پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان …

مقدار اشتباه مجاز، (۰۶/۰ =  )
مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا با در نظر گرفتن این مقدار، حجم نمونه(n)حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر، مومنی، ۱۳۸۰).
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب برابر با ۲۶۶ نفر می باشد. لذا برای اطمینان بیشتر ۳۰۰ پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. هم چنین برای نمونه‌گیری در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده ‌است. در این روش همه اعضای جامعه آماری از شانس برابر برای انتخاب در نمونه آماری دارند.

روش های گردآوری داده ها

پس از آنکه فرضیه ها و سوال ها ، به عنوان گمان ها، حدس ها، راه حل ها و پاسخ های احتمالی پیرامون مسئله عنوان شد، باید با بهره گرفتن از ابزارهای لازم از جامعه(نمونه) آماری، داده ها را اخذ نموده و با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها پرداخت(خاکی، ۱۳۸۸).
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات(اینترنت) استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بخش عمده می‌باشد :
الف) نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال ها را عرضه کند.
ب) سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است :
بخش اول: سوالات عمومی : در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌ آوری گردد این بخش شامل پنج سوال می‌باشد.
ب) سوالات تخصصی: این بخش شامل سی و هفت سوال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئوالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد. تعدادی سئوال بصورت منفی (سئوالاتی که دارای برچسب r هستند ) مطرح شده است. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقایسهای اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد :

شکل کلی کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
امتیازدهی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

جدول ۳-۲: طیف لیکرت
نحوه ارزش گذاری برای سئوالات منفی دقیقاً برعکس ارزش گذاری سئوالات مثبت بوده است.
الف) پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک: این پرسشنامه بر اساس مدل پاپادومیچلاکی و منتزاس[۳۶] (۲۰۰۹) طراحی گردیده و دارای ۲۵ گویه می باشد.
ب) پرسشنامه اعتماد عمومی: این مقیاس دارای ۱۲ گویه بوده و سه بعد ریسک پذیری، صداقت و درستکاری و اطمینان را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد پیران نژاد (۱۳۸۶) می باشد.
هر دو پرسشنامه توسط محقق ترکیب و در نهایت پرسشنامه ای با ۳۷ گویه تهیه و به پاسخ دهندگان داده شد. جدول زیر متغیرها و ابعاد آن ها و هم چنین گویه های هر یک از ابعاد در پرسشنامه نهائی را نشان می دهد، ضمنا سوال های ۲۷، ۲۸ ، ۳۴ و ۳۷ سوال هایی منفی هستند.

متغیرهای مورد بررسی ابعاد سوال های پرسش نامه
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...