۰/۱۰۰

همانطور که یافتههای جدول ۱۰٫۴ نشان میدهد؛ از ۱۵۲ نفر نمونه مورد بررسی، ۲ نفر (۳/۱ درصد) از پاسخگویان معتقدند بعضی اوقات، ۵۵ نفر (۲/۳۶ درصد) از پاسخگویان معتقدند اغلب اوقات و ۹۵ نفر (۵/۶۲ درصد) از پاسخگویان معتقدند اکثر اوقات ارائه اطلاعات در محل کارشان مورد نظر قرار میگیرد و هیچ کس معتقد نبود که در محل کارش هرگز ارائه اطلاعات صورت نمیگیرد لذا بطور کلی نتیجه میشود که به اعتقاد پاسخگویان میزان ارائه اطلاعات در محیط کارشان خیلی زیاد است. شکل ۱۰٫۴ فراوانی هر یک از پاسخها را در مورد مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی بصورت شهودی نشان میدهد.
شکل ۱۰٫۴٫ فراوانی هر یک از پاسخهای مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی
جدول ۱۱٫۴٫ آمارههای گرایش به مرکز و پراکندگی مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی

معیارهاری تمرکز معیارهای پراکندگی
میانگین میانه مد انحراف معیار دامنه تغییرات
ارائه اطلاعات ۶۱/۳ ۰۰/۴ ۴ ۵۱/۰ ۲

همانطور که یافتههای جدول ۱۱٫۴ نشان میدهد؛ کل ۱۵۲ نفر نمونه مورد بررسی نظر خود را در مورد مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی ثبت نمودهاند بطوریکه میانگین این مؤلفه ۶۱/۳ میباشد که اختلاف زیادی با عدد ۵/۲ که میانگین طیف پاسخگویی است، دارد و این نشان از زیاد بودن ارائه اطلاعات در محل کار پاسخگویان دارد. مد این مؤلفه عدد ۴ میباشد یعنی بیشترین تکرار در رابطه با این مؤلفه مربوط به پاسخ “اکثر اوقات ارائه اطلاعات وجود دارد” میباشد. میانه این مؤلفه عدد ۰۰/۴ محاسبه شده یعنی ۵۰% پاسخها “اکثر اوقات ارائه اطلاعات وجود دارد” ثبت شده است. انحراف معیار این مؤلفه عدد ۵۱/۰ محاسبه شده که چون در مقایسه با دامنه تغییرات مقداری کوچک است نشان از توافق نظر پاسخگویان (هم عقیده بودن پاسخگویان) در رابطه با میزان ارائه اطلاعات در محل کارشان میباشد. شکل ۱۱٫۴ نحوه توزیع مشاهدات (پاسخهای) مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی را همراه با خط احتمال نرمال بصورت شهودی نشان میدهد.
شکل ۱۱٫۴٫ بافتنگار مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی
۹٫۱٫۴٫ توصیف مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی
جدول ۱۲٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخهای مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی