پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

پژوهش – بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان …

۹۴۶/۰

۲۵

کیفیت خدمات دولت الکترونیک

۷۰۳/۰

۱۲

اعتماد عمومی

جدول ۳-۴: پایایی مقیاس تحقیق

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند. در این مرحله داده ها، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه فراهم آید. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج و تعمیم ها به عهده دارند (خاکی،۱۳۸۸). در این پژوهش، محاسبات به طور کلی در دو بعد توصیفی و استنباطی به عمل آمده است. به لحاظ توصیفی، از میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد فراوانی و نمودار استفاده شده است.

آمارتوصیفی

آمارتوصیفی، پژوهشگران را در طبقه‌بندی، خلاصه نمودن، توصیف و تفسیر داده‌ها، یاری می کند)خلیلی شورینی،۱۳۸۸).روش‌هایی که در آمار توصیفی به کار برده شده به سه گروه عمده زیر تقسیم می‌شوند:

  1. تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار
  2. شاخص‌های مرکزی
  3. شاخص‌های پراکندگی (دلاور، ۱۳۸۷).

به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر ابتدا داده‌های جمع‌ آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می‌دهد و سرانجام با بهره گرفتن از سایر شاخص‌های آماری توصیفی آنها را خلاصه می‌کند (دلاور،۱۳۸۷، ۲۴۶). دراین تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار سؤالات پرسشنامه استفاده شده است.

آمار استنباطی

آمار استنباطی به محققان این اجازه را می‌دهد که با داشتن اطلاعات درباره نمونه کوچکی از آزمودنی‌ها درباره‌ ویژگی‌های جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب شده، برآورد یا استنباط نمایند. (خلیلی شورینی، ۱۳۸۸). آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سر و کار دارد؛ ابتدا به برآورد می‌پردازد و سپس به آزمون فرضیه (دلاور،۱۳۸۷). در تحقیق حاضر از آزمون های زیر استفاده می شود:

  • رگرسیون تک متغیره: برای آزمون رابطه میان متغیرها از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده می شود.
  • مدل سازی معادلات ساختاری: به منظور تعیین رابطه علی بین متغیرها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می شود. با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال شناسایی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی می باشد، بنابراین بایستی رابطه علی بین متغیرها آزمون گردد. مدلسازی معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL نسخه ۸/۸ انجام خواهد شد.

مدلسازی معادلات ساختاری

برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روشها نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. از این روش تحت عنوان مدل علّی و تحلیل ساختار کوواریانس یاد شده است.بدون توجه به نام یامفهوم بی‌شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می‌کند که شامل تحلیل عاملی تأئیدی[۴۳]، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک[۴۴]، تجزیه و تحلیل مسیر[۴۵]، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس[۴۶] و سایر روش های آماری است.
جرقه ورود به بحث مدل معادلات ساختاری با موضوع شاخصهای چندگانه[۴۷] شروع شد. مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۴۸] و متغیرهای مکنون[۴۹] می‌باشد. از طریق این رویکرد می‌توانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه‌‌های خاص با بهره گرفتن از داده‌های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.(سرمد و همکاران، ۱۳۷۷، ۲۷۶)
یکی از قویترین و مناسب‌ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.
تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس[۵۰] یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌های پیچیده است.
فرایندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یک سری گامهایی است که به محقق توصیه می‌شود که حتماً به صورت متوالی این گامها را انجام دهد. این گامها عبارتند از :

مراحل مدل معادلات ساختاری

فرایندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یک سری گامهایی است که به محقق توصیه می‌شود که حتماً به صورت متوالی این گامها را انجام دهد. این گامها عبارتند از :

۱- بیان مدل
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...