-.۰۱۳۸

 .۰۰۹۰

.۰۱۶۱

.۰۲۱۰

 .۰۱۰۱

 .۰۲۹۶*

 .۰۰۷۸

.۰۳۴۲*

۲۲

** تفاوت معنا دار میانگین از صفر در سطح خطای ۱%
* تفاوت معئادار میانگین از صفر در سطح خطای ۵%

۴-۸-۱٫نحوه رتبه‌بندی
در جدول ۴-۱۴ نتایج مقایسه میانگین‌ها از مقدار صفر ارائه شده است. در توضیح این جدول باید گفت از آنجا که در آمار فرض صفر (در این بررسی ) مورد آزمون قرار می‌گیرد، لذا زمانی اختلاف معنادار است که سطح معناداری آزمون بیش از سطح خطای قابل پذیرش نباشد. در این جدول سطح خطای قابل پذیرش را ۱درصد و ۵درصد در نظر گرفتیم. زمانی که اختلاف در سطح خطای قابل پذیرش ۱ درصد معنادار است یعنی برای رد فرضیه Hخطایی کمتر از این مقدار اتفاق می‌افتد. بهمین صورت وقتی اختلاف در سطح ۵درصد معنادار است، یعنی برای رد فرض صفر سطح معناداری آزمون کمتر از ۵درصد است. با این تفاصیل در این جدول وقتی اختلاف در سطح ۵درصد معنادار است یعنی در سطح ۱درصد معنادار نمی‌باشد. ولی وقتی اختلاف در سطح ۱درصد معنادار باشد، حتما در سطح ۵درصد نیز معنادار خواهد بود. بنابراین در مواردی که اختلاف در سطح ۵درصد معنادار شده است، اگر خطای قابل قبول را به ۱درصد برسانیم اختلاف مقدار میانگین از صفر معنادار نخواهد بود و میانگین اختلاف معناداری از صفر نخواهد داشت. با این توضیحات به بررسی نحوه رتبه‌بندی مدلها خواهیم پرداخت. برای امتیازدهی در هرستون به مدل‌ها امتیازی بین یک الی سه اختصاص دادیم. بدین صورت که اگر میانگین یک مدل دارای کمترین فاصله از صفر بود امتیاز سه و مدل‌های بعدی به ترتیب امتیاز دو و یک را کسب می‌کنند. در نهایت برای امتیازدهی کلی، امتیاز هر مدل را بصورت افقی در هر ردیف باهم جمع می‌کنیم. جدول ۴-۱۵ امتیاز هر یک از مدلها را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۱۵٫ تحلیل برتری مدلها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.