پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با …

همانگونه که مشاهده میشود امتیاز موانع نگرشی، بیشتر از دیگر موانع است و این نشان از این واقعیت دارد که بسیاری از مشکلات و موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعتبا اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مربوط به نگرش آنها نسبت به این موضوع است.
همچنانکه در فصل چهار، اشاره شد پس از اینکه موانع شناسایی و رتبهبندی شدند مهمترین موانع با توجه به نظر استاد مشاور، جدا شده و در اختیار همان اعضای هیأت علمی قرار گرفت تا راهکارهای رفع آنها را ذکر نمایند و پس از آن، آنها را بر اساس احتمال موفقیتشان در صورت اجرا و پیادهسازی، رتبهبندی نمایند. بر این اساس، ۲۰ درصد اول موانع، که شامل چهار مانع اول است جدا شده و در اختیار آنها قرار گرفت. یعنی موانع ۱۱، ۷، ۱۴، و ۱۹ که عبارتند از:
۱۱ ـ متخصصین صنعت به اعضای هیأت علمی، در ارتباط با مسائل حرفهای اعتماد ندارند (بعنوان مثال، اگر مشکلی در تحقیقات یا اجرای آنها پیش آمد از کمک، دریغ نکنند؛ تعهدات حرفهای خود را بطور کامل انجام دهند؛ یا اطلاعات ضروری در رابطه با طرح مشترک را در اختیار متخصصین صنعت قرار دهند، و…)
این مانع بیان میکند که متخصصین صنعت، از اینکه اعضای هیأت علمی تعهداتی که کردهاند را تمام و کمال انجام ندهند؛ و یا در صورت بروز مشکلی، از زیر مسئولیت آن شانه خالی کنند؛ و یا اطلاعات ضروری مربوط به پروژه را در اختیار آنها قرار ندهند تا وی همچنان در مورد این پروژه نیازمند به دانشگاهیان باشد هراس دارند. این هراس، نوعی عدم اعتماد را به همراه خواهد داشت که صنعتگر را وادار میکند تا از تعامل با دانشگاهیان و اساتید تفره رفته و امتناع ورزد.
۷ ـ متخصصین صنعت، به توانمندیهای علمی اعضای هیأت علمی، اعتقاد ندارند
در این مانع، بیان میشود که متخصصین صنعت اعتقادی به دانش دانشگاهیان ندارند و اصلاً معتقدند که دانش آنها به هیچ عنوان کاربرد ندارد و صرفاً نظری است و در صورتی که یک فعالیت عملیاتی به آنها سپرده شود به هیچ عنوان قادر به انجام آن نیستند چراکه توانایی آنرا ندارند.
۱۴ ـ متخصصین صنعت، فرصت انجام فعالیتهای تجربهپذیر دانشگاهی را به اعضای هیأت علمی نمیدهند
این مورد، متخصصین صنعت را چنین معرفی میکند: کسانی که صرفاً به دنبال اهداف خود آنهم از همان روشی که خودشان تشخیص میدهند (با تکیه بر دانش خودشان) هستند و به دانشگاهیان اجازه حضور در صنعت را نمیدهند تا شاید از طریق آنها بتوانند مشکلات موجود در واحد صنعتیشان را رفع کنند. چراکه این حضور را برای خود هزینهبر و بیفایده میدانند و معتقدند این حضورها سودی برای آنها نداشته و تنها زحمت آنها را زیاد میکند.
۱۹ ـ احساسات شخصی و تعصبات غیر منطقی متخصصین صنعت، در برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی مؤثر است؛ مثلاً عقدهها و غرضورزیهای آنها
ممکن است متخصصین صنعت، به واسطه تجربیات تلخی که ممکن است از یک یا چند عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه دارند؛ و یا به دلیل اینکه خودشان نتوانستهاند به تحصیلات خود ادامه داده و به موقعیت اساتید دانشگاه برسند؛ و یا تعامل با دانشگاه را نوعی ضعف برای خود به حساب آورند؛ از این تعاملات سر باز میزنند.
 
 
نتیجهگیری و پیشنهادات مربوط به راهکارهای ارتباط متخصصین بخش صنعتبا اعضای هیأت علمی دانشگاهها
الف. شناسایی راهکارها:
راهکارهای شناسایی شده ذیل هر مانع، فهرست شدهاند که عبارتند از:
۱۱ ـ متخصصین صنعت به اعضای هیأت علمی، در ارتباط با مسائل حرفهای اعتماد ندارند (بعنوان مثال، اگر مشکلی در تحقیقات یا اجرای آنها پیش آمد از کمک، دریغ نکنند؛ تعهدات حرفهای خود را بطور کامل انجام دهند؛ یا اطلاعات ضروری در رابطه با طرح مشترک را در اختیار متخصصین صنعت قرار دهند، و…)
راهکارهای این مانع عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف: حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف مانند عضویت صنعتگران چند شرکت مادر در یک شهر، منطقه و غیره، در شوراها و جلسات دانشگاهی مختلف در یک یا چند دانشگاه مادر (مثلاً شورای تدوین چارچوبهای تدریس و پژوهش، جلساتی که اکثریت اساتید دانشگاه در آن حضور دارند)؛ عضویت افتخاری آنها بعنوان هیأت علمی؛ یا اعطای بورسیههای تحصیلی به آنها؛ تا با اینگونه تعاملات، دغدغههای خود را به گوش دانشگاهیان رسانده و آنها را برای ایجاد جو اعتماد راهنمایی نماید
این حضور، باعث آشنایی بیشتر صنعتگران با دانشگاهیان شده و زمینه صحبتهای بیپرده و صریح میان این دو گروه را موجب میشود تا برای این مانع، راهکاری را بیابند.
ایجاد صندوق ارتباط دانشگاه و صنعت:ایجاد این صندوق برای پرداخت غرامت به صنعت در صورتی که پروژه با «قصور یا تقصیر» دانشگاهیان، به نتیجه نرسیده باشد یا برای مشارک در طرحهای تحقیقاتی مشترک
این صندوق، به نوعی باعث آسودگی خیال صنعتگران خواهد شد و آنها را وامیدارد تا فرصت بیشتری به دانشگاهیان برای حضور در صنعت بدهند.
انتقال تجربیات دیگر صنعتگران با استفاده از رسانههای مختلف: انتقال تجربیات صنعتگران باتجربه و دارای تعاملات مستمر با دانشگاه به دیگر صنعتگران (که به بدنه دانشگاهی اعتماد کردهاند) از طریق مجلههای تخصصیصنعت، وبسایتهای مشخص، نرمافزارهای چندرسانهای، برپایی نمایشگاه دستاوردهای صنایع مختلف (که با استفاده از توانمندیهای دانشگاهی به آن دست یافتهاند) و غیره
زمانی که از طریق این رسانهها صنعتگران از تجربیات دیگران آگاه میشوند و از نحوه تعامل آنها اطلاع مییابند، چنین تصوراتی (که در این مانع ذکر شده است) تلطیف و ترقیق خواهد شد.
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی:اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به موجب آن، بخش خصوصی باید نقش قابل توجهی را در اقتصاد ایفا کند؛ با این کار، خواهناخواه، صنعت برای ادامۀ بقای خود باید به بدنۀ دانشگاهی، اعتماد کند
حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی:حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جوایز صنعتی، معافیتهای مالیاتی و…، که با اعتماد به بدنۀ دانشگاهی، دارای ارتباطات مستمر و قوی هستند.
تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی: تدوین استانداردهایی برای تعاملات میان متخصصین صنعت و دانشگاهیان توسط وزارت صنعت و وزارت علوم و غیره و تعبیۀ آن در پرتال اینترنتی مشخص؛ چراکه رویههای استاندارد و فرایندهای مشخص، باعث شفافسازی هرچه بیشتر این تعاملات شده و زمینه اعتماد متقابل را فراهم میآورد
چنین استانداردهایی به دلیل اینکه شفاف بوده و برای تمامی افراد، قابل دسترسی است و در آنها تمامی جنبههای قانونی و اعتمادساز رعایت شده است صنعتگران را ترغیب به داشتن تعامل با دانشگاهیان میکند و یا به عبارت بهتر، مانع ایجاد تعامل با دانشگاهیان را که همان عدم اعتماد است کماثرتر میکند.
۷ ـ متخصصین صنعت، به توانمندیهای علمی اعضای هیأت علمی، اعتقاد ندارند
راهکارهای این مانع عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف: حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف مانند عضویت صنعتگران چند شرکت مادر در یک شهر، منطقه و غیره، در شوراها و جلسات دانشگاهی مختلف در یک یا چند دانشگاه مادر (مثلاً شورای تدوین چارچوبهای تدریس و پژوهش، جلساتی که اکثریت اساتید دانشگاه در آن حضور دارند)؛ عضویت افتخاری آنها بعنوان هیأت علمی؛ یا اعطای بورسیههای تحصیلی به آنها؛ تا با اینگونه تعاملات، صنعتگران اطلاعات بیشتری از توانمندیهای دانشگاهیان به دست آوردند
زمانی که حضور صنعتگران در دانشگاه، مستمر و طولانی مدت باشد خواهناخواه فرصت آشنایی بیشتری به هر دو گروه خواهد داد. در این صورت، این تعاملات رو در رو، باعث کسب اطلاعات دقیقتر و عمیقتر از توانمندیهای دانشگاهیان خواهد شد.
انتقال تجربیات دیگر صنعتگران با استفاده از رسانههای مختلف: انتقال تجربیات صنعتگران باتجربه و دارای تعاملات مستمر با دانشگاه به دیگر صنعتگران (که به بدنه دانشگاهی اعتماد کردهاند) از طریق مجلههای تخصصیصنعت، وبسایتهای مشخص، نرمافزارهای چندرسانهای، برپایی نمایشگاه دستاوردهای صنایع مختلف (که با استفاده از توانمندیهای دانشگاهی به آن دست یافتهاند) و غیره
زمانی که تجربیات صنعتگران، از طریق این رسانهها در اختیار دیگر صنعتگران قرار بگیرد دیدگاه آنها را در مورد توانمندیهای علمی دانشگاهیان، تلطیف میکند. تجربیاتی که در آنها این صنعتگران، به تواناییهای علمی دانشگاهیان اعتماد کرده و مزیتهای آنرا نیز درک کردهاند.
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی:اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به موجب آن، بخش خصوصی باید نقش قابل توجهی را در اقتصاد ایفا کند؛ با این کار، خواهناخواه، صنعت برای ادامۀ بقای خود باید به بدنۀ دانشگاهی، اعتماد کند
حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی:حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جوایز صنعتی، معافیتهای مالیاتی و…، که با اعتماد به بدنۀ دانشگاهی، دارای ارتباطات مستمر و قوی هستند.
۱۴ ـ متخصصین صنعت، فرصت انجام فعالیتهای تجربهپذیر دانشگاهی را به اعضای هیأت علمی نمیدهند
راهکارهای این مانع عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف: حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف مانند عضویت صنعتگران چند شرکت مادر در یک شهر، منطقه و غیره، در شوراها و جلسات دانشگاهی مختلف در یک یا چند دانشگاه مادر (مثلاً شورای تدوین چارچوبهای تدریس و پژوهش، جلساتی که اکثریت اساتید دانشگاه در آن حضور دارند)؛ عضویت افتخاری آنها بعنوان هیأت علمی؛ یا اعطای بورسیههای تحصیلی به آنها؛ تا با اینگونه تعاملات، نحوه نگرش آنها به دانشگاه و نیز اینگونه برداشتهای آنها تغییر کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...