پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

مقاله – ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس …

خوشخو(۱۳۸۶) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیرانی که دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده اند دارای عملکرد بهتری هستند.
رئوفی(۱۳۸۷) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیران و کارکنان آموزش دیده از جهات مختلف، عملکرد خوبی دارند.
فاروق و اسلام خان(۱۳۸۹) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: آموزش پرسنل کمک مؤثر ی به آنها در زمینه ایفای وظیفه محوله می نماید که در نهایت منجر به بهبود عملکرد آنها می گردد.
یادگاری(۱۳۹۰) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: دوره های آموزشی موجب افزایش مهارتهای فنی و شناختی، افزایش نظم و انظباط، افزایش روحیه تعاون و همکاری، تسهیل در کارها، یادگیری نحوه استفاده از منابع و وسایل افزایش علاقه به کار در بین کارشناسان شهرداری تهران می شود.
غلامشاهی(۱۳۹۰) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: بین کارمندان با جنسیت و سابقه کاری متفاوت در مورد تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد آنها تفاوت معنی داری وجود دارد.
رجبیان(۱۳۹۱) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: بین کارمندان با جنسیت و سابقه کاری متفاوت در مورد تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرضیه فرعی ۹
میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و بازخورد اعتبار در مورد آنان (به تناسب بودن و حقوقی بودن تصمیمات مدیر در خصوص منابع انسانی) رابطه وجود دارد.
فرض صفر و فرض یک بصورت زیر می‌باشد:
H0: میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و بازخورد اعتبار در مورد آنان (به تناسب بودن و حقوقی بودن تصمیمات مدیر در خصوص منابع انسانی) رابطه وجود ندارد.
H1: میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و بازخورد اعتبار در مورد آنان (به تناسب بودن و حقوقی بودن تصمیمات مدیر در خصوص منابع انسانی) رابطه وجود دارد.
بر اساس جدول۴-۱۹، اثر آموزش حین کار بر بازخورد اعتبار در مورد آنان (به تناسب بودن و حقوقی بودن تصمیمات مدیر در خصوص منابع انسانی) دارای ضریب مسیر ۶۶/۰ است که دارای مقدار t 74/10 می باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه ۹۶/۱ تا ۹۶/۱- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از ۹۶/۱ محاسبه شده است. لذا می توان بیان نمود که فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان رد می شود، این نتایج نشان می دهد که آموزش حین کار با بازخورد اعتبار در مورد آنان (به متناسب بودن و حقوقی بودن تصمیمات مدیر در خصوص منابع انسانی) در ارتباط معناداری می باشد و هر گونه افزایش در کیفیت و کمیت آموزش حین کار، در بازخورد اعتبار در مورد آنان (به متناسب بودن و حقوقی بودن تصمیمات مدیر در خصوص منابع انسانی) تأثیر مثبت خواهد داشت. لذا این فرضیه پژوهش پذیرفته می‌شود.
نتایج این فرضیه از پژوهش با هیچ پژوهش دیگری قابل مقایسه نیست، در باره این فرضیه و موضوع پژوهش، پژوهش‌های خارجی و داخلی به طور مستقیم پرداخته نشده است.
فرضیه فرعی ۱۰
میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و تناسب محیطی (عوامل خارجی که بر عملکرد تأثیر می گذارند) رابطه وجود دارد.
فرض صفر و فرض یک بصورت زیر می‌باشد:
H0: میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و تناسب محیطی (عوامل خارجی که بر عملکرد تأثیر می گذارند) رابطه وجود ندارد.
H1: میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و تناسب محیطی (عوامل خارجی که بر عملکرد تأثیر می گذارند) رابطه وجود دارد.
بر اساس جدول۴-۲۰، اثر آموزش حین کار بر تناسب محیطی (عوامل خارجی که بر عملکرد تأثیر می گذارند) دارای ضریب مسیر ۴۹/۰ است که دارای مقدار t 64/11 می باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه ۹۶/۱ تا ۹۶/۱- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از ۹۶/۱ محاسبه شده است. لذا می توان بیان نمود که فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان رد می شود، این نتایج نشان می دهد که آموزش حین کار با تناسب محیطی (عوامل خارجی که بر عملکرد تأثیر می گذارند) در ارتباط معناداری می باشد و هر گونه افزایش در کیفیت و کمیت آموزش حین کار، در تناسب محیطی (عوامل خارجی که بر عملکرد تأثیر می گذارند) تأثیر مثبت خواهد داشت. لذا این فرضیه پژوهش پذیرفته می‌شود.
نتایج این فرضیه از پژوهش با هیچ پژوهش دیگری قابل مقایسه نیست، در باره این فرضیه و موضوع پژوهش، پژوهش‌های خارجی و داخلی به طور مستقیم پرداخته نشده است.
۵-۵ محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی دارای محدودیت هایی است، پژوهش حاضر از این امر مستثنی نیست و در هر مطالعه ای پژوهشگر با مواردی برخورد می کند که به نوعی پژوهش و نتایج آن را تحت تأثیر می گذارد. دسته از این موارد خارج از کنترل پژوهشگر بود، و دسته دیگر نیز در اختیار پژوهشگر که ما در این مطالعه از آنها تحت عناوین مشکلات و محدودیت های پژوهش یاد خواهیم کرد.
۵-۵-۱ محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر

  1. از جمله مهمترین محدودیت هایی که از خارج از کنترل پژوهشگر بود اینکه ممکن است بعضی از کارکنان به سؤالات پرسشنامه با سهل انگاری پاسخ داده باشند که البته برای جلوگیری از این وضعیت تدابیری مختلفی به کار رفت و پژوهشگر خود مشخصاً در جمع آنها حاضر بوده و آنان را تشویق به اهمیت دادن به کارهای پژوهشی نموده است.
  2. نبود زمینه های پژوهش و پژوهش های انجام یافته پیرامون عوامل تأثیرگذار بر آموزش حین کار
  3. از آنجایی که جامعه آماری این پژوهش را فقط کارشناسان، سرپرستان و مدیران سالن رنگ شرکت پارس خودرو در برمی گیرد. لذا تعمیم پذیری آن به سایر شرکت های خودرو سازی دیگر مشروط بر انجام پژوهش دیگر در جامعه های متفاوت توسط پژوهشگران دیگر می باشد.
  4. عدم همکاری بعضی از کارشناسان و مدیران با توجه به این که کاملاً توجیه شده بودند و نسبت به انجام دقیق پرسش نامه هایی که در اختیارشان قرار داشت، متعهد بودند.

۵-۵-۲ محدودیت های در اختیار پژوهشگر
۱ – محدود کردن قلمرو پژوهش در سالن رنگ شرکت پارس خودرو
۲ – محدود کردن قلمرو پژوهش فقط در سطح کارکنان
۵-۶ پیشنهادهای کاربردی
با توجه به یافته های به دست آمده و براساس اهمیت و اولویت آنها، پیشنهادهای ذیل به منظور افزایش کیفیت خودرو تولیدی توصیه می شود:
با توجه به تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که میان اثربخشی آموزش حین کارِ کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و میزان کیفیت خودروهای تولیدی این شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
لذا پیشنهاد می گردد:

  1. در ارائه دوره های آموزش حین کار بایستی مخاطبان مشخص گردند. طراحان و پیاده کنندگان دوره های آموزش حین کار با آشنایی با مخاطبان و میزان توانایی آنها قادر به ارائه برنامه های آموزشی مناسب برای آنها خواهند بود. پس از مشخص نمودن موارد فوق میبایست عناصر و آیتمهای دوره های آموزشی بر اساس ارتباطی که می تواند با بهبود عملکرد افراد داشته باشند، مشخص می گردد. لذا شرکت پارس خودرو که دوره های آموزش حین کار را در برنامه های خود دارد، شرایط لازم را برای برگزاری کارگاههای آموزشی درباره کاربردها و مزایای آموزش حین کار و نحوه کاربرد این برنامه ها را برای پرسنل خود فراهم نماید.
  2. نظارت بر تدوین محتوای دوره های آموزشهای حین کار و مطابقت دادن آن با سطح تحصیلات فراگیران و نوع وظایف محوله آنها در سازمان باعث بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد.
  3. با مطالعه و بررسی دقیق، عملی و همه جانبه عوامل ایجاد شرایطی برای برگزاری دوره های آموزش حین کار تا حد امکان فراهم گردد.
  4. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...