یادگیری کسب اطلاعات از مشکلات صنعت
دریافت بازخورد از صنعت
کسب اطلاعات از تحقیقات صنعتی
بررسی میزان کاربردی بودن تحقیقات
مشارکت بعنوان عضوی از یک شبکه ارتباطی
دسترسی به منابع وابسته به هم دسترسی به مواد
دسترسی به تخصصهای تحقیقاتی
دسترسی به تجهیزات
دسترسی به منابع مالی کسب درآمدهای تحقیقاتی از صنعت
کسب درآمدهای تحقیقاتی از دولت

در این میان، سه مشوق «یادگیری»، «دسترسی به منابع وابسته به هم» و «دسترسی به منابع مالی» با هدف جلب حمایت صنعت از تحقیقات دانشگاهی صورت میگیرد (یعنی همان دیدگاه دوم مورد بحث در بالا) و تنها نوع مشوق «تجاریسازی» با هدف کسب درآمد و منفعت اقتصادی صورت میگیرد (یعنی دیدگاه اول) (دیاسته و پِرکمَن[۲۷]، ۲۰۱۱، ص. ۳۲۱، ۳۲۷ ـ ۳۲۶)
 
رابطۀ میان نوع مشوق و کانال ارتباطی
نوع مشوق، تأثیر بسزایی در فراوانی تعامل در کانالهای مختلف ارتباطی دارد. کانالهای ارتباطی مورد بحث در اینجا شامل: تحقیقات مشترک، تحقیقات قراردادی، مشاوره، تأسیس شرکتهای اقماری، و فروش پتنت اختراع است. در این میان، مشوق تجاریسازی، رابطۀ معناداری با فراوانی ارتباط با صنعت از نوع مشاوره، تأسیس شرکتهای اقماری، و دریافت پتنت دارد. مشوق یادگیری، دارای ارتباط معنادار با فراوانی رابطه از نوع تحقیقات مشترک، تحقیقات قراردادی و مشاوره است. به همین ترتیب، مشوق دسترسی به منابع مالی، با فراوانی تحقیقات مشترک، تحقیقات قراردادی، و مشاوره؛ و مشوق دسترسی به منابع مشابه، رابطۀ معنادار منفی با فراوانی تعامل از نوع تحقیقات قراردادی، مشاوره، تأسیس شرکتهای اقماری و دریافت پتنت داشته و رابطۀ معناداری با نوع تحقیقات مشترک ندارد (همان، ۳۲۸).
 
موارد مؤثر بر تعاملات میان شرکت (صنعت) و دانشگاه
در این بخش، منظور از انواع تعامل میان صنعت و دانشگاه، چهار نوع تعامل میباشد که عبارتند از:
نظارت بر پایاننامه و تزهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا؛ جابجایی محققین (استخدام در صنعت)؛ تحقیقات مشترک؛ تحقیقات قراردادی.
عوامل مؤثر روی این تعاملات عبارتند از:
 
 
ویژگیهای شرکت (صنعت)
الف. ویژگیهای (متغیر) ساختاری:
اندازۀ شرکت. بر اساس شواهد تجربی متقن، با افزایش اندازۀ شرکت (تعداد کارکنان)، بخش تحقیق و توسعۀ آن نیز افزایش مییابد؛ و شرکت را قادر میسازد تا به منابع علمی و تخصصهای تکنولوژیک بیرونی دسترسی پیدا کند.
سن شرکت. شرکتهای جوان تکنولوژیمحور نقش مهمی در فرایند تغییر تکنولوژیک بازی میکنند. این شرکتها به نوآوریهای تکنولوژیک و پیشرفت علمی، بسیار وابستهاند و بنابراین بیش از دیگر شرکتها به تعامل با دانشگاهها علاقه دارند. در مقابل، شرکتهای با عمر بیشتر، قادرند ذخیرهای از دانش ایجاد کرده و حوزههای بسیار زیادی از دانش را در خود جای دهند. بنابراین وابستگی کمتری به دانش بیرونی خواهند داشت.
ب. مشوقها و موانع تعامل:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.