با توجه به نحوه پراکنش والدین در اطراف مبدا مختصات (شکل ۴-۲ )می توان گفت که والد P3 دارای بیشترین ژنهای مغلوب در کنترل این صفت می باشد و والد ین Pو P7بیشترین ژنهای غالب برای کنترل این صفت را دارند ووالدین P9و P10حالت حد واسط این دو را دارند.
شکل ‏۴–۲: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفات تعداد روز تا متوسط گلدهی. Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند.
تعداد روز تا پایان گلدهی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA )در هر دو سطح آماری۵/۰ و۱ درصد معنی دار است که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد.با توجه به این که نسبت GCA/SCA برای این صفت معنی دارا ست اثرات افزایشی در کنترل این صفت تاثیر دارند. متوسط درجه غالبیت ۵۵/۱ (جدول ۴-۳) وبا توجه به اینکه خط رگرسیونی نمودار Wr را در قسمت زیر منحنی در قسمت منفی قطع کرده است حاکی از آن است این صفت تحت کنترل اثرات فوق غالبیت قرار دارد.مقادیر GCA نشان داد لاینهای P4 و P7 به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش تعداد روز تا پایان گلدهی داشتند (جدول ۴-۲). نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی هایP10*P6و P2*P10 به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد روز تاپایان گلدهی را دارند.بنابراین هیبرید های حاصل از تلاقی P2*P10 زود تر از تمامی هیبرید ها دوره گلدهی خود را به پایان می رسانند و از آنها می توان در پروژهای اصلاحی برای انتقال این صفت استفاده کرد.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب ۴۶/۸۱ و۶۰/۸۳ می باشد (جدول ۴-۳) که نشان دهنده ۲۱% هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P4*Pو کمترین مقدار آن در تلاقی P2*P10مشاهده شد.علاوه برآن والد P6دارای بیشترین آللهای مغلوب و والد P5 دارای بیشترین آلل ها غالبمی باشد.
شکل‏۴–۳:خطرگرسیون Wr-Vr برای صفت تعداد روز تا پایان گلدهی . Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10 می باشند.
جدول ‏۴–۲: مقادیر ترکیب پذیری عمومی لاین های اینبرد گلرنگ برای برخی صفات مورد بررسی با استفاده از تلاقی دای آلل.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

والدین تعداد روز تا شروع گلدهی
شروع
تعداد روز تا متوسط گلدهی تعداد روز تا پایان گلدهی ارتفاع تا اولین شاخه فرعی تعداد شاخه فرعی
P1 ۱- ۱۴/۰- ۲۱/۰ ۶۹/۰ ۶/۰-
P2 ۰۸/۱ ۴۱/۰ ۹۲/۰ ۷۳/۰ ۸۴/۰
P3 ۱۴/۰ ۲۷/۰ ۳۲/۰