Blog

در ابواب مختلف فقه همانند عبادیات ، معاملات ، و جزاییات متفاوت است. گاهی در کتب فقهی عذر را آورده و به تعدادی از موارد آن اشاره نموده اند که برخی از آن ها جنبه درونی دارد ، مانند جهل و... ادامه

READ MORE

– 4 – 2 – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف یک ) جهل قصوری : به جهلی گفته می شود که شخص متصف به جهل در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند از حکم آگاهی پیدا کند. مثل این در جایی... ادامه

READ MORE

بررسی گوشه ای از پیامدهای مخرب فردی و اجتماعی جهل پرداختیم ، بر تک تک افراد و جامعه بشری است که به فکر ریشه کنی و زدودن اثرات این بیماری برآیند و جامعه خود را از مواجه شدن با پیامدهای... ادامه

READ MORE

شوند و در اثر ظلمت جهل نیز گرفتار معاصی می گردد.سخنی از آخرین رسول الهی حضرت محمد ( ص ) که می فرماید :« ان العاقل من اطاع الله و ان کان ذمیم المنظر حقیر الحظر و ان الجاهل من عصی الله و ان... ادامه

READ MORE

و فعل در قرآن به کار رفته است و مشتقات رسمی و فعلی آن به صورت جاهل ، جاهلون ، جاهلین ، جهاله ، یجهلون ، تجهلون ، جهول می باشد. در این جا برخی از آیات که مشتقات واژه جهل در آن ها آمده است... ادامه

READ MORE

ر پوتیه هنگام توجیه اشتباه در ذات موضوع معامله ، از نظر رومیان قدیم دور شده و اعلام داشت که اشتباه در صورتی مربوط به خود معامله است که راجع به وصفی در موضوع معامله باشد که متعاملین... ادامه

READ MORE

حقوق دانان می باشد از مهم ترین کارهای اولیه است.و در ادامه سعی شده است با فیش برداری و با مطالعه دقیق لغوی – فقهی – حقوقی ابتدا مفهوم جهل را روشن ساخته و بعد از آن به تأثیر این عنصر... ادامه

READ MORE

لازم از جمله مدل، شماره سریال و کارخانه سازنده و وضعیت فعلی هواپیما را در تقاضانامه خود مشخص نماید. متقاضی همچنین باید ثابت نماید که هواپیمای مورد نظر در هیچ کشوری قبلاً به ثبت... ادامه

READ MORE

که اهمیت زیادی هم دارند اشاره گردیده است لیکن مقررات برخی دیگر از کشورها مانند ایران به کلیات اکتفا نموده است.تدوین مقررات دقیقتر در این زمینه ضروری است زیرا علاوه بر اینکه وجود... ادامه

READ MORE

عزت نفس از دیدگاه کوپر اسمیتعبارت از ارزشیابی فرد درباره ی خود و یا قضاوت های درباره ی ارزش خود است. بین عزت نفس و تصور فرد از توانایی خود ارتباط متقابل وجود دارد، به گونه ای که اگر... ادامه

READ MORE