]۱۱[: دری، بهروز. طالب نژاد، احمد. “بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” . فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۴۹٫ ۱۳۸۷٫
]۱۲[: جلالی، محمد جواد. افرازه، فاطمه. نظافتی، نوید. ” طراحی و بکارگیری نرم افزار سیستم جامع مدیریت دانش(مطالعه موردی وزارت راه و ترابری ج.ا. ایران)” . پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. ۱۳۸۶٫
]۱۳[:عبدالکربمی، مهوش. ” مدیریت دانش، فن آوری و خلاقیت و نقش های آن ها در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندها”. چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت. ۱۳۸۲٫
]۱۴[: خدیور، آمنه. الهی، شعبان. ” مدیریت استراتژیک دانش از نظریه تا اجرا” . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. ۱۳۸۷٫
]۱۵[:مقدم، علی امین. ستوده ریاضی، مریم. ” ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات”. پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. ۱۳۸۴٫
]۱۶[: شفیعا، محمد علی. متولیان، سید علیرضا. رهنمافرد، سید محسن. ” ارئه مدلی کاربردی در برنامه ریزی جامع مدیریت دانش سازمانی”. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۶٫
]۱۷[: زعفریان، رضا. اسماعیل زاده، مونا. شاهی، نساء. ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط. مجله توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم. ۱۳۸۷٫
]۱۸[: طاهری، پریسا. تقوی فرد، محمد تقی. “بررسی چالش های سیستم مدیریت دانش در وزارت تعاون”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۱۹[: امین طهماسبی، حمزه. رحیمیان، مونا. توکلی مقدم، رضا. ” استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در پروژه ها”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۰[: یحیی آبادی، مرتضی. نجمی، علی. صمدی، عباس. علیمحمدی، عباس. “شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار در پیاده سازی مدیریت دانش و ارائه مدل رگرسیونی”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۱[: هاشم پور، لیلا. غائبی، امیر. “بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۲[: رزمی، زهرا. عباسی، راحله. “طبقه بندی معیارهای موفقیت سیستم مدیریت دانش”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۳[: حسنوی، رضا. غضنفری، محمد جواد. عبادی، محمدباقر. “چالش ها و موانع مستند سازی دانش ضمنی کارکنان و ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت از آن ها: مطالعه موردی در یکی از سازمان های صنعتی کشور”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۴[: “بررسی تاثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در جهت کسب مزیت رقابتی”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۵[: عباسی فسارانی، ملیحه. “مقایسه شرکت های فناوری اطلاعات در زمینه آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش از بعد اندازه سازمان”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۶[: آذر، عادل. هادی زاده، میلاد. احسانی، علی. “سنجش عوامل کلیدی موفقیت اجرای مدیریت دانش در سازمان با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی(مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۷[: خدیور، آمنه. قاضی زاده هاشمی، ساره. شاهرکنی، حبیب اله. “تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت ایران خودرو”. سومین کنفرانس مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۸[: اخوان، پیمان. نجمی، علی. نظری، سحر. “شناسایی فاکتورهای دانشی کلیدی در حرکت زنجیره های تامین شرکت های خودروسازی ایران بسوی مدیریت دانش”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۲۹[: موسی خانی، محمد. عباسی، مریم. “آمادگی سازمانی جهت پذیرش فرآیندهای مدیریت دانش: مدل مفهومی”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۳۰[: علی ئی، مریم. اشرفی، بزرگمهر. “ارائه مدلی برای تسهیم دانش بر اساس فرآیند سلسله مراتبی: مطالعه موردی گروه صنعتی سایپا”. سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۹٫
]۳۱[:ارباب شیرانی، بهروز. “فرآیند و الزامات خلق دانش در سازمان های ایرانی”. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۸٫
]۳۲[: بامداد صوفی، جهانیار.”عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در وزارت تعاون”. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۸٫
]۳۳[: جعفری فارسانی، جواد. “توسعه قابلیت های سازمانی و استراتژی های مدیریت دانش”. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۸٫
]۳۴[: فرهی، رضا. نهاوندی، بیژن. کزازی، علیرضا. “تعیین و اولویت گذاری مشخصه های ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش سازمانی در مراکز تحقیقاتی با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی”. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۸٫
]۳۵[: ارباب شیرانی، بهروز. سورانی، جمشید. “بررسی چالش های پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش”. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۸٫
[۳۶] Ajmal,M., Helo, P., and Tauno, K.L. (2010), Critical Factors For Knowledge Management in Project Business, Journal of Knowledge Management, Vol. 14, No. 1, Pp. 156-168.
[37] Akhavan, P., Hosnavi, R. and Sanjaghi, M. (2009), Identification of Knowledge Management Critical Success Factors in Iranian Academic Research Centers, Contemporary Middle Eastern Issues, Vol. 2, No. 4, Pp. 276-288.
[38] Bartlett, M.S. (1950), Test of Significance in Factor Analysis, British Journal of Psychology, Vol. 3, Pp. 77-85.
[39] Bhatt, G.D. (2001), Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques and people, journal of knowledge management, Vol. 5, No. 1, Pp. 68-75.
[40] Bixler, C. (2002), Knowledge Management: A Practical Solution for Emerging Global Sequrity Requirements, KM World, Vol. 11, No. 5, Pp. 18-27.
[41] Bourdreau, A. and Couillard, G. (1999), Systems Integration and Knowledge Management, Information Systems Management, Vol. 16, No. 4, Pp. 24-32.
[42] Buckman, R. (1999), Collaborative Knowledge, Human Resource Planning, Vol. 22, No. 1, Pp. 22-23.
[43] Chourides, P., Longbott

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

om, D. and Murphy, W. (2003), Excellence in Knowledge Management: An Empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures, Measuring Business excellence, Vol. 7, No. 2, Pp. 29-45.
[44] Cohen, S. and Backer, N. (1999), Making and Mining Intellectual Capital: Method or Madness, Training & Development, Vol. 53, No. 9, Pp. 46-50.
[45] Davenport, T. and Klahr, P. (1998), Managing Customer Support Knowledge, California Management Review, Vol. 40, No. 3, Pp. 195-208.
[46] Davenport, T. H., De Long, D. W. and Beers, M. C. (1998), Successful Knowledge Management Projects, Sloan Management Review, Vol. 39, No. 2, Pp. 43-54.
[47] Davenport, T. and Probst, G. (2002), Knowledge Management Case Book Best Practices, 2nd Ed., Wiley, New York.
[48] Davis, T. (1996), Managing Knowledge-Work Support Functions, Journal of General Management, Vol. 22, No. 1, Pp. 68-86.
[49] Day, J. and Wendler, J. (1998), Best Practice and Beyond: Knowledge Strategies, the Mckinsey Quarterly, No. 1, Pp.19-25.
[50] Thompson, B. (2004), Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications,Washington, DC, US: American Psychological Association, Pp. 27-48.
[51] Drew, S. (1997),From Knowledge to Action: The Impact of Benchmarking on Organisational Performance, Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, Pp. 427-441.
[52] Egbu, C. (2004), Managing Knowledge and Intellectual Capital for Improved Organisational Innovations in the Construction Industry: An Examination of Critical Success Factors, Construction and Architectural Management, Vol. 11, No. 5, Pp. 301-315.
[53] Gandhi, S. (2004), Knowledge Management and Reference Services, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 30, No. 5, Pp. 368-381.
[54] Greco, J. (1999), Knowledge is Power, Journal of Business Strategy, Vol.20, No. 2, Pp. 18-22.
[55] Greengard, S. (1998), Will Your Culture Support KM, Workforce, Vol. 77, No. 10, Pp. 93-94.
[56] Hickins, M. (1999), Xerox Shares its Knowledge, Management Review, Vol. 88, No. 8, Pp. 40-45.
[57] Holcomb, L. and Keegan, B. (2002), Strategic Plan for Knowledge Management, NASA Knowledge Management Team, Washington, DC.
[58] Holcomb, L. and Keegan, B. (2002), Strategic Plan for Knowledge Management, NASA Publication.
[59] Hsieh, C., Yang, H. and Lin, B. (2002), Roles of Knowledge Management in Online Procurement Systems, Industrial Management & Data systems, Vol. 102, No. 7, Pp. 365-370. Ka, Vol. 23, No. 3, pp. 187-200.
[60] Kaiser, H.F. (1958), The Varimax Criterion for Analytic in Factor Analysis, Psychometr
[61]: Karabag,A.(2010), Critical barrier and success factors for implementing knowledge management in organization, CEMS Doctoral Seminar.
[62] King, W. (1996), IS and The Learning Organisation, Information Systems Management, Vol. 13, Pp. 78-80.

 

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *