۱٫۴۵۹

.۲۰۸

۷٫۰۱۱

.۰۰۰

کیفیت خدمات دولت الکترونیک

.۴۷۳

.۰۷۵

.۶۷۴

۶٫۳۱۹

.۰۰۰

متغیر وابسته: اعتماد عمومی

جدول ۴-۷: نتایج آزمون رگرسیون میان کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی
با توجه به خروجی SPSS، ضریب رگرسیون میان کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی برابر است با ۶۷۴/۰ و مقدار عدد معنی‌داری (P-Value) مشاهده شده برای این ضریب کوچکتر از ۰۱/۰ و در واقع صفر (۰۰۰/۰ = P-Value) می‌باشد که از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۱/۰= a) کمتر است. بنابراین فرضیه صفر در سطح اطمینان ۹۹ درصد رد و نقیض آن تائید می شود. با توجه به این که ضریب دارای علامت مثبت می‌باشد ، بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم جهت می باشد. حال که وجود رابطه میان این دو متغیر تائید گردید به بررسی رابطه علّی میان آنها خواهیم پرداخت. همانطور که در فصل سه مطرح گردید برای آزمون رابطه علّی میان متغیرها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.
شکل های ۱ و ۲ نتایج آزمون فرضیه اصلی (اجرای مدل ۱) به روش مذکور را نشان می دهند. این شکل ها نمایانگر ضریب استاندارد (R) و ضریب معناداری(T-value) می باشند. شکل اول نیز R (ضریب استاندارد) ، ارزش t [۶۴] و شاخص های برازش مدل از قبیل کای دو ، RMSEA،GFI و… را نشان می‌دهد. همانطور که پیشتر ذکر شد، اگرمقدار  کم ، نسبت  به درجه آزادی(df) کوچکتر از ۳،RMSE [۶۵] کوچکتر از ۱/۰ و نیز GFI[66] و AGFI[67] بزرگتر از ۹۰ % باشند، می توان نتیجه گرفت که مدل اجرا شده برازش مناسبی دارد. ضریب استاندارد رابطه موجود نیز در صورتی که ارزش t ، از ۹۶/۱ بزرگتر یا از ۹۶/۱- کوچکتر باشد، در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی دار خواهد بود.

شکل ۴-۱ : خروجی آزمون رابطه میان کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی (حالت استاندارد)

شکل ۴-۲: خروجی آزمون رابطه کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی (حالت معنی داری)

R T- Value Chi-Square df P- value RMSEA GFI AGFI
۶۷/۰ ۷۹/۲ ۴۰/۷۳ ۴۳ ۰۰۲۶۳/۰ ۱۱۹/۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir