انحراف معیار

دامنه تغییرات

شایستگی مربی

۶۸/۳

۰۰/۴

۴

۴۸/۰

۲

همانطور که یافتههای جدول ۷٫۴ نشان میدهد؛ کل ۱۵۲ نفر نمونه مورد بررسی نظر خود را در مورد شاخص شایستگی مربی ثبت نمودهاند بطوریکه میانگین این شاخص ۶۸/۳ میباشد که اختلاف زیادی با عدد ۵/۲ که میانگین طیف پاسخگویی است، دارد و این نشان از زیاد بودن درک شایستگی مربی در محل کار پاسخگویان دارد. مد این شاخص عدد ۴ میباشد یعنی بیشترین تکرار در رابطه با این شاخص مربوط به پاسخ “اکثر اوقات درک شایستگی مربی وجود دارد” میباشد. میانه این شاخص عدد ۰۰/۴ محاسبه شده یعنی ۵۰% پاسخها “اکثر اوقات درک شایستگی مربی وجود دارد” ثبت شده است. انحراف معیار این شاخص عدد ۴۸/۰ محاسبه شده که چون در مقایسه با دامنه تغییرات (۲) مقداری کوچک است نشان از توافق نظر پاسخگویان (هم عقیده بودن پاسخگویان) در رابطه با میزان درک شایستگی مربی در محل کارشان میباشد. شکل ۷٫۴ نحوه توزیع مشاهدات (پاسخهای) شاخص شایستگی مربی را همراه با خط احتمال نرمال بصورت شهودی نشان میدهد.
شکل ۷٫۴٫ بافتنگار شاخص شایستگی مربی
 
 
توصیف مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی
جدول ۸٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخهای مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی

مؤلفه راهنمایی و مشاوره فراوانی درصد فراوانی
هرگز ۰ ۰/۰
بعضی اوقات ۱۱ ۲/۷
اغلب اوقات