پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

دسترسی به منابع مقالات : بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل در …

۳۶/۰

موانع عملکردی مرتبط با وظایف

۱۳۰

۳۳/۰

۳۱/۰

۰۳/۰

۲۸/۰

۳۹/۰

مجموع چهار حیطه

۵۱۸

۲۵/۰

۲۷/۰

۰۱/۰

۲۲/۰

۲۷/۰

اطلاعات مندرج در جدول بالا مربوط به میانگین و انحراف معیارنمرات چهار حیطه اصلی موانع عملکردی میباشد. بر اساس آزمونهای آماری انجام شده ، اختلاف معنی داری بین حیطه تجهیزات و تکنولوژی(۲۷/۰± ۳۲/۰) و حیطه وظایف (۳۱/۰ ± ۳۳/۰) با حیطه های محیطی (۲۳/۰±۱۷/۰) و سازماندهی (۲۰/۰±۱۷/۰ ) مشاهده می شود.
نمودار۱ : نمودار خطی میانگین نمرات موانع عملکردی تجربه شده در چهار حیطه اصلی (محیطی، تکنولوژی و تجهیزات، سازماندهی و وظایف) از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش
نمودار فوق نمایانگر آن است که بیشترین میانگین نمرات موانع عملکردی تجربه شده توسط واحدهای مورد پژوهش در حیطه های چهارگانه اصلی به ترتیب مربوط به حیطه های : وظایف ،تجهیزات و تکنولوژی ،سازماندهی و محیطی می باشد.
نمودار۲: مقایسه فاصله اطمینان ۹۵% میانگین نمرات موانع عملکردی تجربه شده در چهار حیطه اصلی (محیطی، تکنولوژی و تجهیزات، سازماندهی و وظایف) از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش
نمودار فوق ضمن مقایسه فاصله اطمینان ۹۵% میانگین نمرات حیطه های اصلی موانع عملکردی از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش ، نمایانگرآن می باشد که موانع عملکردی تجربه شده در دو حیطه مرتبط با وظایف و تکنولوژی و تجهیزات ، در عین حال که از لحاظ آماری مشابه و بدون اختلاف معنی دار می باشند، در مقایسه با دو حیطه محیطی و سازماندهی، که انها نیز با یکدیگر اختلاف معنی دار ندارند ، از میانگین نمرات بالاتری برخوردار می باشند.
جدول ۱۹: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات تجربه شده درحیطه های موانع عملکردی همراه
(کمک و همکاری کمک بهیار، کمک سایر پرستاران،کمک منشی بخش و فضای بخش وتخت/اتاق بیمار)
توسط نمونه های مورد پژوهش از دیدگاه آنان

You may also like...

شاخص های
آماری
موانع
عملکردی
تعداد میانگین انحراف معیار