میده. اون این جوری فرض می کنه که این الگو، فرد رو واسه پیش بینی و مدیریت جهان توانا

می سازه، چون افراد هم به الگو محیطی نیازمندن (الگو محیطی) و هم به یه الگو از مهارتها و استعدادهای بالقوه (الگوی ارگانیسمی). بالبی این الگو فعال داخلی رو مثل نقشه یا طرح می بینه که واسه تشخیص و پیش بینی رفتار بقیه در تعامل اجتماعی و هم اینکه طراحی رفتار خود شخص واسه پیشرفت به سمت اهداف روابط استفاده شدن (فینی و نولر، ۱۹۹۶).

الگوای فعال داخلی به عنوان رشد گسترش رابطه کودک تصور شدن طوریکه کودک روابطش رو از بین رفتارهایی مثل درخواستای توجه و آرامش، کشف می کنه. وقتی که والدین تعاملاتشان با بچه هاشون پشتیبانی کننده و همیار باشه، کودکان شایدً الگوهای فعال داخلی رو این جور پیشرفت میدن که واسه داشتن روابط مثبت با بقیه توانا هستن و اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین در پیدا میکنن که توانایی کشف همراه با اطمینان و تسلط رو هم دارن(فینی و نولر، ۱۹۹۶).   کلا رویکردهای متفاوت از زبانای متفاوتی واسه توجیه الگوهای ساختار ذهن، وجود تفکر، خصوصیات روابط صمیمی و مثل این بهره بردن. مثلا ذکر بازنماییای داخلی توصیف شده در روان تحلیل گری برحسب یه دنیای استقراریافته داخلی با اشیای داخلی و روابط میان اوناس. در روان شناسی شناختی دقیق شدن و فوکوس کردن بر طرح[۲] است که فرضیه های زمینه ای و تقریباً تغییرناپذیر و پابرجا درباره خود و روابط هستن. دیدگاه سیستمی به اصلاح و اسنادهای اتفاق[۳] علاقمنده که تسلسلای رفتار خود در مورد دیگرونه که زمینه اش در کودکی چیده شده و به روابط بعدی رنگ و شکل میده. اما نظر بالبی از این پدیده الگو فعال درونیه که یه واژه عامدانه انتخاب شده به عنوان زبون عمل[۴] هستش که برگرفته از روند دانشمند- عامل[۵] پیاژه ایه به معنی اینکه کودکان جهانشان رو این جوری برداشت می کنن. پس الگو فعال داخلی بیشتر ساختی شناختی داره تا مربوط به نظریه های روان تحلیلی باشه (بطلائی، ۱۳۸۷).

در طول زمان، نوزاد ویژگیای تکرار شونده تعاملات خود رو به عنوان بازنماییای شناختی عاطفی زیاد شده از خود و دیگری در روابط سازمان میده. بر اساس گفته بالبی، الگوهای فعال داخلی دلبستگی، ساختار یادگیری جمع شده کودکه که به طور مؤثر به برانگیختن توجه مثبت و جلب نظر مراقب می پردازه. پس الگو فعال داخلی به نوزاد اجازه     میده که پاسخای مراقب رو پیش بینی کنه و خود رو با رفتارای اون واسه به بیشترین حد رسوندن درگیری عاطفی ملایم و بی خطر موافق کنه (تالبوت و مک هیل[۶]، ۲۰۰۳؛ به نقل از نصوحیان، ۱۳۹۱).

نوزاد

الگوهای دلبستگی بزرگسالان شاید درخشش پیچیدگی و تراکم شبکه ای روابط معلول بزرگسالانه. همونجوریکه برترتون[۷] (۱۹۸۵) خاطر نشون می سازه، الگوهای زود شکل یافته در زندگی در سراسر عمر مؤثر باقی می مانند و در جواب به تجارب جدید موافق پذیرن. هم اینکه اون عنوان می کنه که اصلاح الگوهای فعال، مهم و حیاتیه به خصوص در کودکی که رشد تقریباً سریعه و تغییر، قانون تلقی می شه. با این حال در شخص یا محیط ممکنه منتهی به اصطلاحات مهیج تر الگوهای فعال شه. با اینکه بالبی تغییر رو، حتی در این شرایط هم کنه و مشکل می بینه، اما در کل ادعا نمی کنه که الگوهای فعال در سراسر زندگی ثابت ان بلکه میگن تجربه ابتدایی با مراقب اولیه بر الگوهای رشد یافته در کودکی بسیار اثر گذار هستن. یکی از دلایلی که الگوها  فعال شایدً نسبت به تغییر مقاوم هستن اینه که اونا همیشهً تأیید می شن، یعنی از اعمال بر اساس این الگو نتایجی تولید می شه که اونا رو تقویت می کنه ( به نقل از کولینز و رید، ۱۹۹۴).

گذشته از اینا دلایل چندی در دسته که افراد ممکنه الگوای متفاوتی رو در روابط جور واجور خود رشد و پیشرفت بدن. مثلا یه فرد ممکنه با مادر، ایمن اما با پدرش ناایمن باشه (فینی و نولر، ۱۹۹۶).

نکته بسیار مهم درمورد الگوهای فعال اینه که تفاوتای فردی در سبک دلبستگی، درخشش تفاوتای منظم در این الگوهای اساسی از خود و دیگرونه که در شروع کودکی بوجود اومده و از بین تجربه های زیاد تغییر و اصلاح پیدا کرده. به نظر ماین و همکاران (۱۹۸۵) سه سبک دلبستگی معرفی شده به وسیله اینسورث و شاگردانش در واژه هایی واسه برگشت به شکل های جور واجور خاص الگوهای فعال داخلی روابط هستن. الگوهایی که نه فقط احساسات و رفتار رو بلکه توجه، حافظه وشناخت رو هم هدایت و اداره می کنن (به نقل از فینی و نولر، ۱۹۹۶). بعداً کولینز و رید(۱۹۹۴) هم عنوان می کنن الگوهای فعال باید شامل چهار مؤلفه که از درون باهم در ارتباطند تصور شن:

۱-خاطرات تجارب در رابطه  با دلبستگی (به خصوص اونایی که شامل چهره های دلبستگی اولیه می شن).

۲-عقاید و نگرشا و انتظارات از خود و بقیه در رابطه با دلبستگی

۳-اهداف، نیازای مربوط به دلبستگی

۴-راهبردها و طرحایی واسه گرفتن اهداف مربوط به دلبستگی

[۱]- mental representaion

[۲]-schema

[۳]-event script

[۴]- action language

 

[۵] -scientist- proctitioner

[۶] -Talbot & Mc Hale

[۷]- Bertherton