۱۵/۷۹

میانگین والدین

۰۶/۳۸

۱۰/۶۸

۴۳/۴

۷۸/۳۵

میانگین نتاج

۹۴/۳۸

۹۷/۶۷

۶۲/۴

۶۸/۴۱

تجزیه خوشه ای صفات مورفولوژیکو صفات مولکولی
گروه بندی ژنوتیپ های والدینی مورد مطالعه بر اساس صفات مورفولوژیک با استفاده از روش UPGMA انجام شد که بر این اساس والدین P1و P3و P4 در گروه اول و والدین Pو P5 هر کدام به صورت جداگانه قرار گرفته اند.والدین Pو P8 دریک گروه همچنین والدین P2،Pو P10با یکدیگر در گروه آخر قرار گرفته اند.(شکل ۴-۱۰) .اما گروهبندی بر اساس داده های مولکولیISSR (شکل ۴-۱۲) در فاصله اقلیدسی۷۴/۰ نشان دادکه والدین P1،Pدر گروه اول و والدین P3 ،Pدر گروه دوم همچنین والد های P5 ، P،P10،P، P6در گروه سوم و والد P8به صورت جداگانه قرار گرفته اند که این گروهبندی تا حدود کمی مشابه گروه بندی بر اساس صفات مورفولوژیک می باشد.
شکل ‏۴–۱۰: گروه بندی ۱۰ ژنوتیپ والدینی گلرنگ بر اساس صفات مورفولوژیک با استفاده از روش UPGMA (1تا۱۰ به ترتیب والدهایP1 تاP10 )می باشند.
کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از ژل آگارز ۱ درصد
وضعیت باندها از لحاظ ،قطر و درخشندگی در شکل زیر دیده می شوند که DNA های استخراجی کیفیت قابل قبولی داشتند و عاری از آلودگی بودند.
مارکر ۱KB
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
مارکر ۱KB
شکل ‏۴–۱۱: بارگذاری DNA بر روی ژل آگارز یک درصد (ستونها از چپ به راست به ترتیب ژنوتیپ های p1 تا p10 می باشند ).
تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR
در بررسی تنوع ژنتیکی ۱۰ ژنوتیپ والدی گلرنگ با استفاده از ۵ آغازگر در مجموع ۵۶ باند تکثیر شد که ۴۶ باند چند شکل بودند. بطور متوسط ۱۱ باند برای هر آغازگر بدست آمد.نمونه ای از باند های تکثیر شده با آغاز گر ′۵′ – (TCC)5 RY-3 در شکل ۴-۱۱ دیده می شود. به منظور محاسبه میزان تنوع ژنتیکی بین ۱۰ نمونه والدی ماتریس شباهت بر مبنای ضریب نی با استفاده از نرم افزار NTYSISpc 2.2 ، محاسبه شد. (جدول ۴-۴). دندروگرام ۱۰ والد گلرنگ بر اساس فاصله ژنتیکی نی با روش UPGMA با این نرم افزار رسم گردید (شکل ۴-۱۲).
مخلوط ۱۰ ژنوتیپ
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
مارکرbp100
شکل ‏۴–۱۲:الگوی تکثیر توسط آغازگر ۵′ – (TCC)5 RY-3′
جدول ‏۴–۴: مقدار ماتریس تشابه ۱۰ ژنوتیپ والدی گلرنگ بر اساس مارکر مولکولی ISSR

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

P10 P9