پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

دسترسی متن کامل – ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- قسمت ۱۷

درصد کل

۰/۱۰۰

همانطور که یافتههای جدول ۲٫۴ نشان میدهد از ۱۵۲ نفر نمونه مورد بررسی، ۸ نفر (۲۶/۵ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱ شهرداری تهران، ۱۲ نفر (۸۹/۷ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۲ شهرداری تهران، ۸ نفر (۲۶/۵ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۳ شهرداری تهران، ۱۶ نفر (۵۳/۱۰ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۴ شهرداری تهران، ۱۵ نفر (۸۷/۹ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۵ شهرداری تهران، ۴ نفر (۶۳/۲ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۶ شهرداری تهران، ۶ نفر (۹۵/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۷ شهرداری تهران، ۷ نفر (۶۱/۴ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۸ شهرداری تهران، ۳ نفر (۹۷/۱ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۹ شهرداری تهران، ۶ نفر (۹۵/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۰ شهرداری تهران، ۵ نفر (۳۰/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۱ شهرداری تهران، ۵ نفر (۳۰/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۲ شهرداری تهران، ۴ نفر (۶۳/۲ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۳ شهرداری تهران، ۹ نفر (۲۹/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۴ شهرداری تهران، ۱۲ نفر (۸۹/۷ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۵ شهرداری تهران، ۵ نفر (۳۰/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۶ شهرداری تهران، ۴ نفر (۶۳/۲ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۷ شهرداری تهران، ۶ نفر (۹۵/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۸ شهرداری تهران، ۵ نفر (۳۰/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱۹ شهرداری تهران، ۶ نفر (۹۵/۳ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، ۳ نفر (۹۷/۱ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۲۱ شهرداری تهران و ۳ نفر (۹۷/۱ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۲۲ شهرداری تهران فعالیت میکنند، لذا بطور کلی نتیجه میشود که در نمونه مورد بررسی تعداد پاسخگویان فعال در منطقه ۴ و ۵ با درصد حضور ۵۳/۱۰ و ۸۷/۹ بیشتر از سایر پاسخگویان است. شکل ۲٫۴ درصد حضور پاسخگویان فعال در هر یک از مناطق شهرداری تهران را در نمونه مورد بررسی به طریق شهودی ارائه مینماید.
شکل ۲٫۴٫ درصد فراوانی منطقه محل فعالیت پاسخگویان
 
 
توصیف نمونه بر حسب محل کار پاسخگویان
جدول ۳٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد محل کار پاسخگویان

You may also like...

محل کار فراوانی درصد فراوانی
باشگاه ۱۰۲ ۲/۶۷
آموزش و پرورش ۱۷ ۲/۱۱
دانشگاه ۷ ۶/۴
صدا و سیما ۲ ۳/۱