H
همانگونه که در موارد بالا قابل مشاهده است؛ راهکارهای این مانع عبارتند از:
۱ ـ حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف؛ ۲ ـ ایجاد صندوق ارتباط دانشگاه و صنعت؛ ۳ ـ انتقال تجربیات دیگر صنعتگران با استفاده از رسانههای مختلف؛ ۴ ـ اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ ۵ ـ حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی؛ و ۶ ـ تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی.
بر اساس نتایج توضیح داده شده در فصل چهار، رتبۀ این راهکارها از نظر صاحبنظران را میتوان چنین ذکر کرد:
جدول ۵ ـ ۸ ـ جدول رتبهبندی راهکارهای مانع شماره ۱۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

You may also like...

شماره مانع ۳ ۵ ۶ ۲ ۱ ۴
رتبه میانگینی