تعداد پاسخگو

۳۶

تعداد بدون جواب

۰

کای ـ مربع

۹۶/۳۳

درجه آزادی

۳

Sig.

۰۰۰/۰

بر این اساس، به دلیل اینکه sig کوچکتر از ۰۵/۰=α است در این سطح خطا میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر، رد شده و فرض مقابل، تأیید میشود. یعنی رتبه این راهکارها در نظر صاحبنظران برابر نیست.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
 
مقدمه
در بخش نتیجهگیری که بخش پایانی تحقیقات است عصاره تحقیق و مقصد و مقصود آن برای محققین دیگر و کسانی که تمایل دارند تا از آن بهره برند بیان میشود. در این تحقیق، با توجه به ماهیت آن، قسمت اعظمی از نتیجهگیریها در بخش چهار انجام شده است چراکه پیوستگی محاسبات و این واقعیت که نتایج مراحل قبلی، ورودی مراحل بعدی را شامل میشود محققین را برآن داشت که بخش بزرگی از نیتجهگیریها را در آن قسمت انجام دهند. به همین دلیل، در بخش پنجم، بعنوان نتیجهگیری، همان نتایج بخش چهار، ارائه شده و بعنوان پیشنهاد، اقدام به بسط و توضیح بیشتر راهکارها و موانع میشود. این بسط و توضیح، با این هدف انجام میگیرد که موانع و راهکارها بصورتی واضحتر بیان شده و ابهامات احتمالی برای کسانی که آنها را مطالعه میکنند کمتر شود.
 
نتیجهگیری و پیشنهادات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاهها
نتیجهگیری و پیشنهادات مربوط به موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت
همانگونه که در فصل چهارم مشاهده شد موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت، شناسایی شدند که عبارتند از:
اعضای هیأت علمی، در موضوعات و مباحث علمی، تسلط کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، نسبت به کاربرد و بکارگیری دانش نظری در صنعت آگاهی و شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، در تجاریسازی نتایج تحقیقات و تولید ثروت، آگاهی و شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، در مورد نحوۀ برقراری ارتباط با صنعت، اطلاعات و تجربۀ کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، از واقعیتهای صنعت و جامعه، شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، تفکرات سنتی دارند و اصول علمی را در صنعت نمیپذیرند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.