پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

تحقیق دانشگاهی – ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان …

شرکت نفت و گاز

۴

۶/۲

شهرداری

۴

۶/۲

فدراسیون والیبال

۵

۳/۳

وزارت ورزش و جوانان

۲

۳/۱

بی پاسخ

۹

۹/۵

کل

۱۵۲

۰/۱۰۰

همانطور که یافتههای جدول ۳٫۴ نشان میدهد از ۱۵۲ نفر نمونه مورد بررسی، ۹ نفر (۹/۵ درصد) محل فعالیت خود را عنوان نکردند و از ۱۴۳ نفری (۱/۹۴ درصد) که محل کار خود را عنوان کردهاند؛ ۱۰۲ نفر (۲/۶۷ درصد) از پاسخگویان مشغول فعالیت در باشگاه، ۱۷ نفر (۲/۱۱ درصد) از پاسخگویان مشغول فعالیت در آموزش و پرورش، ۷ نفر (۶/۴ درصد) از پاسخگویان مشغول فعالیت در دانشگاه، ۲ نفر (۳/۱ درصد) از پاسخگویان مشغول فعالیت در صدا و سیما، ۴ نفر (۶/۲ درصد) از پاسخگویان مشغول فعالیت در شرکت نفت و شرکت گاز، ۴ نفر (۶/۲ درصد) از پاسخگویان مشغول فعالیت در شهرداری، ۵ نفر (۳/۳ درصد) از پاسخگویان مشغول فعالیت در فدراسیون والیبال و ۲ نفر (۳/۱ درصد) از کارکنان از پاسخگویان مشغول فعالیت در وزارت ورزش و جوانان هستند، لذا بطور کلی نتیجه میشود که در نمونه مورد بررسی تعداد پاسخگویانی که در باشگاه فعالیت میکنند با درصد حضور ۲/۶۷ بیشتر از سایر پاسخگویان است. شکل ۳٫۴ درصد حضور هر یک از محلهای کار را در نمونه مورد بررسی به طریق شهودی ارائه مینماید.
شکل ۳٫۴٫ درصد فراوانی محل کار پاسخگویان
 
 
توصیف جامعه بر حسب بخش اشتغال پاسخگویان
جدول ۴٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد بخش اشتغال پاسخگویان

You may also like...