مقیاس شایستگی مربی:
پرسشنامه شایستگی مربی دارای ۲۰ عبارت میباشد و در طیف ۴ ارزشی لیکرت ساخته شده است. که در آن درجات بصورت هرگز، بعضی اوقات، اغلب، اکثر مواقع است. این پرسشنامه توسط لئونارد داوینچی در سال طراحی شده است وی پایایی پرسشنامه را بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مطالعات انجام شده ۸۵% گزارش کرده است.
مقیاس خودکارآمدی برای مقیاس رهبری:
پرسشنامه خودکارآمدی رهبری دارای ۸ عبارت میباشد و در طیف ۵ ارزشی لیکرت ساخته شده است که در آن درجات بصورت به شدت موافقم، موافقم، نه مخالفم نه موافق، مخالفم، به شدت مخالفم است. این پرسشنامه توسط مورفی در سال ۱۹۹۲ طراحی شده است وی پایایی پرسشنامه را بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مطالعات انجام شده ۸۱% گزارش کرده است.
۲٫۶٫۳٫ روش جمع آوری داده ها
برای جمع آوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پس از تأیید پرسشنامهها توسط اساتید، و تعیین گروه نمونه با حضور در کلاسهای تدریس مربیان، باشگاهها، دانشگاهها، پرسشنامه خودکارآمدی و شایستگی مربیان مربوطه توزیع و پس از تکمیل در محل جمع آوری شد. پرسشنامهی مربیان ضمیمه مربوطه شده و دادهها برای تحلیل وارد نرم افزار لیزرل شد.
۷٫۳٫ روشهای آماری
روشهای آماری با توجه به نوع پژوهش، اهداف و فرضیههای پژوهش تعیین میگردد. بخش اول آمار توصیفی که در آن نمونه مورد بررسی به لحاظ درصد، فراوانی و آمارههای توصیفی تمایل به مرکز و پراکندگی، توصیف میشود و بخش دوم آمار استنباطی که در آن برای سئوالها و فرضیه های مطرح شده آزمونهایی توسط نرم افزار LISREL اجرا خواهد شد (تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از آزمون t و آزمون یک نمونهای کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها) که نتایج حاصل از آن محقق را در دستیابی به اهداف اصلی و فرعی پژوهش، یاری خواهد نمود.
فصل چهارم
(یافتههای پژوهش)
۱٫۴٫ یافتههای توصیفی
۱٫۱٫۴٫ توصیف نمونه بر حسب درجه کارت مربیگری پاسخگویان
جدول ۱٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد درجه کارت مربیگری پاسخگویان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

درجه کارت مربیگری فراوانی درصد فراوانی
درجه بین المللی ۱۰ ۵۷/۶
درجه یک ۲۵ ۴/۱۶
درجه دو ۳۴ ۴/۲۲
درجه سه ۸۳