Blog

باقطعیت و اطمینان زیاد نمی توان گفت که فعلِ کننده کار به زیان دیده ضرر وارد کرده است و تبعاً رابطه سببیّت نیز مسلم و قطعی نبوده و خسارت ناشی از تفویت فرصت قابل مطالبه نخواهد بود.شرط... ادامه

READ MORE

شدۀ رأکتورها به عنوان ورودی کارخانه استفاده می‌کنند و نظر به این که ورود چنین کارخانه‌ای ممکن است شامل مخلوطی از مواد هسته‌ای تحت پادمان و خارج از پادمان باشد. طبق مقررات ضمیمۀ ۱،... ادامه

READ MORE

ا نیز تکلیف را از فرد ساقط نمی نماید زیرا آگاهی و اطلاع از آنها امری بوده و با نظم عمومی مرتبط است. به عنوان مثال در ماده 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه... ادامه

READ MORE

تعیین‌کننده‌ای نیز در میزان توان نظامی و امنیتی کشورها دارد. امروزه پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز بهره‌برداری بشر از انرژی اتم، هنوز هم ابعاد خاصی از فناوری هسته‌ای جزو اسرار... ادامه

READ MORE

قهریهرگاه شخص با فعل یا ترک فعلی که از نظر قانون خطا به حساب می آید(تعهدات قانونی) منشأ خسارت به دیگری شود ملزم به جبران خسارت وارده است که در اصطلاح به آن مسئولیت قهری یا مسئولیت خارج... ادامه

READ MORE

می‌شود». همچنین در مقدمه چنین آمده است که «اصول و فرایندهای انضمام و اعمال پادمان‌های آژانس … پس از دو سال، در پرتو تجربه‌های عملی کسب شده از سوی آژانس و همچنین پیشرفت‌های فنی... ادامه

READ MORE

صلح‌آمیز مواد و تجهیزات دریافتی از ایالات متحده امریکا را برقرار سازد. مادۀ دوازده موافقتنامۀ همکاری در دو مورد به پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره داشت. در مورد اول... ادامه

READ MORE

کشورهایی که بعد از آن به عضویت آژانس در می‌آیند ارسال می‌نماید. طبق آمار منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعداد کشورهای عضو که نسبت به تصویب این موافقتنامه اقدام و... ادامه

READ MORE

موافقتنامه‌ای با کشور(های) متقاضی می‌نماید. چنین موافقتنامه‌ای حاوی شرایط اختصاص، انتقال و هزینه‌های مواد شکافت‌پذیر و منبع از محل منابع آژانس و یا کشورهای ارائه‌کنندۀ مواد به... ادامه

READ MORE

به طور مشترک (نوبتی) به کشورهای گروه افریقا، گروه خاورمیانه و جنوب آسیا و گروه جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام اختصاص می‌یابد. اعضای منتخب کنفرانس عمومی نمی‌توانند پشت سر هم برای بیش... ادامه

READ MORE